งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบเบรก วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบเบรก วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบเบรก วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์พบปัญหาที่สำคัญ คือการทดสอบถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมในวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 48 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาจำนวน 15 คนได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 60 ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากการขาดทักษะในการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลม

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลม ในวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1สาขา เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

4 จำนวนที่ผ่านการทดสอบ จำนวนที่ไม่ผ่านการทดสอบ
ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบOHC วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยรวม ตาราง-ผังสรุปสำคัญ ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้วงจรระบบเบรกถอด-ประกอบเบรกและไล่ลมเบรกวิชา งานเครื่องล่างยานยนต์โดยรวม รายการ N จำนวนที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ จำนวนที่ไม่ผ่านการทดสอบ ผลทดสอบ 15 100 -

5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ตารางคะแนนผลการทดสอบทดสอบการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมหลังการใช้ชุดวงจรระบบเบรกงานเครื่องล่างยานยนต์รายบุคคล นักเรียน คะแนนสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน 1. 10 14 2. 11 15 3. 9 4. 8 17 5. 16 6. 7 7. 8. 9. 10. 5 11. 13 12. 13. 14. 15. คะแนนเฉลี่ย 8.6 14.8 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 57.3 98.6

6 ตารางการสรุปผลคะแนนการการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมหลังการใช้ชุดวงจรระบบเบรก
รายการ N จำนวน ร้อยละ นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 60 % 15 1 6.6 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 70 % 10 66.6 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 80 % 4 26.6 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางานเครื่องล่างยานยนต์เรื่อง การถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมโดยการสอนใช้ชุดวงจรไล่ลมเบรก มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละร้อย

7 สรุปผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางานเครื่องล่างยานยนต์เรื่อง การถอด-ประกอบระบบเบรก การสอนโดยใช้ชุดวงจรระบบเบรกและไล่ลมมีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100

8 ส่วนประกอบระบบดรัมเบรก
ภาพประกอบ ส่วนประกอบระบบดิสเบรก ส่วนประกอบระบบดรัมเบรก

9 ส่วนประกอบวงจรไล่ลมเบรก
ภาพประกอบ ส่วนประกอบวงจรไล่ลมเบรก ส่วนประกอบวงจรเบรก

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบระบบเบรกและไล่ลมโดยใช้ชุดแผงวงจรระบบเบรก วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ผู้เสนอ นายเอกชัย แป้นดี สาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google