งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

;ff งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ";ff งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ;ff งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นายสุเมธ แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะคำนึงถึงการพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและสติปัญญา และ ความสามารถของผู้เรียน ดังนั้น ในการเรียนรู้จึงใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเน้นการ จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบ บูรณาการเป็นส่วนให้ผู้เรียนเกิดความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับ บทบาทและหน้าที่ของตนในชีวิตประจำวัน การจัดกระบวนการ เรียนรู้โดยการใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็น กระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาเชื่อมโยงจัดหน่วยการเรียนรู้โดย ครูผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาความต้องการของตนเอง และให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาความต้องการของตนเอง และให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยการใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอน

4 ผลการ วิเคราะห์ ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) ลำดับที่คะแนน ก่อนเรียน คะแนน หลังเรียน 148 259 349 438 538 659 759 839 938 1039 รวม 3886 3.808.60 S.D0.9190.516 ร้อยละ 3.808.60

5 ผลการ วิเคราะห์ ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นค่า t คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน สรุป การเปรียบเทียบ คะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 สรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน พบว่า เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยการใช้ สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภทช่างอุตสาหกรรม นักเรียนทั้งหมด 10 คน มีคะแนนรวม 86 คะแนน มี ค่าเฉลี่ย = 8.60 คิดเป็นร้อยละ 8.60 นักเรียนมีผลการ ทดสอบมากยิ่งขึ้น

7 อภิปรายผล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ หลังจากการสอนได้โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียน การสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ก่อนและหลังเรียน ของ นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการ สอนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียน วิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนการ สอนขึ้นอยู่กับการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ หลากหลายทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ทำ ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม ศักยภาพ

8


ดาวน์โหลด ppt ;ff งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google