งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะ 1 ปี และ 4 ปี ยุทธศาสตร์กรม สรรพสามิต. ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี หัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะ 1 ปี และ 4 ปี ยุทธศาสตร์กรม สรรพสามิต. ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี หัวข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระยะ 1 ปี และ 4 ปี ยุทธศาสตร์กรม สรรพสามิต

2 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี หัวข้อ

3 Conceptual Framework : Department for White Society, Green Environment and Golden Economy กรมสรรพสามิต : เพื่อคุณภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ กำหนดมาตรฐาน การผลิต ส่งเสริม / สนับสนุน กองทุนเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ที่ดี ของสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม - สร้างสังคมที่ดี - ความเป็นอยู่ที่ดี ของ ปชช. พัฒนาเศรษฐกิจ - หารายได้เข้า ปท. - พัฒนาผู้ประกอบการ มาตรการ ทางการคลัง ทางด้านภาษี

4 2552 2553-2555 2556-2561 Key success measurement ระดับการบริโภคสินค้าทำลายสุขภาพและสินค้า ฟุ่มเฟือยในระดับที่เหมาะสม ระดับการเพิ่มของสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ระดับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐ Better Society Improved Environment Clean Society Clear Environment Thriving Economy Competitive Economy White Society Green Environment Golden Economy ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต : Department for White Society, Green Environment and Golden Economy พัฒนา สังคม Society 1 สร้างความ มั่งคั่งให้ ระบบ เศรษฐกิจ New Economy 3 รักษา สิ่งแวดล้อ ม Resource 2 บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา สังคม SRN Model บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และพลังงาน จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง ชัดเจน และเป็นธรรม

5 วิสัยทัศน์ : Department for Thriving Economy, Better Society, and Improved Environment เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการคลัง พัฒนา สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพ ทางการคลังให้กับประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม และ การอนุรักษ์พลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน / ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง 4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี : 2552

6 เป้าประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ตัวชี้วัด 1. ระดับรายได้ภาษีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 2. ระดับรายได้ภาษีเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร 3. ประเภทสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 4. ระดับรายได้ภาษีจากสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 5. ระดับผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดเมื่อเทียบกับ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกัน / ปราบปราม เพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับสากล 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมกับการให้บริการ ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง 3. ระดับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. ระดับการเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ตอบสนองต่อ ภารกิจของกรม 2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหาร ระดับสูง 2. ระดับความสำเร็จของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของ บุคลากร 3. ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ ภารกิจของกรมมาปฏิบัติได้จริง 4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง 5. ระดับความสำเร็จการจัดทำการพัฒนาบุคลากรระดับ บุคคล Individual Development Plan ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ตอบสนองทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและระเบียบ ของกรม 2. ระดับความสำเร็จการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ของกรม 3. ปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาใช้เพื่อ ตอบสนองต่อนโยบายหลักของกรม 4. ร้อยละของปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมา ขยายผลและแปลงสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี

10 วิสัยทัศน์ : Department for Competitive Economy, Clean Society, and Clear Environment เป็นองค์กรเพื่อเพิ่มส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ใส สะอาด พันธกิจ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้กับ ประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม 3. ใช้กลไกทางภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 3. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 4. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี : 2553-2556

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ ปราบปรามให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เป้าประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ตัวชี้วัด 1. ระดับรายได้ภาษีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 2. ระดับรายได้ภาษีเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร 3. ประเภทสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 4. ระดับรายได้ภาษีจากสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 5. ระดับผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับสากล 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ ให้บริการ ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ระยะเวลาการให้บริการ 3. ระดับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและระเบียบของกรม 2. ระดับความสำเร็จการจัดตั้งสำนักวิจัยและวิชาการของกรม 3. ปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อ นโยบายหลักของกรม 4. ร้อยละของปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาขยายผลและ แปลงสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ตอบสนองต่อภารกิจของ กรม 2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 2. ระดับความสำเร็จของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของบุคลากร 3. ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อภารกิจของ กรมมาปฏิบัติได้จริง 4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี


ดาวน์โหลด ppt ระยะ 1 ปี และ 4 ปี ยุทธศาสตร์กรม สรรพสามิต. ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี หัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google