งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนดีประจำ ตำบล. เหตุผล • Area-based development • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพกระจายในทุก พื้นที่ ที่มีคุณภาพกระจายในทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนดีประจำ ตำบล. เหตุผล • Area-based development • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพกระจายในทุก พื้นที่ ที่มีคุณภาพกระจายในทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนดีประจำ ตำบล

2 เหตุผล • Area-based development • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพกระจายในทุก พื้นที่ ที่มีคุณภาพกระจายในทุก พื้นที่

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ ตำบลให้มีคุณภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ โดยบริการวิชาการโรงเรียนที่ อยู่ใกล้เคียง โดยบริการวิชาการโรงเรียนที่ อยู่ใกล้เคียง

4 เป้าหมาย โรงเรียนระดับตำบล 7,000 โรงเรียน

5 การคัดเลือก 1. คัดเลือกจากตำบลๆ ละ 1 โรงเรียน ยกเว้น ตำบลที่มีโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล ยกเว้น ตำบลที่มีโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล และโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนในฝัน 2. คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวนมาก เป็นลำดับแรก เป็นลำดับแรก

6 องค์ประกอบของโรงเรียน ดีประจำตำบล • โรงเรียนมัธยมประจำตำบล • โรงเรียนขยายโอกาส • โรงเรียนต้นแบบ / ศูนย์การ เรียนรู้ • โรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การ เรียนรู้คุณภาพ

7 การสนับสนุนประจำปี 2553 • การส่งเสริมกีฬาไทย / กีฬา พื้นบ้าน • การส่งเสริมดนตรีไทย • การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วย ICT • การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน • การปลูกฝังคุณธรรม สำนึก ความเป็นไทย และ ประชาธิปไตย • การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน – วิชาการ – ห้องสมุด 3 ดี – สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8 ภาพความสำเร็จ • ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของประเทศ • นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ • วัฒนธรรมประชาธิปไตย เข้มแข็ง และไม่มี ปัญหายาเสพติด • โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากชุมชนคณะกรรมการ สถานศึกษา และ อปท.

9 กิจกรรมดำเนินการสำคัญ • การสนับสนุนทรัพยากร • ดำเนินการตามระบบประกัน คุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง • สพฐ. ติดตาม ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน และรายงาน และรายงาน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนดีประจำ ตำบล. เหตุผล • Area-based development • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพกระจายในทุก พื้นที่ ที่มีคุณภาพกระจายในทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google