งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 Premium School มติที่ประชุม กพฐ. ครั้งที่ 9/ 2554 วันพุทธที่ 14 กันยายน มี มติเห็นชอบ มาตรการระยะสั้น - ปฏิบัติได้ทันที ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ขยายห้องเรียนพิเศษ เพิ่มปีละ 10 % แต่สูงสุดให้เปิด ห้องเรียนพิเศษได้ไม่เกิน 50 % ของห้องเรียนแต่ละระดับชั้น เรียน มาตรการระยะยาว - หาแนวทางแก้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

3 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดย ดำเนินการตามโครงการของ สพฐ. ห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนโดย ความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยดำเนินการ ตามโครงการของ สพฐ.

4 ขั้นตอนการดำเนินการ ระดับสถานศึกษา สำรวจความต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล ความพร้อมของ โรงเรียน เตรียมผลการดำเนินการที่ผ่านมา ขอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษา เสนอเรื่อง สพท. กำหนดแผนปฏิบัติการ ประกาศผล รายงานผล

5 ระดับ สพท. ตรวจสอบแบบประเมิน แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อม ได้แก่
แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อม ได้แก่ ผอ.สพท. ประธาน รอง ผอ.สพท. รองประธาน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรรมการ คณะกรรมการร่วมจาก สพฐ. กรรมการ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้อำนวยการกลุ่ม กรรมการ

6 ระดับ สพท. เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
จัดทำประกาศผลการขอขยายห้องเรียนพิเศษ รายงาน สพฐ. ภายใน 30 วัน

7 ปฏิทินการดำเนินการ 6 มกราคม เป็นต้นไป สพฐ. ประกาศเรื่อง การ ขอขอยายห้องเรียนพิเศษ ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 1 – 10 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการประเมิน ภายใน 15 กุมภาพันธ์ สพท. ประกาศ รายชื่อ โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนพิเศษ

8 ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google