งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและตะวันตก ในหอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและตะวันตก ในหอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและตะวันตก ในหอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม ในหอประชุมและที่เรือนไทยของมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะต้องให้บริการข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งรับการจอง สำรองที่นั่งแก่ผู้เข้าชมซึ่งมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายลักษณะ ทั้งผู้บริหาร ผู้รับเชิญพิเศษ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป บางครั้งไม่ได้รับข่าวสารหรือมีปัญหาในการสำรองที่นั่งและเข้าชม การพัฒนาคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสารและระบบการสำรองที่นั่งในการเข้าชมกิจกรรม จะนำมาซึ่งความประทับใจของผู้รับบริการ และทำให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมทั้งประสิทธิภาพ ต่อพนักงาน ต่อหน่วยงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่งในการเข้า ชมกิจกรรมการแสดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานทุก ระดับชั้น สร้างความชื่นชมและความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ข่าวสารกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่แพร่กระจายถึง กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมมากขึ้น ความถูกต้องและความเรียบร้อยในการจัดที่นั่งการเข้าชม กิจกรรมการแสดง พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นผู้ให้บริการที่ดี ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการและการเข้าชม กิจกรรมการแสดง

6

7

8

9 ขอบเขตของโครงการ การจัดการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การให้บริการสำรองที่นั่งเข้า ชมกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2554. ถึง กันยายน 2554… รวม 9 เดือน จากแบบสำรวจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการ การประเมินผลโครงการ จากแบบสำรวจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการ และเสียงสะท้อน กลับในรูปแบบต่างๆ และเสียงสะท้อน กลับในรูปแบบต่างๆ

10 ตัวอย่างแบบประเมิน

11

12 ข่าวสารกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่แพร่กระจายถึง กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมมากขึ้น สาเหตุวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข การประชาสัมพันธ์ล่าช้า และไม่เพียงพอ วางแผนและกำหนดช่วงเวลาให้ เร็วขึ้นรวมทั้งเพิ่มเติมชนิดของ สื่อในการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นและมีสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทางขึ้น ข้อมูลผู้รับเชิญและแหล่ง ประชาสัมพันธ์ไม่เป็นข้อมูล ปัจจุบัน ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลผู้รับ เชิญและแหล่งประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกลุ่มที่มีความสนใจสูง ได้ผู้รับเชิญที่สนใจเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มเติมกลุ่มสื่อมวลชนได้มากขึ้น และมีความถูกต้อง ขาดแหล่งประชาสัมพันธ์ ระดับนำในวงการ สื่อสารมวลชน ประสานกับแหล่งประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สื่อมวลชน หลายแขนงให้การตอบรับและ ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้มีความ กว้างขวางยิ่งขึ้น

13

14 Poster รายการแสดง

15 จดหมายข่าว

16 สาเหตุวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข ผู้รับบริการมีจำนวนมาก / น้อยกว่าจำนวนที่นั่ง เนื่องจาก - ผู้รับเชิญไม่ตอบกลับ - สำรองที่นั่งแล้วไม่มา - เจ้าหน้าที่ลืมจัดที่นั่งให้ - ติดตามการตอบรับเชิญให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้รับ เชิญพิเศษ / ผู้บริหารระดับสูง - จัดเตรียมที่นั่งสำรองทุกครั้ง - จัดทำระบบสำรองที่นั่งด้วย คอมพิวเตอร์สารสนเทศ - ติดตามการตอบรับได้กว่า 95% ของ ผู้สำรองที่นั่ง - ติดตามผู้รับเชิญพิเศษได้ชัดเจนขึ้น - มีที่นั่งเพียงพอสำหรับทุกคน ( ที่นั่งสำรอง ) - ยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ เนื่องจากสำนักงานยังไม่ได้รับการติดตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าชม ไม่เพียงพอ - จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในจุดต่างๆ เช่นโถงทางเข้า ในหอแสดง - ผุ้รับบริการมีความสะดวก และเกิดความ เรียบร้อยในการเข้าชมการแสดง ความถูกต้องและความเรียบร้อยในการจัดที่นั่งการ เข้าชมกิจกรรมการแสดง

17

18 สาเหตุวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ ผู้รับบริการไม่ชัดเจน ตั้งผู้ทำหน้าที่ตอบคำถาม / สำรองที่นั่ง 2 คน ที่ทราบ ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สามารถให้ ข้อมูลและตอบคำถามได้ และ การ สำรองที่นั่งมีความถูกต้องชัดเจนขึ้น ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความสะดวกในการเข้า ชมในวันจัดกิจกรรม จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและ อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม หน้าทางเข้าหอแสดง ทางเดิน และด้านใน ผู้รับบริการมีความสะดวก เจ้าหน้าที่ทุกคนเต็มใจให้บริการ พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นผู้ให้บริการที่ดี

19 สาเหตุวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข ไม่มีป้ายบอกทางและ สถานที่จัดกิจกรรม ชัดเจน ติดตั้งป้ายบอกทางมาอาคาร จัดแสดงตั้งแต่ด้านหน้าของ มหาวิทยาลัย ผู้รับบริการสามารถเดินทางมายัง สถานที่แสดงได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหา ห้องสุขาไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถใช้ ห้องน้ำชั้นล่าง ( เสีย ) ติดต่อสถาปนิก / สำนัก กายภาพ ดำเนินการ ซ่อมแซม ดำเนินการซ่อมแซมสามารถใช้งาน ห้องสุขาในอาคารได้แล้ว 70% ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ชัดเจน ติดตั้ง banner ขนาดใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัย ติดตั้ง banner ขนาดกลาง หน้าอาคารจัดแสดง ผู้รับบริการสามารถทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์มากและชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการและ การเข้าชมกิจกรรมการแสดง

20 ป้ายบอกทางและ banner หน้ามหาวิทยาลัย

21

22 ประโยชน์ที่ได้รับ ความเรียบร้อยและประสิทธิภาพที่ดี ทำให้ ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ได้รับความคิดเห็นและ คำชื่นชมในเชิงบวกจากผู้รับบริการ พนักงานเกิด กำลังใจ และมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการ ปฏิบัติงานได้ผลที่ดี ทำให้องค์กรมีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น และ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ

23


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและตะวันตก ในหอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google