งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการข่าวสาร ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน และเร่งด่วน โดยกลุ่ม... โบ X 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการข่าวสาร ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน และเร่งด่วน โดยกลุ่ม... โบ X 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการข่าวสาร ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน และเร่งด่วน โดยกลุ่ม... โบ X 2

2 สมาชิก.... ประกอบด้วย 1. นางนัยนา พรหมมลมาศ ประธานกลุ่ม 2. นางสาวกนกวรรณ ยิ้มจู เลขานุการ 3. นางวีณา ธรรมธร สมาชิก 4. น. ส. มัชิมาณ นุ่มน้อย สมาชิก 5. นายณรงค์ เกิดโพธิ์ทอง สมาชิก 6. น. ส. อุมาพร โกมลรุจินันท์ สมาชิก

3 หลักการและ เหตุผล ในสภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ เร่งด่วน การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการรับรู้ข่าวสารที่ ล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง อาจก่อให้ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และทำให้การ แก้ปัญหายากขึ้น ดังนั้น งานสารนิเทศ ซึ่ง มีพันธกิจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้ง โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการข่าวสารใน สถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน และเร่งด่วน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ก่อ – กัน – แก้ ด้วย กลยุทธ์ต่างๆอย่างรีบด่วนฉับไว ที่สุด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาว จุฬาฯและสาธารณชน

4 ก่อ – กัน – แก้ ก่อ กัน แก้

5 ปัญหา & แรงจูงใจ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานการณ์ วิกฤติ / ฉุกเฉิน ไม่ทันท่วงที ตัวชี้วัด จำนวนข่าวสารที่มหาวิทยาลัยเผยแพร่ใน สื่อแขนงต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน

6 เป้าหมายของ โครงการ 1. เพื่อนำเสนอข้อมูล ความจริงอย่างชัดเจนและ รวดเร็ว ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ไขประเด็น ปัญหา ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 2. วางแผนในการสื่อสารที่ได้ผลต่อ กลุ่มเป้าหมายทุกส่วนอย่างรวดเร็ว 3. ควบคุมการสื่อสารเชิงลบ ป้องกันข่าวลือหา หนทางสกัดกั้นไม่ให้วิกฤติลุกลาม 4. วิเคราะห์สถานการณ์ วางกลยุทธ์เพื่อให้ปัญหา ยุติโดยเร็ว 5. ประเมินผลการแก้ไขเป็นระยะๆ พร้อมทั้งฟื้นฟู สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา กลับมาโดยเร็ว

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุลำดับปัญหาการแก้ไข 1. ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ครบคลุม / ถูกต้อง ทันท่วงที ขอข้อมูลข่าวเบื้องต้นจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่ ถูกต้อง ได้ทันเวลา 2. ไม่ทราบสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ทราบว่า จะส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ใคร จัดประชุม / อบรม แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานและ แจ้งขั้นตอนรวมถึงช่องทางการส่งข้อมูล 3. ไม่มีแผนการรับมือในการประชาสัมพันธ์ใน สถานการณ์ฉุกเฉิน จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกรณี ฉุกเฉิน 4. บุคลากรไม่มีทักษะในการจัดการข่าวในกรณี ฉุกเฉิน จัดอบรมทักษะการจัดการข้อมูลข่าวสารในกรณี ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน

8 แผนการดำเนินงาน เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน / สถานการณ์เร่งด่วน 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สามารถ ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ 2. รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับ เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ สู่ประชาคมจุฬาฯ และสังคมภายนอก 3. วางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาโดยเร็ว 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในการประชาสัมพันธ์ 5. กำหนดช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อที่เหมาะสม 1. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นข่าว ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆโดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป็น หลัก 2. จัดการแถลงข่าวโดยมีผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆทันที 3. ส่งข่าว / ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดไปยังสื่อต่างๆที่ เหมาะสมในแต่ละกรณี

9 แบบสอบถามประเมินผลการ รับรู้ของผู้รับบริการ จัดเก็บข้อมูลการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว และผลการรับรู้ของ ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการข่าวสาร ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน และเร่งด่วน โดยกลุ่ม... โบ X 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google