งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราต้องการงานวิจัยแบบใด การวิจัยสถาบัน การวิจัยสถาบัน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา การวิจัยพัฒนาเพื่ออะไร 1. การบริหารจัดการและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราต้องการงานวิจัยแบบใด การวิจัยสถาบัน การวิจัยสถาบัน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา การวิจัยพัฒนาเพื่ออะไร 1. การบริหารจัดการและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราต้องการงานวิจัยแบบใด การวิจัยสถาบัน การวิจัยสถาบัน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา การวิจัยพัฒนาเพื่ออะไร 1. การบริหารจัดการและการ ตัดสินใจ 2. การใช้ประโยชน์ 3. การเผยแพร่และสิทธิบัตร

3 การวิจัยสถาบัน  ตอบคำถามที่ มหาวิทยาลัยต้องการ ทราบ  มีความเฉพาะเจาะจง  มีลักษณะวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง  ช่วยในการกำหนด ยุทธศาสตร์และการ ตัดสินใจ

4 การวิจัยประยุกต์ มุ่งใช้งานได้จริง มุ่งใช้งานได้จริง ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อ กำหนดนโยบายและ มาตรฐาน ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อ กำหนดนโยบายและ มาตรฐาน มีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ มีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่า ความคิดเห็น ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่า ความคิดเห็น

5 การวิจัยพัฒนา เน้นประเด็นปัญหาที่ ชัดเจน เน้นประเด็นปัญหาที่ ชัดเจน สามารถให้แนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา สามารถให้แนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา ตรงความต้องการ ของสังคมหรือตลาด ตรงความต้องการ ของสังคมหรือตลาด

6 ลักษณะข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ดี มีโจทย์ที่ชัดเจนและน่าสนใจ เป็น เอกภาพ มีวิธีการแสวงคำตอบที่น่าเชื่อถือ และทำได้จริง เสนอประโยชน์ที่พึงประสงค์ มีแผนดำเนินการที่เป็นไปได้ มีความกระชับ รอบคอบ แสดงว่า ได้ทำการบ้านมาดี ผู้วิจัยมีคุณสมบัติน่าเชื่อถือ

7 โครงการวิจัยที่ มหาวิทยาลัยไม่น่า สนับสนุน การสำรวจที่ไม่มีการ วิเคราะห์ การสำรวจที่ไม่มีการ วิเคราะห์ ไม่มีความชัดเจน เลื่อนลอย ไม่มีความชัดเจน เลื่อนลอย ข้อมูลไม่หนักแน่น ไม่ น่าเชื่อถือ ข้อมูลไม่หนักแน่น ไม่ น่าเชื่อถือ วิธีวิจัยไม่นำไปสู่คำตอบตาม โจทย์ วิธีวิจัยไม่นำไปสู่คำตอบตาม โจทย์ วิธีดำเนินการและค่าใช้จ่าย ไม่เหมาะสม วิธีดำเนินการและค่าใช้จ่าย ไม่เหมาะสม

8 โครงการวิจัยที่ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน 1. ส อดคล้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัย 2. ส ามารถนำไปประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย 3. น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4. ม ีคุณค่าในตัวของมันเอง 5. แ สดงความริเริ่มสร้างสรรค์

9 ทิศทางนโยบายการวิจัยของ มหาวิทยาลัย แข่งขันกับสถาบันอื่นในการหาทุน วิจัย สร้างวัฒนธรรมการวิจัย สนับสนุนงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ จริง มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ สนับสนุนทักษะการวิจัยของ บุคลากรทุกคน สนับสนุนให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ของภาระงานประจำ นำผลงานวิจัย ไปเผยแพร่ และใช้งาน ปูพื้นฐานสู่งานวิจัยที่เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญา


ดาวน์โหลด ppt เราต้องการงานวิจัยแบบใด การวิจัยสถาบัน การวิจัยสถาบัน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา การวิจัยพัฒนาเพื่ออะไร 1. การบริหารจัดการและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google