งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ไทย โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ไทย โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ไทย โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546

2 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศในระดับนานาชาติ

3 3 WEF : Growth Competitiveness Index 2002-2003 Ranking

4 4 Growth Competitiveness Ranking (GCI) ของประเทศไทย ปี 1996- 2002

5 5 วิธีการคำนวณ GCI index

6 6 อันดับของประเทศไทยในแต่ ละปัจจัยย่อย ของ GCI ปี 2002-2003

7 7 ปัจจัยที่ใช้ในการวัด GCI index

8 8 IMD : Competitive Scoreboard 2002 อันดับที่ 34 ที่มา : IMD, The World Competitiveness Yearbooks, 2002. 0 20 40 60 80 100 USA FINLANDLUXEMBOURG NETHERLANDS SINGAPORE DENMARKSWITZERLAND CANADA HONG KONG IRELANDSWEDENICELAND AUSTRIAAUSTRALIA GERMANY UNITEDNORWAY BELGIUM NEW ZEALANDCHILEESTONIA FRANCESPAINTAIWANISRAELMALAYSIA KOREA HUNGARY CZECHJAPAN CHINAITALYPORTUGAL THAILAND BRAZIL GREECESLOVAK SLOVENIA SOUTHPHILIPPINESMEXICO INDIARUSSIA COLOMBIA POLANDTURKEYINDONESIA VENEZUELA ARGENTINA

9 9 ปัจจัยวัดความสามารถใน การแข่งขันของ IMD ศักยภาพทาง เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ รัฐบาล โครงสร้าง พื้นฐาน ประสิทธิภาพของ ภาคธุรกิจ

10 10 ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย ที่มา : IMD, The World Competitiveness Yearbooks, 2002 หมายเหตุ : 1 จากประเทศ ทั้งหมด 47 ประเทศ 2 จากประเทศ ทั้งหมด 49 ประเทศ

11 11 ปัจจัยวัดความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์  ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ พัฒนา  บุคลากรด้านการวิจัยและ พัฒนา  การวิจัยขั้นพื้นฐาน  บทความตีพิมพ์ด้าน วิทยาศาสตร์  การสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในโรงเรียน  วิทยาศาสตร์กับการศึกษาและ เยาวชน  รางวัลโนเบล  สิทธิบัตร ที่มา : The International Institute for Management Development (IMD)

12 12 ปัจจัยวัดความสามารถ ด้านเทคโนโลยี  ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  ทรัพยากรด้านการเงิน  การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้น สูง  จำนวนโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  ทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  การลงทุนทางด้านการ ติดต่อสื่อสาร ที่มา : The International Institute for Management Development (IMD)

13 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย และพัฒนา

14 14 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ พัฒนาของประเทศ ปี 1999-2001 ที่มา : การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15 15 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาครัฐและเอกชน ปี 2000 ปี 2001

16 16 งบประมาณ / รายจ่ายด้านการ วิจัยและพัฒนา ของภาครัฐ ปี 1999-2002 ที่มา : สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

17 17 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ พัฒนาของภาคเอกชน ปี 2000-2001 ที่มา : การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18 18 GERD ต่อ GDP ของ ประเทศต่าง ๆ ที่มา : OCED, 2001

19 บุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนา

20 20 บุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนา (FTE) หมายเหตู : 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

21 21 บุคลากรด้านการวิจัยและ พัฒนาของประเทศต่าง ๆ ที่มา : The World Competitiveness Yearbook 2002, IMD หมายเหตุ : 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

22 22 สถานภาพการผลิตบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ ประเทศ

23 23 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ที่มา : 1. ทบวงมหาวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) 2. กระทรวงศึกษาธิการ ( สถาบันราชภัฏ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล และกรมอาชีวศึกษา ) 26: 74 29: 71

24 24 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาโท ที่มา : ทบวงมหาวิทยาลัย 27 : 73 20 : 80

25 25 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มา : ทบวงมหาวิทยาลัย 53: 73

26 26 สัดส่วนนักศึกษาใหม่และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีของประเทศต่าง ๆ ปี 2543 ที่มา : UNESCO, World Education Report, 2000

27 การจดสิทธิบัตรโดย คนไทย

28 28 จำนวนการจดสิทธิบัตรใน ประเทศไทย ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

29 29 จำนวนการจดสิทธิบัตร ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย คนไทย ที่มา : United States Patent and Trademark Office

30 30 จำนวนการจดสิทธิบัตรการ ประดิษฐ์ ในประเทศไทยจำแนกตาม สิทธิบัตรสากล ที่มา : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

31 บทความตีพิมพ์ในวารสาร มาตรฐานสากล

32 32 ดัชนีบทความตีพิมพ์ในวารสาร มาตรฐานสากล ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

33 33 บทความตีพิมพในวารสาร มาตรฐานสากล ของประเทศไทย ปี 1996-2001 ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ไทย โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google