งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

3 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์... เดิม... การประชาสัมพันธ์หลัก  บริการ ณ สำนักงาน  จัดรายการวิทยุ ทางคลื่น สวท. บุรีรัมย์ และ คลื่น อสมท.  ออกโครงการ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ” สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

4 หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาของประชาชน  สับสนชื่อกรม สรรพสามิต  พื้นที่กว้าง อยู่ ห่างไกลจากเมืองมาก  การรับรู้ข่าวสารน้อย สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

5

6 21 34 5 6 1. โต๊ะ 2. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3. กล่องใส่เอกสาร เผยแพร่ 4. กล่องลำโพง 5. กล่องใส่ตัวอย่างสินค้าที่ กรมจัดเก็บภาษี 6. ป้ายสำนักงาน สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

7

8

9

10 ผลการดำเนินการ... ประชาชนได้รับ ผลการดำเนินการ... ประชาชนได้รับ  เข้าใจบทบาทหน้าที่ กรม ลดช่องว่าง  พึงพอใจ  ลดการกระทำผิด  ลดค่าใช้จ่าย ข้อร้องเรียน น้อยมาก เกือบร้อยละ 0 สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ เข้าใจแล้ว ครับ ! หาบเร่ แผงลอย ขอ ใบอนุญาตขายสุรา ไม่ได้

11 ประโยชน์ที่ ได้.... เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง รวดเร็ว ทั่วถึง ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของกรมสรรพสามิต ลดการกระทำผิดในกฎหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรม สรรพสามิต สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

12


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สนง. สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google