งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗
ตามโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ

2 ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนให้รวมกลุ่มกันผประกอบอาชีพ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายเด้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดมานั่น เพื่อให้การส่งเสริมและสนันสนุนอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๗ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพสมบูรณ์แบบ เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ที่มีอยู่ในชุมชน

3 ... วัตถุประสงค์ ... เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำหลักการ ของการบริหารจัดการกลุ่มที่สมบูรณ์แบบ ไปเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้นำไปปฏิบัติ ตนสามารถเป็นกลุ่มอาชีพต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปประธรรม เป็นการส่งเสริมกระบวนการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัด ๖ * ๒ ในเรื่องของการเพิ่มรายได้

4 กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน
คณะกรรมการบริการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ , ปลัดฯ , นักพัฒนาชุมชน , สอบต. , สท. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำ อช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ , สาธารณสุขอำเภอ , เกษตรอำเภอ , กศน. ฯลฯ

5 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพดีเด่น โดยคณะทำงานฯ ระดับตำบล จำนวน ๑ กลุ่มอาชีพดีเด่น/พัฒนากร ๑ คน จัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบและการอนุมัติ ดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบลและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะทำงานระดับตำบล/อำเภอ กลุ่มอาชีพเป้าหมาย ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางตามรายละเอียดโครงการ สรุปจัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมภาพถ่าย รายงานให้อำเภอ/จังหวัด

6 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๗ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพสมบูรณ์แบบ ที่ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล และทำคำสั่งแต่งตั้งระดับตำบล มิ.ย. ๕๗ สพอ. - ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจคณะทำงานระดับตำบล,กลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และให้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ - ดำเนินการหาข้อมูลของกลุ่ม,ปัญหาอุปสรรค คณะทำงาน - ทบทวนความรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม โดยยึดหลัก ๕ ก. (เช่น การจัดทำบัญชี,โครงสร้างของคณะกรรมการ,ระเบียบกลุ่ม,แนวทางการพัฒนากลุ่มเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน(อย./มผช./Q/GMP/มชช.) ก.ค. ๕๗ - จัดทำและส่งเอกสารของกลุ่ม ก.ค. – ส.ค. ๕๗ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน

7 องค์ประกอบของเอกสารที่ต้องจัดส่งให้ทางจังหวัด
ประวัติหรือที่มาของกลุ่ม โครงสร้างคณะกรรมการ / รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ระเบียบ/ข้อบังคับกลุ่ม ภาพกิจกรรม ขั้นตอนกระบวนการผลิต/การจัดทำ ภาพผลิตภัณฑ์/พร้อมบรรจุภัณฑ์ แบบประเมินกลุ่มอาชีพ เอกสารการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือ แบบยื่นคำขอใบรับรองมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google