งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายห้องเรียนพิเศษของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายห้องเรียนพิเศษของ สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายห้องเรียนพิเศษของ สถานศึกษา

2 Premium School มติที่ประชุม กพฐ. ครั้งที่ 9/ 2554 วันพุทธที่ 14 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบ มาตรการระยะสั้น - ปฏิบัติได้ทันที ภายใต้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขยายห้องเรียนพิเศษ เพิ่มปีละ 10 % แต่สูงสุดให้เปิดห้องเรียนพิเศษได้ไม่เกิน 50 % ของห้องเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน มาตรการระยะยาว - หาแนวทางแก้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการ เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดย ดำเนินการตามโครงการของ สพฐ. ห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ศักยภาพของนักเรียนโดยความสมัครใจ ของผู้ปกครองและนักเรียน โดย ดำเนินการตามโครงการของ สพฐ.

4 ขั้นตอนการดำเนินการ ระดับสถานศึกษา สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล ความพร้อมของ โรงเรียน เตรียมผลการดำเนินการที่ผ่านมา ขอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษา เสนอเรื่อง สพท. กำหนดแผนปฏิบัติการ ประกาศผล รายงานผล

5 ระดับ สพท. ตรวจสอบแบบประเมิน แต่งตั้งกรรมการประเมินความพร้อม ได้แก่ ผอ. สพท. ประธาน รอง ผอ. สพท. รองประธาน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรรมการ คณะกรรมการร่วมจาก สพฐ. กรรมการ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้อำนวยการกลุ่ม กรรมการ

6 ระดับ สพท. เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ จัดทำประกาศผลการขอขยาย ห้องเรียนพิเศษ รายงาน สพฐ. ภายใน 30 วัน

7 ปฏิทินการดำเนินการ 6 มกราคม 2555 เป็นต้นไป สพฐ. ประกาศเรื่อง การขอขอยายห้องเรียน พิเศษ ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการประเมิน ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2555 สพท. ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการ อนุมัติให้ขยายห้องเรียนพิเศษ

8 ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายห้องเรียนพิเศษของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google