งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Public Participation) คือ กระบวนการ ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความ ต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐใน การตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Public Participation) คือ กระบวนการ ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความ ต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐใน การตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (Public Participation) คือ กระบวนการ ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความ ต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐใน การตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี เป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจ ที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 1

3 1. สอบถามกับคนอื่นซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับ ประเด็นที่คล้ายคลึงกัน 2. ตรวจสอบกับชุมชนใกล้เคียง 3. ให้สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 5. ให้ออกแบบตารางตรวจสอบ 6. อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะถูกต้องหมดในทุกๆ ครั้ง 2

4 ตัวอย่างของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การพัฒนาชุมชน ได้แก่  การสำรวจความต้องการสำหรับการจัดสรรงบประมาณ  การประชาพิจารณ์  การประชุมอย่างสม่ำเสมอกับ “ กลุ่มผู้รับเหมา ”  การส่งจดหมายข่าวไปให้เพื่อนบ้านต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ  การประชุมสมาคมครู – ผู้ปกครอง กับ สมาคมเพื่อน บ้าน หรือ สมัชชาเมือง  การกำหนดเป้าหมายโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นเฉพาะต่างๆ 3

5 ♥ การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไปบั่นทอนระบบ ของผู้แทนได้หรือไม่ ? ♥ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการ ผูกมัด ผู้แทนที่ ได้รับเลือกหรือไม่ ? ♥ นักต่อต้านมักจะแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก เกินไปไม่ใช่หรือ ? ♥ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้อำนาจมากเกินไปต่อผู้ ต่อต้านหรือเปล่า ? ♥ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เวลาแก่ผู้คัดค้านที่จะ รวบรวมจัดตั้งหรือเปล่า ? 4

6 * โฆษก หรือ ผู้แถลงข่าว * ผู้เชี่ยวชาญ * การเอื้อให้เกิดการประชุมที่ดี * การเขียนเส้นกราฟ การวาดเส้น * สิ่งตีพิมพ์ * การประชาสัมพันธ์ / ความสัมพันธ์กับ สื่อมวลชน * การจัดเตรียมส่งเอกสาร เอกสารทางไปรษณีย์ * การทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะมีการวางแผนการมี ส่วนร่วมของประชาชน 5

7 ต่อไปนี้เป็นเหตุผล 6 ประการ ที่คนเรา อาจจะมองตัวเขาเองว่า ได้รับผลกระทบ จากประเด็นและเลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ความใกล้ชิดกับปัญหา 2. เศรษฐกิจ 3. ประโยชน์ใช้สอย 4. ประเด็นทางด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม 5. ค่านิยม 6. อำนาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 6

8 1. เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร 2. การบรรยายสรุป 3. การปิดประกาศ / นิทรรศการ 4. สารคดีต่างๆ 5. การส่งรายงานด้านเทคนิคที่สำคัญ หรือ เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม 6. การแถลงข่าว 7. จดหมายข่าว 8. ใบแทรกหนังสือพิมพ์ 9. ข่าวแจก 10. การซื้อโฆษณา 11. การนำเสนอต่อประชาคม และกลุ่มทำงาน ทางเทคนิค 12. ชุดแถลงข่าว 13. การประกาศการบริการสาธารณะต่างๆ 7

9 1. คณะทำงาน 2. การ “ เดินปฏิบัติการ ” ประชุม 3. สภาเพื่อนบ้าน 4. แบบสอบถามทางโทรทัศน์ 5. การรณรงค์ทางโทรทัศน์ 6. สภากาแฟ 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอนาคต 8. แผนที่ขนาดเท่าของจริง 9. คณะกรรมการของผู้ใช้บริการ 8

10 THE END 9


ดาวน์โหลด ppt (Public Participation) คือ กระบวนการ ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความ ต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐใน การตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google