งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา ศุภกิจ ยาวีระ ศน. สพป. กำแพงเพชร เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา ศุภกิจ ยาวีระ ศน. สพป. กำแพงเพชร เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา ศุภกิจ ยาวีระ ศน. สพป. กำแพงเพชร เขต 2

2 กระบวนการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ สร้าง ใช้ รายงาน ปรับปรุง / พัฒนา

3 กระบวนการขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลางฯ สร้างใช้รายงานปรับปรุง / พัฒนา 1) หลักสูตรสถานศึกษา 2) หลักสูตรรายวิชา 3) บันทึกหน่วย การเรียนรู้ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนจัดการเรียนรู้ 2) วัดและประเมินผล ตามตัวชี้วัดในแผน การจัดการเรียนรู้ 3) บันทึกผลการ จัดการเรียนรู้ 1) บันทึกผลการเรียนรู้ นักเรียนรายบุคคล 2) รายงานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระดับ สถานศึกษา 3) รายงานผู้ปกครอง 4) รายงาน SAR 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บันทึกหน่วยการเรียนรู้ 3) หลักสูตรรายวิชา 4) หลักสูตรสถานศึกษา

4 หลักสูตรสถานศึกษา - คำอนุมัติ - คำนำ - สารบัญ - ความนำ - วิสัยทัศน์ - หลักการ - เป้าหมาย - จุดเน้น - สมรรถนะสำคัญ - คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ - โครงสร้างเวลาเรียน ทั้งระบบ - โครงสร้างรายสาระ 8 กลุ่มสาระและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - คำอธิบายรายวิชา - เกณฑ์การวัด ประเมินผล - เกณฑ์การจบ หลักสูตร - การเทียบโอน - เอกสารหลักฐาน ทางการศึกษา ส่วนนำส่วนโครงสร้างส่วนท้ายภาคผนวก รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างหลักสูตร เช่นรายนาม คณะกรรมการ สร้าง / ปรับปรุง หลักสูตร เป็นต้น

5 หลักสูตรรายสาระ / รายวิชา ส่วนนำส่วนเนื้อหาภาคผนวก - ปก - ปกใน - คำนำ - ความนำ - มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด - คุณภาพผู้เรียนที่ ต้องการ - คำอธิบายรายวิชา - โครงสร้างหน่วย การเรียนรู้ รายการเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งคณะทำงาน รายชื่อคณะทำงาน เป็นต้น

6 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 1) เป้าหมายการเรียนรู้ 2) หลักฐานการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2) มาตรฐานหารเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3) สาระการเรียนรู้ 4) สาระสำคัญ 5) สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ชิ้นงาน / ภาระงาน - การวัดและประเมินผล - กิจกรรมการเรียนรู้

7 หลักสูตร รร. การใช้หลักสูตร ( โดยครูผู้สอน ) - มาตรฐาน - ตัวชี้วัด - โครงสร้างเวลา - ศึกษาโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ - กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ - ออกแบบการวัด และประเมินผล - จัดทำบันทึก หน่วยการเรียนรู้ - กิจกรรมศึกษาเด็ก - การจัดข้อมูลเด็ก รายบุคคล - จัดกลุ่มเด็ก - จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ - ศึกษาบันทึก หน่วยการเรียนรู้ - กำหนดเวลา ตามตารางเรียน - กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ - กำหนดเกณฑ์ การวัดและ ประเมินผลงาน - ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ หลักสูตร วิเคราะห์ ผู้เรียน เขียนแผน ผู้บริหาร บริหารจัดการ หลักสูตร 1) กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 2) กิจกรรม เสริมหลักสูตร ตามวิสัยทัศน์หรือ อัตลักษณ์ของ โรงเรียน เช่น - รักการอ่าน - ประชาธิปไตย - คุณธรรมจริยธรรม - บุคคลสำคัญ - วันสำคัญ - สหกรณ์โรงเรียน - ดนตรี - ทัศนศึกษา ฯลฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน ทางวิชาการ ของครู บันทึกผลสรุปรายงาน ผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร ปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมแก้ปัญหา / พัฒนา - พัฒนาเทคนิคการสอน - พัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ - สอนซ่อมเสริม - วิจัยในชั้นเรียน วัดและประเมินผล ข้อ มูล

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา ศุภกิจ ยาวีระ ศน. สพป. กำแพงเพชร เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google