งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน สำนักชลประทานที่ 14 RID INNOVATION 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน สำนักชลประทานที่ 14 RID INNOVATION 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน สำนักชลประทานที่ 14 RID INNOVATION 2011

2 ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (RID INNOVATION 2011) รางวัลดีเด่น อันดับ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบ ชื่อผลงาน “ ระบบ ฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำรายวัน ของ สำนักชลประทานที่๑๔ ”

3 นายเอกพล ฉิมพงษ์ นายบารมี สิริ โสภณวัฒนา นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ทีมงา น

4  โครงการในสังกัด 6 โครงการ รายงานสถานการณ์ น้ำรายวัน ส่งเข้ามาที่ ศูนย์ประมวลฯสชป.14 ก่อนเวลา 8.30 น. ทุกวัน 365 รายงาน / ปี / โครงการ  ศูนย์ประมวลฯ สชป.14 สรุปภาพรวมของสำนักฯ รายวัน ทุกวัน ให้เสร็จก่อน เวลา 9.00 น. ส่งศูนย์ประมวลฯ กรมชลประทาน และ กองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล ก่อนเวลา 9.30 น. หน้าที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ น้ำ สำนักชลประทานที่ 14 ตั้งแต่ ปี 2551- ปัจจุบัน

5  นำข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำรายวัน ทุกโครงการมา สรุปเป็น PowerPoint เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำราย สัปดาห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกวันพุธ 9.00 น. ทุกสัปดาห์ ( ปัจจุบัน ครั้งที่ 180) 1. ติดตามสภาพภูมิอากาศ น้ำในอ่างเก็บน้ำ น้ำท่า 2. ติดตามภัยแล้ง / อุทกภัย และความช่วยเหลือ 3. คาดการณ์และแนวโน้ม หน้าที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ น้ำ สำนักชลประทานที่ 14 ตั้งแต่ ปี 2551 - ปัจจุบัน

6  สภาพฝน  สภาพน้ำในอ่าง เก็บน้ำ  สภาพน้ำท่า  สถานการณ์น้ำ  การให้ความ ช่วยเหลือ  แนวโน้ม และ อื่น ๆ แบบฟอร์ม สอน. ปน.01 รายงาน สถานการณ์น้ำรายวัน ( เอกสาร B )

7

8

9 8.30 น. 11.00 น. 13.30 น. ทุกวันราชการ วันหยุด จะทำอย่างไร ?

10 ปรับปรุง กระบวนการติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 14

11 สอน. ปน.01

12

13

14 การดำเนินงาน ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ( การจัดการความรู้ ) และ หมวด 6 ( การจัดการ กระบวนการ ) สำนักชลประทานที่ 14 คณะทำงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP:Communication of Practices) เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานที่สำคัญ ทั้ง 3 ประเด็น 1. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาแหล่งน้ำ 2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ 3. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสาย งานสนับสนุน

15 2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำใน กระบวนงานที่สำคัญและจำเป็น มีหัวข้อ ดังนี้ - กระบวนการ การบริหารจัดการน้ำในระดับโครงการ และสำนักชลประทานที่ 14 - กระบวนการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนัก ชลประทานที่ 14 - สรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำกรณีวิกฤติภัยแล้ง ปี 2554 ในเขตพื้นที่ สชป.14 มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ดังนี้ - นวัตกรรมระบบส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันทาง เว็บไซต์และฐานข้อมูล สถานการณ์น้ำรายวัน ในเขต สชป.14 - การส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำทาง FACEBOOK - ( แนวคิด ) นวัตกรรม การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักชลประทานที่ 14 - การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย ( ระบบ รองรับสภาวะฉุกเฉิน ) - การติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ราย สัปดาห์ทุกวันพุธ

16 นวัตกรรม นวัตกรรม ฐานข้อมูล สถานการณ์ น้ำรายวัน กระบวนการ ติดตาม สถานการณ์น้ำราย สัปดาห์และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรม นวัตกรรม ข้อมูลสถานการณ์ น้ำรายวันบน น วัตกรรม เพื่อ ทำให้กระบวนการ บรรลุผล นวัตกรรม นวัตกรรม ถ่ายทอด สัญญาณการ ประชุมทาง อินเตอร์เน็ต

17 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของผลงาน o เครื่องมือส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ รายวันทางหน้าเว็บไซต์ o เก็บเป็นฐานข้อมูล o ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งสำนักฯ o มีระบบเตือนผู้บริหารให้เฝ้าระวัง (MIS) o ติดตามดูรายงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก o ประหยัดและดูแลง่าย o มีระบบสำรอง

18 วิธีการดำเนินงาน o กำหนดมาตรฐานแบบฟอร์ม สอน. ปน.01 ตามสำนักอุทกฯ o เป็น File Excel เพื่อพัฒนาต่อได้ o ข้อตกลง สัญลักษณ์ เวลาที่ส่งข้อมูล o สร้างระบบให้ง่ายที่สุด ใช้ Dreamweaver และ HTML o บันทึก File ขนาดไม่เกิน 800 KB ไว้ที่เชฟ เวอร์ o ชี้แจงผู้รับผิดชอบและดำเนินการ ทำคู่มือ

19 คู่มือ

20 ประชุมกลั่นกรองกระบวนการ และนวัตกรรม

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 < 8.30 น. < 9.00 น. < 9.30 น. ทุกวันราชการ และ... วันหยุด 365 X 6 = 2,190 รายงาน / ปี

33  การส่งข้อมูล สะดวก ง่าย  ติดตามและสั่งการ ได้ทันเวลา จากทั่วโลก  มีฐานข้อมูล > 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก. ค. 51 - ปัจจุบัน  หาข้อมูลย้อนหลัง เพื่อศึกษาและ วิจัย ได้ง่าย  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ช่องทางให้ข้อมูลผู้รับบริการ ประโยชน์ของ ผลงาน

34 สื่อ ประชาสัมพันธ์  โปสเตอร์ บอร์ด  ร่วมซ้อมป้องกันภัยฯ  วิทยุชุมชน  เว็บไซต์

35 ประชาสัมพันธ์บอร์ด ขนาดใหญ่ เทศบาล หัวหิน

36

37 เผยแพร่ นิทรรศการศูนย์ศึกษาฯ ห้วยทราย จ.เพชรบุรี 25-28 ส.ค. 54 ร่วมกับสถาบันการชลประทาน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ

38  ฐานข้อมูลต้องง่ายในการสร้าง และดูแล  ข้อมูลมีเฉพาะสาระสำคัญเท่านั้น  ควรขยายผลให้ครบทุก สชป.1- 17  มีข้อมูลสนับสนุนการศึกษาและ วิจัย ทั่วประเทศ  ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ ให้ใช้ ข้อมูล ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน สำนักชลประทานที่ 14 RID INNOVATION 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google