งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดย ใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดย ใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดย ใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1 จำนวน 15 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย... นางสาวซารีฟะห์ หมุนนุ้ย ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญวิทยาลัย เทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

2 ปัญหาการ วิจัย จากการจัดการเรียนการสอน พบว่านักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์ ต่ำ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ ดังนั้นผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จะศึกษาการสอนซ่อมเสริม ว่าการสอนซ่อม เสริม จะทำให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการ เรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสอนซ่อม เสริม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วย การเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้ กระบวนการสอน ซ่อมเสริม ก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการสอนซ่อมเสริม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิรา โปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน หน่วยการ เรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ กระบวนการสอน เสริม เพื่อเน้นย้ำ และทบทวนเนื้อหา บทเรียน

5 ประชากร นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิรา โปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิรา โปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน ซึ่ง ได้มาจากวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และ ทำคะแนนสอบ เรื่อง ระบบนิเวศ ไม่ผ่าน 50%

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 9 เรื่อง ระบบ นิเวศ โดยใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยผู้สอน เป็นผู้สร้างขึ้นเอง

7 ตารางที่ 1….. แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อน และหลังเรียน ภายหลังได้รับการสอน ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริม นักศึ กษา คนที่ คะแนนก่อน เรียน เต็ม 30 คะแนน คะแนนหลัง เรียน เต็ม 30 คะแนน คะแนนที่เพิ่ม 1132310 2112110 3142713 4 2714 5132714 6132310 7132310 8122614 9122614 10132512 11132411 12 2715 13112716 14102717 15102717 X12.225.313.1 SD 1.212.022.53

8 ตารางที่ 2..... แสดงผลการวิเคราะห์ความ แตกต่างของคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน ภายหลังได้รับ การสอนด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริม การ ทดลอ ง จำนวน นักเรีย น (N) คะแนน เฉลี่ย (X) ∑D∑D 2 t-tas ก่อน เรียน 1512.21.211.46 1.7613 หลัง เรียน 1525.32.024.0 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

9 สรุป ผลการวิ จัย - หลังเรียนซ่อมเสริมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผล การเรียนของนักศึกษาหลังเรียนซ่อมเสริม สูงกว่าก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ระบบนิเวศ โดย ใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google