งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธการขับเคลื่อนสู่ การกระจายอำนาจ กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน ธงคุณธรรม ๘ ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธการขับเคลื่อนสู่ การกระจายอำนาจ กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน ธงคุณธรรม ๘ ประการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธการขับเคลื่อนสู่ การกระจายอำนาจ กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน ธงคุณธรรม ๘ ประการ

2 1.1 เพื่อขับเคลื่อนการกระจาย อำนาจ 1.2 นักเรียนเพชรตรีจักร หาดใหญ่วิทยาลัย 1.3 Basfactis ของฝ่าย 1.4 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม ๘ ประการ 1. วัตถุประสง ค์

3 2. เป้าหมาย เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียน หาดใหญ่ วิทยาลัย ม. 1 – ม. 6 จำนวน 4,126 คน เชิงคุณภาพ : นักเรียนเพชร ตรีจักรที่มีคุณภาพ 8 ประการ ห้องเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 180 คน เพื่อเป็นภาพแห่ง ความสำเร็จ

4 ภาพแห่ง ความสำเร็จมี นักเรียนเพชรตรี จักรมีคุณธรรม ๘ ประการ 3. ความ ต้องการ

5 ธงคุณธรรม ๘ ประการ ประกอบด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ กตัญญู 4. มีวินัย 5. สุขภาพจิตและปราศจาก สารเสพติด 6. สะอาดเป็นระเบียบ 7. สามัคคี 8. น้ำใจ 4. กระบวนการ

6 1. แบ่งนักเรียน 8 กลุ่ม ที่ถนัดตาม คุณธรรม 2. ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน 4 กลุ่มต่อ 1 คน 3. ผู้ปกครองเครือข่าย แบ่งเป็น 8 กลุ่ม เหมือนนักเรียน 4. คณะกรรมการประเมินผล ระดับห้องเรียน 5. ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม 6. แผนการจัดกิจกรรม 5. กรอบและ แนวความคิด

7 - เพชรตรีจักรของ นักเรียน ที่เป็นภาพแห่ง ความสำเร็จ ใน 8 กลุ่มคุณธรรม ผลที่เกิด ภาพแห่ง ความสำเร็จ

8 ระดับชั้น เรียน มีกลุ่มนักเรียน 8 กลุ่ม ตามธง คุณธรรม แต่ละกลุ่มเลือก - ประธาน - รองประธาน - เลขานุการ - ดำเนินการระดมสมองเพื่อ เขียนแผนกิจกรรม ให้ได้มาซึ่ง เพชรตรีจักร กลุ่มละ 2 คน - ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม

9 - ระดับชั้นได้นักเรียน เพชรตรีจักร ระดับชั้นละ 2 คน - แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล - ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม - นักเรียนเพชรตรีจักรระดับ โรงเรียน คณะกรรม การการ ประเมิน ระดับ โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธการขับเคลื่อนสู่ การกระจายอำนาจ กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน ธงคุณธรรม ๘ ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google