งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและ ส่งเสริมการใช้บริการ โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของสำนักวิทย บริการ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Organization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและ ส่งเสริมการใช้บริการ โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของสำนักวิทย บริการ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Organization)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและ ส่งเสริมการใช้บริการ โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของสำนักวิทย บริการ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Organization) 27 มีนาคม 2556 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและ ส่งเสริมการใช้บริการ

2 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) มีระบบ Interactive กับผู้ใช้บริการ ( การ สืบค้น การเรียนรู้ ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้ ) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศได้เองอย่างมี ประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 1. งานการให้การศึกษากับ ผู้ใช้บริการ

3

4 1.2 พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ บริการ  บริการเชิงรุก ได้แก่ การจัดโครงการ ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ( ห้องสมุดเคลื่อนที่ ) ไปยังคณะต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการ ของห้องสมุดเข้าถึงแหล่งชุมชนได้ อาจจะจัดตารางเวลาเป็น รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และกำหนดจุด ให้บริการที่แน่นอน 1. งานการให้การศึกษากับ ผู้ใช้บริการ ( ต่อ )

5

6  กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการต่าง ๆ เน้นให้ ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม มากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมร่วมตอบคำถามกับ ฐานข้อมูลออนไลน์ และมุมคุณธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ โดยจัดให้มี การประชาสัมพันธ์ทาง Banner Slide, สถานีวิทยุออนไลน์ สำนัก วิทยบริการ, ป้าย Acrylic ประชาสัมพันธ์ และป้ายตั้งโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ที่มุมคุณธรรม และ กิจกรรมการประกวดหนังสั้น เพื่อส่งเสริม การใช้บริการห้องสมุด 1. งานการให้การศึกษากับ ผู้ใช้บริการ ( ต่อ )

7

8 2.1 จัดทำเอกสาร สื่อสารสนเทศ ความรู้ ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน ( โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัด มหาสารคาม ) ในรูปแบบของแผ่นพับ เอกสารแจกฟรี  มุมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน จัดแสดง นิทรรศการขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน โดยนำสาระความรู้ มาจากสารสนเทศประเภทต่าง ๆ จากห้องสมุดไปเผยแพร่ และประยุกต์สารสนเทศที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อย่างแท้จริง 2. การบริการชุมชน

9

10  นำเสนอสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Computer Touch Screen High Speed Internet โดยสามารถให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมถ่ายภาพและทำการโพสต์ผ่าน ทาง Facebook ได้ทันที และสามารถ แสดงภาพถ่ายตลอดระยะเวลาที่จัด กิจกรรมในรูปแบบ Real Time ซึ่งจะ สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ณ วันนั้น ๆ ได้ รวมถึงการเลือกชมภาพการจัด กิจกรรมของสำนักวิทยบริการในครั้งที่ ผ่านมา ได้เช่นกัน 2. การบริการชุมชน ( ต่อ )

11 2.2 มีความร่วมมือ ประสานงานกับชุมชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจะส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดกิจกรรม ทางด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร แก่ชุมชน 2. การบริการชุมชน ( ต่อ )

12 2.3 เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมการอ่านและการใช้ ห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านให้กับ เด็ก เยาวชน และผู้ใช้บริการ เช่น การประกวด เล่านิทาน จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านอื่น ๆ 2. การบริการชุมชน ( ต่อ )

13 2.4 จัดโครงการบริการชุมชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ในสังคม 2.5 จัดทำข้อมูลเชิงรุก พัฒนา ปรับปรุง ระบบ ฐานข้อมูล การบริการชุมชน ต่าง ๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริการชุมชน การจัดโครงการต่าง ๆ  ฐานข้อมูลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษาต่าง ๆ  ฐานข้อมูลบุคลากรเข้ารับการฝึก ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ  ฐานข้อมูลบริการชุมชน 2. การบริการชุมชน ( ต่อ )

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนางาน บริการชุมชนและ ส่งเสริมการใช้บริการ โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของสำนักวิทย บริการ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Organization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google