งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานและความ ร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการบริหารงานพัสดุ ศ. ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานและความ ร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการบริหารงานพัสดุ ศ. ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานและความ ร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการบริหารงานพัสดุ ศ. ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551 25 พฤศจิกายน 2551

2 ระเบียบพัสดุ - ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2544 - มีคณะทำงานพิจารณา เสนอปรับปรุง - จะมีประกาศเพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์ บางอย่าง

3 ความเสี่ยงที่อาจเกิด ( จากประสบการณ์ ) และ การป้องกันความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 1. กำหนด workflow ให้เหมาะสม 2. ปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม เช่น

4 ปรับวิธีการทำงานให้ เหมาะสม เช่น ปรับวิธีการทำงานให้ เหมาะสม เช่น กรณีมีงานก่อสร้างมาก กรณีมีงานก่อสร้างมาก – การแบ่งงานให้เหมาะสม การอนุญาตให้ใช้วัสดุตาม specification (spec.) การอนุญาตให้ใช้วัสดุตาม specification (spec.) การเปลี่ยนแปลงงาน การเปลี่ยนแปลงงาน การสุ่มตรวจเป็นระยะๆ การสุ่มตรวจเป็นระยะๆ

5 ตัวแทนพนักงานช่วยผู้ ควบคุมงาน ตัวแทนพนักงานช่วยผู้ ควบคุมงาน การตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล การตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล

6 3. ยุติธรรมต่อมหาวิทยาลัย และผู้รับจ้าง ความร่วมมือของเครือข่าย 1. ในแต่ละหน่วยงานมีแผนการ ทำงานอยู่แล้ว และควรปฏิบัติ ให้ได้ตามแผน 1. ในแต่ละหน่วยงานมีแผนการ ทำงานอยู่แล้ว และควรปฏิบัติ ให้ได้ตามแผน 2. ส่วนพัสดุจะมีการรายงานการ จัดหาเป็นระยะๆ 2. ส่วนพัสดุจะมีการรายงานการ จัดหาเป็นระยะๆ 3. ส่วนพัสดุมีโครงการสัญจร พบปะหน่วยงานต่างๆ 3. ส่วนพัสดุมีโครงการสัญจร พบปะหน่วยงานต่างๆ

7 4. ความร่วมมือในการ จัดหา เช่น คณะกรรมการ TOR และ spec. คณะกรรมการ TOR และ spec. คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดหา

8 คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ( ตรวจรับ ) คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ( ตรวจรับ ) คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการบริหาร สัญญา คณะกรรมการบริหาร สัญญา ฯลฯ ฯลฯ

9 5. กรณีไม่แน่ใจ ปรึกษาหัวหน้าส่วน พัสดุ ปรึกษาหัวหน้าส่วน พัสดุ ปรึกษานิติกร ปรึกษานิติกร เสนอแต่งตั้ง กรรมการด้านเทคนิค เสนอแต่งตั้ง กรรมการด้านเทคนิค

10 ข อ บ คุ ณ ค รั บ


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานและความ ร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการบริหารงานพัสดุ ศ. ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google