งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบ เบรก วิชางานเครื่องล่างยาน ยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบ เบรก วิชางานเครื่องล่างยาน ยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบ เบรก วิชางานเครื่องล่างยาน ยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนใน รายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์พบปัญหา ที่สำคัญ คือการทดสอบถอด - ประกอบ ระบบเบรกและไล่ลมในวิชางานเครื่องล่าง ยานยนต์ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 48 คนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 5 ผู้วิจัย พบว่านักศึกษาจำนวน 15 คนได้คะแนนอยู่ ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 60 ทำให้ไม่ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากการขาดทักษะใน การถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ลม

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะถอด - ประกอบ ระบบเบรกและไล่ลม ในวิชางาน เครื่องล่างยานยนต์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 1 สาขา เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ รายการ N จำนวน ที่ผ่าน การ ทดสอบ ร้อยละจำนวนที่ ไม่ผ่าน การ ทดสอบ ร้อ ย ละ ผลทดสอบ 15 100-0 ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยรวม ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้วงจรระบบเบรก ถอด - ประกอบเบรกและไล่ลมเบรกวิชา งานเครื่องล่างยานยนต์ โดยรวม

5 ตารางคะแนนผลการทดสอบทดสอบการถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ลมหลังการใช้ชุดวงจรระบบ เบรกงานเครื่องล่างยานยนต์รายบุคคล นักเรียน คะแนนสอบ ก่อนเรียนหลังเรียน 1.1014 2.1115 3.914 4.817 5.1016 6.714 7.915 8.815 9.9.916 10.514 11.713 12.1016 13.914 14.814 15.915 คะแนนเฉลี่ย 8.614.8 ร้อยละของ คะแนนเฉลี่ย 57.398.6

6 ตารางการสรุปผลคะแนนการการถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ลมหลังการใช้ชุด วงจรระบบเบรก สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางาน เครื่องล่างยานยนต์เรื่อง การถอด - ประกอบ ระบบเบรกและไล่ลมโดยการสอนใช้ชุดวงจรไล่ ลมเบรก มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย ละร้อย รายการ N จำนวนร้อย ละ นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 60 % 1515 1 6.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 70 % 1515 1066.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 80 % 1515 426.6

7 สรุปผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชา งานเครื่องล่างยานยนต์เรื่อง การถอด - ประกอบระบบเบรก การสอนโดยใช้ ชุดวงจรระบบเบรกและไล่ลมมี นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย ละ 100

8 ภาพประก อบ ส่วนประกอบระบบ ดรัมเบรก ส่วนประกอบ ระบบดิสเบรก

9 ภาพประก อบ ส่วนประกอบ วงจรเบรก ส่วนประกอบวงจร ไล่ลมเบรก

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ถอด - ประกอบระบบเบรกและไล่ ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบ เบรก วิชางานเครื่องล่างยาน ยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google