งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบกลับและสื่อสารข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ โดย กลุ่มวิทยุก้าวหน้า จุฬาก้าวไกล ใส่ ใจคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบกลับและสื่อสารข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ โดย กลุ่มวิทยุก้าวหน้า จุฬาก้าวไกล ใส่ ใจคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบกลับและสื่อสารข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ โดย กลุ่มวิทยุก้าวหน้า จุฬาก้าวไกล ใส่ ใจคุณภาพ

2 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC หลักการและเหตุผล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีการวางกลยุทธ์ ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุจุฬาฯ ถือเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีส่วน ช่วยใน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณชน อย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุจุฬาฯ ยังมีระบบที่ไม่ชัดเจนเพื่อ ตอบกลับให้กับหน่วยงาน และผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชน ให้ผู้ฟังได้รับทราบ และถูกต้อง เพื่อตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งมา ได้รับทราบถึงการออกอากาศของข่าว ประชาสัมพันธ์นั้นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและองค์กร ต่างๆ CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ต้องไม่น้อยกว่า 80 % CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

5 ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการรับข่าวประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สถานีวิทยุจุฬาฯ - ส่วนงานต่างๆ รับข่าวประชาสัมพันธ์ ( พิจารณาตามสายงานเพื่อ นำไปออกอากาศ ) ขั้นตอนการออกอากาศข่าวประชาสัมพันธ์ - หัวหน้าแผนกข่าว หรือหัวหน้าแผนกรายการ รับทราบข่าวเพื่อ นำไปออกอากาศ - หลังจากออกอากาศข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว ส่งข่าวนั้นๆ ให้ Center เพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ - Center ตอบกลับหน่วยงานที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านโทรศัพท์ /e-mail หรือ SMS ( เฉพาะกรณีที่ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ ) ขั้นตอนการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังรับทราบ - Center ตอบรายละเอียด พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ฟังที่ สอบถาม CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

6 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลารวม 5 เดือน เริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 วางแผนขยายผลงาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC 2554 เดือน ขั้นตอน เม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค. ส.คส.ค ก.ย.ก.ย. ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.ค.ธ.ค. หมายเหตุ วางแผนการ ดำเนินงาน การดำเนินการ ตรวจสอบและสรุปผล การวางแผนขยาย ผลงาน

8 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC ผู้รับบริการไม่ทราบ Feed Back การออก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานี ขั้นตอนในการ ทำงานมีมาก ช่องทางการรับข่าว ประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง รอพิจารณาอนุมัติในแต่ละเรื่อง แต่ละส่วนงานไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาได้แน่นอน มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา ในการออกอากาศข่าว มีข้อจำกัดเรื่องรูปแบบ รายการ มีปริมาณงานข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวนมาก ทรัพยากรใน การทำงานไม่ เพียงพอ ไม่มีบุคคลากรดูแลเฉพาะใน การดำเนินงาน ยังไม่มีระบบงานสารสนเทศ รองรับกระบวนการ แผนภูมิ : วิเคราะห์ปัญหา

9 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC สาเหตุวิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข ) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 1. ไม่มีบุคลากรดูแล เฉพาะด้าน - จัดตั้งทีมทำงานในการรับผิดชอบ เช่น งานข่าว, งานรายการ, งาน ประชาสัมพันธ์, งานธุรการ หัวหน้าแผนก / งาน พนักงานธุรการ หัวหน้างาน แผนกควบคุม มิย. – ตค. 2554 2. ใช้เวลาในการรอ พิจารณาอนุมัติ การออกข่าว ประชาสัมพันธ์ 3. ยังไม่มีระบบงาน สารสนเทศ รองรับกระบวนการ ทำงาน ให้ผู้รับผิดชอบติดตามงาน มิย. – ตค. 2554 จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรองรับ ระบบการ ทำงานภายใน มิย. – ตค. 2554 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา / โอกาสพัฒนา

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ฟังได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ และถูกต้อง หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามา สามารถรับทราบผลการออกอากาศของข่าว ประชาสัมพันธ์นั้นๆ สถานีวิทยุจุฬาฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อต่อยอดในการทำข่าว หรือ การทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานีฯ ในอนาคต CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC


ดาวน์โหลด ppt การตอบกลับและสื่อสารข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ โดย กลุ่มวิทยุก้าวหน้า จุฬาก้าวไกล ใส่ ใจคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google