งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีคุณธรรมนำ ความรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีคุณธรรมนำ ความรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีคุณธรรมนำ ความรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2

2 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

3 “ คุณธรรมนำ ความรู้ ”

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนา และส่งเสริมนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้

5 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน

6 กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมตอน เช้า กิจกรรมช่วง พักกลางวัน กิจกรรมหลัง เลิกเรียน

7 กิจกรรม ตอนเช้า ครูเวรประจำวัน รับนักเรียนที่ หน้าประตู โรงเรียน นักเรียนสำรวจ ความเรียบร้อย ของเครื่องแต่ง กาย เวลา 07.00- 08.00 น.

8 นักเรียนทำความเคารพครูที่ทำหน้าที่รับ นักเรียน นักเรียนเดิน แยกแถว ชาย - หญิง เข้า โรงเรียน นักเรียนไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

9 นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่ที่รับผิดชอบตามอาจารย์ที่ ปรึกษา นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่ที่รับผิดชอบตามอาจารย์ที่ ปรึกษา

10 ให้เสียงสัญญาณ ( เปิดเพลงประจำโรงเรียน หรือเพลงสัญญาณอื่น ) นักเรียนพบครูที่ปรึกษาตามจุดนัดหมาย เพื่อ รับฟังคำชี้แจง แนะนำ อบรมและสำรวจ จำนวนนักเรียนขาด ลา พร้อมบันทึกลงในแบบ สำรวจ เวลา 08.00-08.10 น.

11 ให้เสียงสัญญาณ ( เปิดเพลงประจำโรงเรียน หรือเพลงสัญญาณอื่น ) นักเรียนทั้งหมดพร้อมกันที่บริเวณเชิญธง ประธานนักเรียนสั่ง “ จัดแถว ” “ นิ่ง ” “ พัก ” อาจารย์เวรประจำวันตรวจความ เรียบร้อย เวลา 08.10 น.

12 ประธานนักเรียนสั่ง “ ทั้งหมดแถว ตรง ” ผู้เชิญธงนำพานธงชาติเชิญจากที่ อันควรมาที่หน้าเสาธง ขณะเชิญธง ตัวแทนนักเรียนอ่าน “ กลอนเพลง ชาติไทย ”*

13 เมื่อผู้เชิญธงเดินมาถึงหน้าเสาธง ยืน นิ่งหน้าเสาธงจนกว่าตัวแทนนักเรียน อ่านกลอนจบ ประธานนักเรียนสั่ง “ ทั้งหมดพัก ” ผู้เชิญธง เชิญธงประดับไว้ที่เสาธง

14 อาจารย์เวรประจำวันสั่ง “ ธงขึ้นตรง ” ทุกคนร้องเพลงชาติไทย ( ผู้เชิญธง หญิง เป็นผู้ดึงธง ผู้เชิญธง ชายเป็น ผู้โรยธง ) เมื่อทำพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาผูก เชือกธงเรียบร้อยแล้ว ผู้เชิญธงทั้ง สองถอยหลัง 1 ก้าว ผู้ร่วมพิธี ทั้งหมดทำความเคารพโดยการค้อม ศีรษะพร้อมกัน 1 ครั้ง

15 ประธานนักเรียน สั่งหันหน้าไปทาง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประธานนักเรียน สั่งหันหน้าไปทาง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตัวแทนนำ สวดมนต์ - ไหว้พระ กล่าวคำ แผ่เมตตา แล้วสงบนิ่ง * ประมาณ 1 นาที ตัวแทนนำ สวดมนต์ - ไหว้พระ กล่าวคำ แผ่เมตตา แล้วสงบนิ่ง * ประมาณ 1 นาที

16 ประธานนักเรียนสั่งหันกลับมาหน้าเสาธง ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ ตน * ตัวแทนนักเรียนนำร้องเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา หรือเพลงพ่อแห่ง แผ่นดิน หรือเพลงอื่นที่โรงเรียน กำหนด *

17 ตัวแทนนักเรียนนำฆารวะธรรม ตัวแทนนักเรียนเชิญอาจารย์เวรประจำวัน มาให้คำชี้แจง และอบรม ประธานนักเรียน สั่ง “ แถวตรง ” นักเรียนทุก คนทำความเคารพ อาจารย์เวรประจำวันให้คำชี้แจง อบรม แนะนำ ( ไม่ควรเกิน 5 นาที )

18 ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ส่งแบบสำรวจจำนวนนักเรียน ประจำวันที่ครูเวรประจำวัน

19 ให้นักเรียนเดินตรงขึ้นห้องเรียน เวลา 08.30 น. ให้เสียงสัญญาณ เริ่มเรียนภาคเช้า

20 หมายเหตุ 1. หากฝนตกให้เข้าแถวที่ หน้าชั้นเรียน 2. ทุกวันศุกร์สวดมนต์ยาว แทนการนั่งสมาธิ

21 คำเชิญครูเวรประจำวันให้การ อบรม สวัสดีค่ะ / ครับ วันนี้ วัน.............. ที่......... เดือน............... พุทธศักราช................ วันนี้เรามีความยินดีเป็น อย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญอาจารย์............... มาให้โอวาทและ คำแนะนำแก่พวกเราในวันนี้ ขอเรียน เชิญค่ะ / ครับ

22 สัญญาณมือ เป็นการสั่งสัญญาณให้นักเรียนทำมือ โดยนักเรียนจะทวนลำดับสัญญาณ พร้อมปฏิบัติตามความหมายของแต่ละ สัญญาณ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ สัญญาณ 1 หมายถึงจัดแถวตอน / ทางด้านหน้า สัญญาณ 2 หมายถึงจัดแถวหน้า กระดาน / ทางด้านข้าง สัญญาณ 3 หมายถึงเงียบ สัญญาณ 4 หมายถึงยืดตัวตรง / ตั้งใจ สัญญาณ 5 หมายถึงพร้อมที่จะ ฟังหรือปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

23 การฆารวะธรรม ประธานนักเรียนกล่าว “ ต่อไปจะเป็นการฆา รวะธรรมเรียนเชิญครูทุกท่านที่หน้าแถวค่ะ / ครับ ” ครูทุกท่านยืนหันหน้าให้นักเรียนในที่ปรึกษา ของตนเอง ประธานนักเรียนสังเกตครูพร้อมแล้วจึงสั่ง ให้ รุ่นน้องสวัสดีรุ่นพี่ เช่น น้อง ม.1 สวัสดีพี่ ม.2 น้อง ม.2 สวัสดีพี่ ม.3 สั่งต่อจนน้อง ม.5 สวัสดี พี่ ม.6 รุ่นน้องหันหน้าไปทางรุ่นพี่แล้วกล่าวคำว่า “ สวัสดีค่ะ / ครับ ” ประธานนักเรียนสั่ง “ นักเรียนสวัสดีคุณครู ” นักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูพร้อมกัน


ดาวน์โหลด ppt วิถีคุณธรรมนำ ความรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google