งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545
โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1

2 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
จุดเด่น - คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับโดดเด่น มีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ การสื่อความหมาย - ติดตามความพึงพอใจบัณฑิตและผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ - หามาตรการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 2

3 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสหกิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - เพิ่มร้อยละการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และ นำผลมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ ใช้เวลาด้านสังคม - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3

4 มาตรฐานด้านสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสหกิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้สนับสนุน การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ติดตามและประเมินการใช้ทรัพยากรทั้งหมด 4

5 มาตรฐานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์
จุดเด่น - มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย - คณาจารย์มีศักยภาพ ได้รับทุนวิจัยภายนอกมาก - มีงานวิจัยเผยแพร่อยู่ในระดับสูง ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ผลการวิจัยนำมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม - ส่งเสริมคณาจารย์รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 5

6 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
จุดเด่น - มีศักยภาพด้านองค์ความรู้ บุคลากร อาคารฯ - มีที่ตั้งที่เป็นท้องถิ่นและจังหวัดใหญ่ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ให้บริการวิชาการเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม - ให้มีความเชื่อมโยงกับภาคราชการ ชุมชนมากขึ้น - เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม 6

7 มาตรฐานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเด่น - ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี - สนับสนุนและจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - บริหารจัดการโอกาสและเวลาการร่วมกิจกรรม - ให้มีการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับจังหวัดและชุมชน 7

8 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
จุดเด่น - ระบบมีความคล่องตัวสูง ไม่ซ้ำซ้อน ควบคุมได้ - ผู้รับผิดชอบมีความชัดเจนในการทำงาน - บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร - เร่งพัฒนาระบบ MIS ให้สมบูรณ์ 8

9 มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น - มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - พัฒนาผู้ตรวจ และจัดให้มีการตรวจประเมิน คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 9

10 จุดเด่นโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีจำนวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง มีผลงานทางวิชาการมากและหลากหลาย มีการใช้ IT ด้านบริหาร การเรียนการสอน วิจัย บริการ มีการบริหารจัดการแบบ“รวมบริการประสานภารกิจ” มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีสหกิจศึกษา มุ่งสร้างประสบการณ์จริง มีฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีระบบผสมผสานทั้งวิชาการและธุรกิจ 10

11 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน หามาตรการรับนักศึกษาและธำรงรักษานักศึกษา จัดภาระงานที่เหมาะสม และสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างภาพลักษณ์ สัมพันธภาพ มีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างมาตรฐานแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ หามาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ห้องเรียน สื่อฯ 11


ดาวน์โหลด ppt โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google