งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

2 ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 ประเภทบทความ  บทความวิชาการ (Academic article)  บทความทั่วไป (General article) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 ประเภท (Types)

3 บทความเรื่องนี้มีฐานความรู้จาก  งานวิจัย  งานประจำ  ประสบการณ์ตรง / ความสามารถพิเศษ  ข่าว / บทความ / สารคดี  อื่นๆ ( ระบุ )....................................................... ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 ภูมิหลัง (Black ground)

4 ลำดับกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านบทความ  บุคคลากร  นักศึกษา  นักวิชาการ  ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ ( ระบุ )....................................................... ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเป้าหมาย (Target)

5 บทความเรื่องนี้วัตถุประสงค์  ให้ความรู้ทั่วไป  แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  แสดงข้อเท็จจริง  แสดงแนวทางปฏิบัติ / วิธีการ แก้ไขปัญหา  แสดงข้อคิด / แรงบันดาลใจ  อื่นๆ ( ระบุ )....................................................... ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 วัตถุประสงค์ (Objective)

6 บทความนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ที่  วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI ( คะแนน QA = 0.25 – 0.50)  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใน ฐานข้อมูล TCI  เว็บไซต์ / บล็อก คือ เว็บไซต์ฝ่ายอาคาร สถานที่  สิ่งพิมพ์แจกจ่าย แก่............................................................... ดูรายละเอียดค่า Impact factor ที่ฐานข้อมูล TCI Click ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing)

7 บทความนี้สามารถตั้งชื่อให้พิจารณา 3 ชื่อ ดังนี้ A. การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร B. คุณภาพอากาศภายในอาคาร C. การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 ชื่อเรื่อง (Title)

8 คำนำ (introduction) ส่วนเกริ่นนำหรือคำนำมีความยาว (1 ใน 4 ของ บทความ ) มีหัวข้อดังนี้ • สภาวะอากาศภายนอกอาคาร • สภาวะอากาศภายในอาคาร • ทิศทางการออกแบบอาคารในปัจจุบัน ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

9 ส่วนเนื้อเรื่องมีความยาว หน้ากระดาษ (2 ใน 4 ของ บทความ ) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้ • คุณภาพอากาศภายในอาคาร หมายถึง ? • ผลกระทบต่อสุขภาพของมลภาวะของอากาศภายในอาคาร ? ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้ • พฤติกรรมการใช้งานอาคารในปัจจุบัน ? • ระบบประกอบอาคาร ? ส่วนที่ 3 เสนอความคิดเห็น มีหัวข้อ • แนวทางการใช้งานอาคารที่ถูกต้อง ? • การตรวจสอบและบำรุงรักษา ? ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 เนื้อเรื่อง (Body)

10 ส่วนสรุปมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของ บทความ ) มีหัวข้อดังนี้ • ทางออกสำหรับปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 สรุป (Summary)

11 เอกสารอ้างอิง ( ถ้ามี ) มีดังนี้  มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายใน อาคารที่ยอมรับได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  www.thaihvac.com www.thaihvac.com  TRANE the American Standard Company, 2004. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปี การศึกษา 2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552 บรรณานุกรม (References)

12 สวัสดี กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ E-mail address : gumpanath.c@bu.ac.th โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google