งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค. โครงสร้างเมนูหลัก • วิจัยและพัฒนา • บริการ • ข้อมูลเผยแพร่ • ข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค. โครงสร้างเมนูหลัก • วิจัยและพัฒนา • บริการ • ข้อมูลเผยแพร่ • ข่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค

2 โครงสร้างเมนูหลัก • วิจัยและพัฒนา • บริการ • ข้อมูลเผยแพร่ • ข่าว

3 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ วิจัยและพัฒนา เว็บเนคเทค ข้อมูล เผยแพร่ บริการ ข่าว ผลงานวิจัย ทุน วิจัย เอกสารเผยแพร่ สถิติ สื่อมัลติมีเดีย บริการฯดาวน์โหลด

4 วิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย 1. ทุนวิจัย 2. ผลงานวิจัย

5 วิจัยและพัฒนา ( ต่อ ) ทุนวิจัย เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยต่างๆ ของ ศูนย์ ประเภททุนต่างๆ • ทุนสนับสนุนงานวิจัย • ทุนอบรม • ทุนพัฒนาบุคลากร • ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไทย • โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) • โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมศาสตร์ (YSC) • โครงการค่ายนักอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ • การแข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

6 วิจัยและพัฒนา ( ต่อ ) ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยของเนคเทค ในช่วงปีต่างๆ ที่ ผ่านมา โดยให้ สามารถทำการค้นหาได้ จาก ชื่อนักวิจัย ชื่อ โครงการ และชื่อหน่วยงาน ผลงานวิจัยแยกตามโครงสร้าง ECTI 1. งานวิจัยสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. งานวิจัยสาขาคอมพิวติ้ง 3. งานวิจัยสาขาโทรคมนาคม 4. งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 บริการ 1. บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป 2. ดาวน์โหลด

8 บริการ ( ต่อ ) เพื่อเผยแพร่บริการรูปแบบต่างๆ ของศูนย์ทั้ง บริการ Online เช่นบริการ สุภาษิต, Lexitron, และบริการอื่นๆ เช่นทดสอบ ประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป

9 บริการ ( ต่อ ) 1. บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป บริการปัจจุบัน • บริการแปลภาษา (Parsit) • บริการสืบค้นข้อมูล (Sansarn) • บริการแปลงไฟล์เอกสาร (OpenOfficeTLE/OpenOffice.org Document Converter) • บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็น แฟ้มข้อความ (Thai OCR) • ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ • รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ • บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย และพัฒนา

10 บริการ ( ต่อ ) • ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล / คลังข้อมูล โดยผลงานที่ให้ดาวน์โหลด ทั้งหมดถือเป็นกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ศูนย์ฯ 2. ดาวน์โหลด

11 บริการ ( ต่อ ) 2. ดาวน์โหลด บริการดาวน์โหลดโปรแกรม • LinuxTLE ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ • OfficeTLE ชุดโปรแกรมออฟฟิศ • SWATH บริการตัดคำและกำกับหน้าที่ ภาษาไทยอัตโนมัติ • EZKey โปรแกรมอำนวยความสะดวกในด้าน การพิมพ์ • Thai virtuarl keyboard โปรแกรมกราฟิกส์ คีย์บอร์ด • แบบตัวพิมพ์ไทยนรสีห์, ครุฑ, กินรี, โลมา • Lexitron ซอฟท์แวร์พจนานุกรม • โปรแกรมนักศึกษาจากโครงการการแข่งขัน พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

12 บริการ ( ต่อ ) 2. ดาวน์โหลด บริการดาวน์โหลดคลังข้อมูล • Orchid Corpus (Tis-620) หรือ Orchid Corpus (UTF) คลังข้อความภาษาไทยขนาดใหญ่ที่มีการกำกับ หน้าที่คำ (Part of speech tagged) • RIWord ลิขสิทธิ์รายการคำของราชบัญฑิตยสถาน • Thai Character Image Coupus สำหรับงานวิจัย Thai OCR ฐานข้อมูลภาพตัวอักษรทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์พิเศษบางตัว • Document Image Corpus ฐานข้อมูลภาพเอกสาร • Online handwritten Character Corpus ฐานข้อมูล ลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทย • ฐานข้อมูล LEXiTron

13 ข้อมูลเผยแพร่ 1. เอกสารเผยแพร่ 2. สถิติ 3. สื่อมัลติมีเดีย ( เพิ่มเติม )

14 ข้อมูลเผยแพร่ ( ต่อ ) 1. เอกสารเผยแพร่ • เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ บทความวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ ของศูนย์ฯ • คู่มือ • หนังสือวิชาการ • รายงานประจำปี • แผนงานและโครงการเนคเทค / สวทช. • สารเนคเทค • วารสารวิชาการ • ไอทีปริทัศน์ • ไอทีไดเจส • เอกสารประชุม / สัมมนา ประเภทเอกสารต่างๆ

15 ข้อมูลเผยแพร่ ( ต่อ ) 2. สถิติ • Bandwidth & Traffic • หมายเลข IP • โดเมนเนม • สถิติไวรัส • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต • Web mornitor • แผนที่อินเทอร์เน็ต • ข้อมูลอินเทอร์เน็ต • ดัชนีสังคมสารสนเทศ สถิติต่างๆ

16 ข้อมูลเผยแพร่ ( ต่อ ) 3. สื่อมัลติมีเดีย คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบต่างๆ ของศูนย์ เช่น วีดีโอ เสียง

17 ข่าว เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานต่างๆ ของศูนย์ฯ ประเภทข่าว • ประกาศเฉพาะกิจ • ประชุมวิชาการ • แถลงข่าว • นิทรรศการ • เยี่ยมชม • กิจกรรม ศอ. • อบรม / สัมมนา ภายใน • อบรม / สัมมนา ภายนอก • ตารางการฝึกอบรม

18 ~~END~~


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค. โครงสร้างเมนูหลัก • วิจัยและพัฒนา • บริการ • ข้อมูลเผยแพร่ • ข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google