งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางนัยนา พรหมมลมาศที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายอำนวย หลักสุวรรณ ประธานกลุ่ม 3. น. ส. ธนาภา ศาสตร์เสริม เลขานุการ 4. น. ส. ปวิตรา จันทร์สุกรี สมาชิก 5. นางจุรีพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางนัยนา พรหมมลมาศที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายอำนวย หลักสุวรรณ ประธานกลุ่ม 3. น. ส. ธนาภา ศาสตร์เสริม เลขานุการ 4. น. ส. ปวิตรา จันทร์สุกรี สมาชิก 5. นางจุรีพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นางนัยนา พรหมมลมาศที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายอำนวย หลักสุวรรณ ประธานกลุ่ม 3. น. ส. ธนาภา ศาสตร์เสริม เลขานุการ 4. น. ส. ปวิตรา จันทร์สุกรี สมาชิก 5. นางจุรีพร หลักสุวรรณ สมาชิก 6. นายสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร สมาชิก

3 งานสารนิเทศมีพันธกิจในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับทิศ ทางการบริหารงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจองค์กรดังนี้ ส่งเสริม ให้หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนา และกำกับงานข่าวและการ ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างประชาคมภายใน และความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกให้ได้รับความ ร่วมมือและความสนับสนุนอันเป็นผลให้ มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในพันธกิจ ทั้งมวลได้อย่างราบรื่น

4 การทำงานในระบบของงานสารนิเทศ เน้นการ บริการด้านข้อมูลข่าวสารและภาพข่าวเป็น เรื่องหลัก การให้ผู้รับบริการมาขอใช้บริการ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะข้อมูลข่าวมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลข่าวบางครั้ง อาจทำให้ล่าช้าไม่ทันท่วงที เพราะการ ให้บริการได้ไม่กว้างขวาง มีข้อจำกัดหลาย ด้าน การส่งข่าวและรับข่าวสารมีขั้นตอนมาก ผู้รับบริการขาดการเข้าถึงในการติดต่องาน สารนิเทศ จึงทำให้การข่าวต่างๆ ขาด ความสำคัญ ขาดความถูกต้องและรวดเร็ว

5 ปัญหา & แรงจูงใจ จำนวนระยะเวลาในการขอรับบริการ ข้อมูลด้านข่าวและภาพข่าวของผู้รับบริการ ตัวชี้วัดตัวชี้วัด ผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยได้ ผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยได้

6 1 1 2 2 3 3 เป้าหมายของโครงการเป้าหมายของโครงการ

7 แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลข่าว / ภาพ หน่วยงาน ภายนอก หน่วยงาน ภายใน จัดแยก ประเภทข่าว / ภาพ สื่อที่ใช้ในการ เผยแพร่ แบบสอบถา ม สื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ ตอบปัญหาทาง โทรศัพท์ จัดเก็บ ข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์

8 การดำเนินงานการดำเนินงาน จากปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ทำให้ทางกลุ่มได้มี การคิดแก้ไขปัญหานี้ โดย การสร้างเวบไซต์สารนิเทศ ขึ้นมา ( ซึ่งเดิมทีงานสารนิเทศ ยังไม่เคยมีเวบไซต์ของ หน่วยงาน ) ในโครงการบริการ ข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ ซึ่งเป็นเวบไซต์ที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลภาพ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง สามารถส่งข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ผ่านเวบไซต์ของ สารนิเทศได้โดยตรง เพื่อเป็น การเพิ่มช่องทางการส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง

9 การดำเนินงานการดำเนินงาน สำหรับปัญหากรณีที่ หน่วยงานต่างๆ มีการขอ ภาพถ่ายในกิจกรรมงาน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง เดิมทีผู้รับบริการจะต้องทำ บันทึกถึงงานสารนิเทศ เพื่อ ขอข้อมูล ภาพข่าวซึ่งจะต้อง ใช้เวลานานกว่าที่ ผู้รับบริการจะได้ข้อมูลภาพ ไปใช้งานได้ทันที เพื่อเป็น การแก้ปัญหานี้ จึงได้จัดทำ หัวข้อ “ คลังภาพ ” ขึ้นมา โดยผู้รับบริการ หรือ สื่อมวลชนทุกแขนง สามารถ download ได้ที่หน้า เวบของสารนิเทศโดยตรง และไม่ต้องทำบันทึก จึงทำ ให้ลดระยะเวลาและขั้นตอน ในการขอรับบริการ

10 การดำเนินงานการดำเนินงาน นอกจากนี้ก็ยังได้จัดทำ “ แบบฟอร์มการส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ” ที่หน้าเวบ ไซต์สารนิเทศ อีกด้วย

11


ดาวน์โหลด ppt 1. นางนัยนา พรหมมลมาศที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายอำนวย หลักสุวรรณ ประธานกลุ่ม 3. น. ส. ธนาภา ศาสตร์เสริม เลขานุการ 4. น. ส. ปวิตรา จันทร์สุกรี สมาชิก 5. นางจุรีพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google