งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการงานบริการ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการงานบริการ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการงานบริการ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 10. การจัดการงานบริการ สารสนเทศ 10.1 กระบวนการจัดการงานบริการ สารสนเทศ 10.2 การจัดองค์กรงานบริการ สารสนเทศ

3 10.1 กระบวนการจัดการงาน บริการสารสนเทศ 10.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย ของบริการ สารสนเทศ สารสนเทศ 10.1.2 กำหนดประเภทของบริการ สารสนเทศ 10.1.3 กำหนดวิธีการจัดการบริการ สารสนเทศ 10.1.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 10.1.5 กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ 10.1.6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10.1.7 ติดตามและประเมินผล

4 10.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ 1) กำหนดให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของสถาบันแม่ 2) กำหนดให้สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของ ผู้ใช้ในอันที่จะขจัดอุปสรรคในการ เข้าถึงสารสนเทศ ผู้ใช้ในอันที่จะขจัดอุปสรรคในการ เข้าถึงสารสนเทศ 3) กำหนดให้สอดคล้องกับปัจจัย ภายนอกที่เกี่ยวข้อง - การประกันคุณภาพ มาตรฐาน - เทคโนโลยีสารสนเทศใน ปัจจุบัน

5 10.1.2 กำหนดประเภทของ บริการสารสนเทศ 1) บริการพื้นฐาน 2) บริการสำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม

6 10.1.3 กำหนดวิธีการจัดการ บริการสารสนเทศ 1) ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการ ให้บริการ เช่น ระบบทะเบียน สมาชิก 2) กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ให้บริการ 3) ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นใน การขอใช้บริการ 4) การรวบรวมสถิติการใช้บริการ

7 10.1.4 จัดเตรียมสถานที่และ อุปกรณ์ 1) จุดบริการยืม - คืน บริการช่วยการ ค้นคว้า 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เครื่องถ่ายเอกสาร 4) โสตทัศนูปกรณ์

8 10.1.5 กำหนดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ 1) กลุ่มผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ 2) กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ

9 10.1.6 จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ 1) แผ่นพับ 2) เว็บไซต์ 3) บอร์ดข้อมูล 4) ข่าวสาร (Newsletter) 5) หนังสือเวียน

10 11.1.7 ติดตามและประเมินผล 1) เปรียบเทียบ วิเคราะห์สถิติการ ใช้บริการ สารสนเทศ สารสนเทศ 2) ทำวิจัยสถาบัน

11 11.2 การจัดองค์กรงานบริการ สารสนเทศ 11.2.1 การจัดองค์กรตาม รูปลักษณ์ของทรัพยากร สารสนเทศ 11.2.2 การจัดองค์กรตาม สาขาวิชา 11.2.3 การจัดองค์กรแบบ ผสมผสาน

12 10.2.1 การจัดองค์กรตาม รูปลักษณ์ของทรัพยากร สารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สารสนเทศ หน่วย บริการสื่อ อิเล็กทรอ นิกส์ หน่วย บริการสื่อ โสตทัศน์ หน่วย บริการสื่อ สิ่งพิมพ์ต่อ เนื่อง หน่วย บริการ หนังสือ

13 10.2.2 การจัดองค์กรตาม สาขาวิชา ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สารสนเทศ หน่วย สารสนเทศ ทางมนุษย์ ศาสตร์ หน่วยสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หน่วย สารสนเทศ ทาง สังคมศาสตร์

14 10.2.3 การจัดองค์กรแบบ ผสมผสาน หน่วย บริการสื่อ สิ่งพิมพ์ต่อเ นื่อง ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สารสนเทศ หน่วย บริการสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ หน่วยบริการ การวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์ หน่วยบริการ การวิจัยทาง การศึกษา หน่วย บริการสื่อ สิ่งพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการงานบริการ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google