งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

2 ช่องทางประชาสัมพันธ์

3 เป้าหมายประจำปี มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ( 2 โครงการ)
มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ( 2 โครงการ) มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ มีการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง / เดือน คุณภาพของสื่อ สื่อที่มีผลกระทบมาก ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง/เดือน สื่อที่มีผลกระทบน้อย ไม่น้อยกว่า 35 ครั้ง/เดือน

4 จำแนกสื่อ สื่อกระทบน้อย : OA ป้าย แผ่นพับ ใบปลิว การประชุมหน่วยงานกลุ่ม งาน/องค์กร วิทยุชุมชน เสียงตามสาย LINE จัดบอร์ด นิทรรศการ การจัดบอร์ด สื่อออนไลน์ สัมพันธ์ในอำเภอ สื่อวีดิทัศน์ให้จังหวัดฯ สิ่งพิมพ์ สื่อกระทบมาก : หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ E-BOOK YOUTUBE FACEBOOK

5 LINE ปชส. กลุ่มงาน ฯ ฝ่าย
นักวิชาการจังหวัด ภาพกิจกรรม/โครงการ รายละเอียด Facebook บุคคล / กง. Facebook สพจ.พล. แท็กภาพ ทีม ปชส. กง.สารสนเทศ ฯ กล่อง นวช. LINE เหยี่ยวข่าว พช. LINE ปชส. กลุ่มงาน ฯ ฝ่าย

6 ตัวอย่าง กล่องกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
วารี ยุพา เกศินี ภัทรพร ผุสดี ม.ศก.พอเพียง โอทอป วารี หมู่บ้าน ศก.พพ. ไฟล์ภาพ ศรช.

7 Facebook ส่วนบุคคล / อำเภอ
พัฒนากร ภาพกิจกรรม/โครงการ รายละเอียด Facebook สพจ.พล. ให้แท็ก Facebook ส่วนบุคคล / อำเภอ ทีม ปชส. กง.สารสนเทศ ฯ LINE ปชส. /อำเภอ LINE เหยี่ยวข่าว พช. กล่อง อำเภอ OA สัพเพเหระ

8 กล่องสำนักงานพัฒนาชุมชน 9 อำเภอ
เมือง วังทอง นครไทย บางระกำ พรหมพิราม ไฟล์ภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลก ชื่อเรื่อง ไฟล์ภาพ ว/ด/ป เวลา

9 เส้นทางการรายงานภายในจังหวัด
ข่าว สพจ.พล. Facebook Mail สื่อมวลชน Line Facebook สวท.(นุกูล) สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา เมกกะเฮริ์ต แถลงข่าว/ประชุมกรมการจังหวัดฯ

10 เส้นทางการรายงานกรมฯ
Facebook กรมฯ Line cns OA กรมฯ คณะทำงาน ปชส.กง.สารสนเทศฯ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก OA สพจ. Line เหยี่ยวข่าว

11 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
แถลงข่าว รายการวิทยุ สอต. วารสารอิเลคทรอนิคส์ ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย - นส.จาก ปชส.จว. - พจ./หน.กง/ฝ่ายระบุกิจกรรม - สำเนาแจ้ง กง./ฝ่าย - ขอข้อมูลก่อน 2 วัน -จัดทำ จม.ข่าว ,ไว นิล,แผ่นพับ -แจ้ง อ.อัดเสียง (ตามแบบ) ส่งไฟล์เสียงให้ จว. -เก็บสต๊อกเดือนละ 5 อำเภอ -ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ ผนวกกับข่าวเร่งด่วน -เวบไซต์ สพจ. -2 ด./ครั้ง -กง. / ฝ่าย และ อ.รับผิดชอบ 1 หน้า (เอกสารWORD) -ป้ายไวนิล ก่อน 2 วัน -วิ ดี ทัศน์ ก่อน 1 สัปดาห์ -ทีม จว. ไปจัดทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ ส่งกรม ฯ

12 ตัวอย่างแบบรายงานผลการประชาสัมพันธ์

13 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ (ประกวด)
ปชส. อำเภอ ,นัก ปชส.ดีเด่น ได้คะแนนรวมมากกว่า ร้อยละ 75 เว็บไซต์ อำเภอ,ตำบล

14 การพัฒนาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ ได้แก่ อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 1.กล้อง DSLR พร้อมเลนส์ Zoom 2.กล้องถ่ายวิดีโอ (ฮาร์ดดิสก์) 3.กล้องดิจิตอล 4.ขาตั้งกล้อง 5.ไมค์บูม 6.แบตเตอรี่

15 ปัญหา อุปสรรค รายงานข่าว ล่าช้า ไม่ทันการณ์
ไม่มีรูปภาพที่ เหมาะสม พอเพียง ไม่ให้ความสำคัญกับระบบสื่อสารที่วางไว้

16 สวัสดีค่ะ Public relations


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google