งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ

2 ความเป็นมา / หลักการและ เหตุผล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนให้รวมกลุ่มกันผประกอบ อาชีพ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายเด้ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดมานั่น เพื่อให้การส่งเสริม และสนันสนุนอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำ โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๗ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนฐานราก ให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ที่มี อยู่ในชุมชน

3 ... วัตถุประสงค์... เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำหลักการ ของการบริหารจัดการกลุ่มที่สมบูรณ์แบบ ไปเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ นำไปปฏิบัติ ตนสามารถเป็นกลุ่มอาชีพ ต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูป ประธรรม เป็นการส่งเสริมกระบวนการ หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัด ๖ * ๒ ใน เรื่องของการเพิ่มรายได้

4 กลุ่มเป้าหมายในการ ขับเคลื่อน คณะกรรมการบริการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ, ปลัดฯ, นักพัฒนาชุมชน, สอบต., สท. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการ ชุมชน ผู้นำ อช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, เกษตร อำเภอ, กศน. ฯลฯ

5 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ๑.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพดีเด่น โดย คณะทำงานฯ ระดับตำบล จำนวน ๑ กลุ่มอาชีพ ดีเด่น / พัฒนากร ๑ คน ๒.จัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ เพื่อเสนอ ผ่านความเห็นชอบและการอนุมัติ ดำเนินงาน โครงการ ๓.แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบลและคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ๔.ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะทำงาน ระดับตำบล / อำเภอ กลุ่มอาชีพเป้าหมาย ๕.ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางตาม รายละเอียดโครงการ ๖.สรุปจัดทำเอกสาร ๗.สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้อำเภอ / จังหวัด

6 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๗ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพสมบูรณ์แบบ ที่กิจกรรมที่ต้องดำเนินการระยะเวลาผู้รับผิดช อบ ๑ - แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล และทำ คำสั่งแต่งตั้งระดับตำบล มิ. ย. ๕๗สพอ. ๒ - ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจคณะทำงาน ระดับตำบล, กลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ และให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ โครงการ มิ. ย. ๕๗สพอ. ๓ - ดำเนินการหาข้อมูลของกลุ่ม, ปัญหา อุปสรรค มิ. ย. ๕๗คณะทำงาน ๔ - ทบทวนความรู้ ในเรื่องของการบริหาร จัดการกลุ่ม โดยยึดหลัก ๕ ก. ( เช่น การ จัดทำบัญชี, โครงสร้างของคณะกรรมการ, ระเบียบกลุ่ม, แนวทางการพัฒนากลุ่มเพื่อ เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ( อย./ มผช./Q/GMP/ มชช.) ก. ค. ๕๗คณะทำงาน ๕ - จัดทำและส่งเอกสารของกลุ่มก. ค. – ส. ค. ๕๗เจ้าหน้าที่ พัฒนา ชุมชนทุก คน

7 องค์ประกอบของเอกสารที่ต้อง จัดส่งให้ทางจังหวัด ประวัติหรือที่มาของกลุ่ม โครงสร้างคณะกรรมการ / รายชื่อสมาชิก กลุ่ม ระเบียบ / ข้อบังคับกลุ่ม ภาพกิจกรรม ขั้นตอนกระบวนการผลิต / การจัดทำ ภาพผลิตภัณฑ์ / พร้อมบรรจุภัณฑ์ แบบประเมินกลุ่มอาชีพ เอกสารการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือ แบบยื่นคำขอใบรับรองมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชน ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มอาชีพ สมบูรณ์แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google