งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1

2 จุดเด่น - คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ใน ระดับโดดเด่น มีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ทั้งในและ ต่างประเทศ จุดเด่น - คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ใน ระดับโดดเด่น มีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ทั้งในและ ต่างประเทศ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ การสื่อ ความหมาย - ติดตามความพึงพอใจบัณฑิตและผู้ใช้ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ - หามาตรการรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มากยิ่งขึ้น มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต 2

3 จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสหกิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้สนับสนุน การเรียนรู้ จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสหกิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้สนับสนุน การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - เพิ่มร้อยละการประเมินรายวิชาระดับ บัณฑิตศึกษา และ นำผลมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนานักศึกษาและ นำผลมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนานักศึกษาและ ใช้เวลาด้านสังคม - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน ใช้เวลาด้านสังคม - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน มาตรฐานด้านการ เรียนรู้ 3

4 จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสห กิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้ สนับสนุน จุดเด่น - มีความสำเร็จและเป็นต้นแบบสห กิจศึกษา - นักศึกษาพึงพอใจนำ IT มาใช้ สนับสนุน การเรียนรู้ การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและโอกาสใน การพัฒนา - ติดตามและประเมินการใช้ ทรัพยากรทั้งหมด มาตรฐานด้านสนับสนุน การเรียนรู้ 4

5 จุดเด่น - มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัย ที่เน้นการวิจัย - คณาจารย์มีศักยภาพ ได้รับทุนวิจัย ภายนอกมาก - มีงานวิจัยเผยแพร่อยู่ในระดับสูง จุดเด่น - มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัย ที่เน้นการวิจัย - คณาจารย์มีศักยภาพ ได้รับทุนวิจัย ภายนอกมาก - มีงานวิจัยเผยแพร่อยู่ในระดับสูง ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ผลการวิจัยนำมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นให้ เป็นรูปธรรม - ส่งเสริมคณาจารย์รับตำแหน่งทางวิชาการ สูงขึ้น มาตรฐานด้านวิจัยและงาน สร้างสรรค์ 5

6 จุดเด่น - มีศักยภาพด้านองค์ความรู้ บุคลากร อาคารฯ - มีที่ตั้งที่เป็นท้องถิ่นและจังหวัดใหญ่ จุดเด่น - มีศักยภาพด้านองค์ความรู้ บุคลากร อาคารฯ - มีที่ตั้งที่เป็นท้องถิ่นและจังหวัดใหญ่ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - ให้บริการวิชาการเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม - ให้มีความเชื่อมโยงกับภาคราชการ ชุมชนมากขึ้น - เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง เป็น รูปธรรม มาตรฐานด้านการบริการ วิชาการ 6

7 จุดเด่น - ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็น แบบอย่างที่ดี - สนับสนุนและจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ จุดเด่น - ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็น แบบอย่างที่ดี - สนับสนุนและจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการ พัฒนา - บริหารจัดการโอกาสและเวลาการร่วม กิจกรรม - ให้มีการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ จังหวัดและชุมชน มาตรฐานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 7

8 จุดเด่น - ระบบมีความคล่องตัวสูง ไม่ซ้ำซ้อน ควบคุมได้ - ผู้รับผิดชอบมีความชัดเจนในการทำงาน - บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ จุดเด่น - ระบบมีความคล่องตัวสูง ไม่ซ้ำซ้อน ควบคุมได้ - ผู้รับผิดชอบมีความชัดเจนในการทำงาน - บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนา - สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร - เร่งพัฒนาระบบ MIS ให้สมบูรณ์ มาตรฐานด้านการ บริหารจัดการ 8

9 จุดเด่น - มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ การศึกษา จุดเด่น - มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะและโอกาสในการ พัฒนา - พัฒนาผู้ตรวจ และจัดให้มีการตรวจ ประเมิน คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานด้านประกัน คุณภาพภายใน 9

10 จุดเด่นโดยรวมของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สูง มีผลงานทางวิชาการมากและหลากหลาย มีการใช้ IT ด้านบริหาร การเรียนการสอน วิจัย บริการ มีการบริหารจัดการแบบ “ รวมบริการ ประสานภารกิจ ” มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์ มีสหกิจศึกษา มุ่งสร้างประสบการณ์จริง มีฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีระบบผสมผสาน ทั้งวิชาการและธุรกิจ มีฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีระบบผสมผสาน ทั้งวิชาการและธุรกิจ 1010

11 จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับ สถาบัน หามาตรการรับนักศึกษาและธำรงรักษา นักศึกษา จัดภาระงานที่เหมาะสม และสร้างขวัญและ กำลังใจ สร้างภาพลักษณ์ สัมพันธภาพ มีส่วน ร่วมกับชุมชน สร้างมาตรฐานแบบการเรียนการสอนให้มี ความสมบูรณ์ หามาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ห้องเรียน สื่อฯ 1


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google