งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย
โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ มีนาคม

2 ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศในระดับนานาชาติ

3 WEF : Growth Competitiveness Index 2002-2003 Ranking

4 Growth Competitiveness Ranking (GCI) ของประเทศไทย ปี 1996-2002

5 วิธีการคำนวณ GCI index

6 อันดับของประเทศไทยในแต่ละปัจจัยย่อย ของ GCI ปี 2002-2003

7 ปัจจัยที่ใช้ในการวัด GCI index

8 IMD : Competitive Scoreboard 2002
100 80 อันดับที่ 34 60 40 20 USA UNITED CHILE SPAIN JAPAN CHINA ITALY INDIA FINLAND DENMARK CANADA IRELAND SWEDEN ICELAND AUSTRIA KOREA CZECH SOUTH GERMANY NORWAY BELGIUM ESTONIA FRANCE TAIWAN ISRAEL BRAZIL GREECE SLOVAK MEXICO RUSSIA TURKEY SINGAPORE AUSTRALIA MALAYSIA HUNGARY SLOVENIA POLAND PORTUGAL LUXEMBOURG HONG KONG PHILIPPINES COLOMBIA INDONESIA VENEZUELA ARGENTINA NETHERLANDS SWITZERLAND NEW ZEALAND THAILAND ที่มา : IMD, The World Competitiveness Yearbooks, 2002.

9 ปัจจัยวัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

10 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
หมายเหตุ : 1 จากประเทศทั้งหมด 47 ประเทศ 2 จากประเทศทั้งหมด 49 ประเทศ ที่มา : IMD, The World Competitiveness Yearbooks, 2002

11 ปัจจัยวัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา การวิจัยขั้นพื้นฐาน บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน วิทยาศาสตร์กับการศึกษาและเยาวชน รางวัลโนเบล สิทธิบัตร ที่มา : The International Institute for Management Development (IMD)

12 ปัจจัยวัดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรด้านการเงิน การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวนโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนทางด้านการติดต่อสื่อสาร ที่มา : The International Institute for Management Development (IMD)

13 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

14 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 1999-2001
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี ที่มา: การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ปี 2000 ปี 2001

16 งบประมาณ/รายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ของภาครัฐ ปี 1999-2002
ที่มา : สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

17 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ปี 2000-2001
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ปี ที่มา: การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18 GERD ต่อ GDP ของประเทศต่าง ๆ
ที่มา : OCED, 2001

19 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

20 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE)
หมายเหตู: 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

21 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ
ที่มา : The World Competitiveness Yearbook 2002, IMD หมายเหตุ: 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

22 สถานภาพการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

23 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
26: 74 29: 71 ที่มา: 1. ทบวงมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 2. กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และกรมอาชีวศึกษา)

24 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาโท
27 : 73 20 : 80 ที่มา: ทบวงมหาวิทยาลัย

25 บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
53: 73 53 : 73 ที่มา: ทบวงมหาวิทยาลัย

26 ที่มา: UNESCO, World Education Report, 2000
สัดส่วนนักศึกษาใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศต่าง ๆ ปี 2543 ที่มา: UNESCO, World Education Report, 2000

27 การจดสิทธิบัตรโดยคนไทย

28 จำนวนการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

29 จำนวนการจดสิทธิบัตร ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคนไทย
ที่มา : United States Patent and Trademark Office

30 จำนวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในประเทศไทยจำแนกตามสิทธิบัตรสากล
ที่มา : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

31 บทความตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากล

32 ดัชนีบทความตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากล
ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

33 บทความตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากล ของประเทศไทย ปี 1996-2001
ที่มา : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google