งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์

3 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. ทิศทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ทางสังคมศาสตร์ จากปี 2006 สู่อนาคต

4 ประเด็นคัดสรรเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย กับ การก้าวสู่วิทยฐานะ : เงื่อนไขปัจจุบัน การวิจัยในกระบวนการพัฒนางานเชิงระบบ : ตามหลักวิชา การวิจัยเพื่อตอบสนองหลักสูตร : ตามหลักสูตร 2544 สรุปทิศทางการวิจัย ในอนาคต ซักถาม ติดต่อ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน ภาวะแวดล้อม ทิศทางของประเทศ

5 การตัดสินใจ ของประเทศ ปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สารสนเทศ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย Best Practice ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

6

7 ไทยคณิตสังคมภาษาวิทย์การงานศิลปะพลานามัย อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สื่อความ กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ซื่อสัตย์มีวินัยกตัญญู จิต สาธารณะ ใฝ่รู้สุนทรียะสุขนิสัย....... ฯลฯ

8 1. ด้านความรู้ ความคิด / ด้านพุทธิ พิสัย.. ( Cognitive Domain) 2. ด้านความรู้สึก อารมณ์ สังคม / ด้านจิตพิสัย.. ( Affective Domain ) 3. ด้านทักษะปฏิบัติ / ทักษะพิสัย …. ( Psychomotor Domain ) 4. ด้านทักษะการจัดการ / ทักษะ กระบวนการ.. ( Management Skill)

9

10

11 ในโรงเรียน ห้องเรียน

12 สรุป... ทิศ ทางการวิจัย 2006 - 2010

13 กระบวนการบริหารจัดการ การส่งเสริมวิจัย สถานศึกษาจะมีการกำหนดเป้าหมายผลงานวิจัย ของครู - อาจารย์ ในสถานศึกษา และกำกับ ติดตาม / ตรวจสอบ อย่างจริงจังมากขึ้น ปฏิทินการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาจะ ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น องค์กรวิชาชีพ / นักวิชาการอิสระ / สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จะร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของครูคนในสังคม อย่างจริงจัง มากขึ้น เกิดหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย หลากรูปแบบ การทำงานในระบบเครือข่ายองค์กรเพื่อ สนับสนุนการวิจัยจะมีบทบาทมากขึ้น การบริหารโครงการวิจัยในรูปแบบของชุด โครงการวิจัยมีมากขึ้น การสัมมนา เสนอผลงานวิจัย จะปรากฏมากขึ้น ฯลฯ

14 ลักษณะ ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยเชิงเจาะลึกมีมากขึ้น งานวิจัย อย่างเป็นระบบมีมากขึ้น ผลงานประเภทวิจัยและพัฒนา (R&D) และงานวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การวิจัยจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน จะเกิดการพัฒนานวัตกรรม สำหรับเด็ก เก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อนหรือเด็กกลุ่ม พิเศษ แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปลูกฝัง คุณลักษณะที่พึงประสงค์จะปรากฏให้เห็น หลากหลาย เจาะลึก และเฉพาะเจาะจง มากขึ้น

15 การวิจัยและพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม หรือกิจกรรม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน การ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในชุมชน จะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการให้ ผู้ปกครอง / ชุมชน เข้ามามีบทบาทร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน จะปรากฏมากขึ้น นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้กิจกรรมโครงงาน การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง (Authentic Learning) จะมีบทบาทมากขึ้น นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้หรือ ปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ จะมีบทบาท มากขึ้น

16 การวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคม หรือรูปแบบการบริหารจัดการ ครอบครัว สังคม ชุมชน จะปรากฏเป็น รูปธรรมมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการทำงานใน ระบบเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย องค์กร / บุคคล จะปรากฏหลากหลาย ขึ้น นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้หรือ ปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ สำหรับ ครอบครัว ชุมชน จะมีบทบาทมากขึ้น การวิจัยเชิงประเมินโครงการทางสังคม การประเมินโครงการทดลองนำร่อง รูปแบบต่าง ๆ จะดำเนินการอย่างเป็น ระบบ จริงจังมากขึ้น

17 การวิจัยและพัฒนา ด้านวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ตามบทบาทของ ศาสตร์ต่าง ๆ จะปรากฏอย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้น – ศึกษาศาสตร์ วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ ค่านิยมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค่านิยมในการ บริโภคข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน การจัดการความรู้สำหรับเยาวชนใน ครอบครัว การจัดการศึกษาสำหรับคน ในชุมชน – วิทยาศาสตร์ วิถีชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ การปรับค่านิยมในเรื่องความเชื่อที่งมงาย การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต – รัฐศาสตร์ การบริหารจัดการชุมชนแบบ ธรรมาภิบาล การสร้างโอกาสการมีส่วน ร่วมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ – นิติศาสตร์ การสมานฉันฑ์ในชุมชน การไกล่เกลี่ยประนีประนอมในชุมชน / สังคม

18


ดาวน์โหลด ppt ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google