งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน

2 แนวทางที่จะเพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ ที่เราอาจจะพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เหมาะที่จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. สอบถามกับคนอื่นซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับประเด็นที่คล้ายคลึงกัน 2. ตรวจสอบกับชุมชนใกล้เคียง 3. ให้สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 5. ให้ออกแบบตารางตรวจสอบ 6. อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะถูกต้องหมดในทุกๆ ครั้ง

3 กลไกการมีส่วนร่วม การประชาพิจารณ์
ตัวอย่างของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การสำรวจความต้องการสำหรับการจัดสรรงบประมาณ การประชาพิจารณ์ การประชุมอย่างสม่ำเสมอกับ “ กลุ่มผู้รับเหมา ” การส่งจดหมายข่าวไปให้เพื่อนบ้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การประชุมสมาคมครู – ผู้ปกครอง กับ สมาคมเพื่อนบ้าน หรือ สมัชชาเมือง การกำหนดเป้าหมายโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นเฉพาะต่างๆ

4 ความห่วงกังวลที่ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งมาอาจจะรู้สึก
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไปบั่นทอนระบบของผู้แทนได้หรือไม่ ? การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการ ผูกมัด ผู้แทนที่ได้รับเลือกหรือไม่ ? นักต่อต้านมักจะแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากเกินไปไม่ใช่หรือ ? การมีส่วนร่วมของประชาชนให้อำนาจมากเกินไปต่อผู้ต่อต้านหรือเปล่า ? การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เวลาแก่ผู้คัดค้านที่จะรวบรวมจัดตั้งหรือเปล่า ?

5 ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โฆษก หรือ ผู้แถลงข่าว ผู้เชี่ยวชาญ การเอื้อให้เกิดการประชุมที่ดี การเขียนเส้นกราฟ การวาดเส้น สิ่งตีพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ / ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การจัดเตรียมส่งเอกสาร เอกสารทางไปรษณีย์ การทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะมีการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6 ใครคือ “ สาธารณชน ” สำหรับประเด็นเฉพาะ
ใครคือ “ สาธารณชน ” สำหรับประเด็นเฉพาะ ต่อไปนี้เป็นเหตุผล 6 ประการ ที่คนเราอาจจะมองตัวเขาเองว่า ได้รับผลกระทบจากประเด็นและเลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ความใกล้ชิดกับปัญหา 2. เศรษฐกิจ 3. ประโยชน์ใช้สอย 4. ประเด็นทางด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม 5. ค่านิยม 6. อำนาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

7 เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร 2. การบรรยายสรุป 3. การปิดประกาศ / นิทรรศการ 4. สารคดีต่างๆ 5. การส่งรายงานด้านเทคนิคที่สำคัญ หรือเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม 6. การแถลงข่าว 7. จดหมายข่าว 8. ใบแทรกหนังสือพิมพ์ 9. ข่าวแจก 10. การซื้อโฆษณา 11. การนำเสนอต่อประชาคม และกลุ่มทำงานทางเทคนิค 12. ชุดแถลงข่าว 13. การประกาศการบริการสาธารณะต่างๆ

8 ตัวอย่างของโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. คณะทำงาน 2. การ “ เดินปฏิบัติการ ” ประชุม 3. สภาเพื่อนบ้าน 4. แบบสอบถามทางโทรทัศน์ 5. การรณรงค์ทางโทรทัศน์ 6. สภากาแฟ 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอนาคต 8. แผนที่ขนาดเท่าของจริง 9. คณะกรรมการของผู้ใช้บริการ

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google