งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
;ff งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นายสุเมธ แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะคำนึงถึงการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา และ ความสามารถของผู้เรียน ดังนั้น ในการเรียนรู้จึงใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นส่วนให้ผู้เรียนเกิดความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของตนในชีวิตประจำวัน การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาเชื่อมโยงจัดหน่วยการเรียนรู้โดยครูผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาความต้องการของตนเองและให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาความต้องการของตนเอง และให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยการใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอน

4 ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ลำดับที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 1 4 8 2 5 9 3 6 7 10 รวม 38 86 3.80 8.60 S.D 0.919 0.516 ร้อยละ

5 95% Confidence Interval of the Difference
ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นค่า t คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -4.800 .789 .249 -5.364 -4.236 9 .000 สรุป การเปรียบเทียบ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยการใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภทช่างอุตสาหกรรม นักเรียนทั้งหมด 10 คน มีคะแนนรวม 86 คะแนน มีค่าเฉลี่ย = 8.60 คิดเป็นร้อยละ 8.60 นักเรียนมีผลการทดสอบมากยิ่งขึ้น

7 อภิปรายผล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหลังจากการสอนได้โดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ VDO ประกอบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียน วิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ

8


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google