งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ( ผู้อำนวยการ ) แถลงต่อประชาคมของสถาบันฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ( ผู้อำนวยการ ) แถลงต่อประชาคมของสถาบันฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ( ผู้อำนวยการ ) แถลงต่อประชาคมของสถาบันฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๐

2 สามัคคีธรรม ยุติธรรมเมตตาธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์โปร่งใส ทุ่มเท ขยัน หมั่นเพียร

3 พระบรมราโชวาทเรื่อง คุณธรรม 4 ประการ “ คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมา ปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อ ตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะ ไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วน น้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง...” น้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง...”

4 หลักการทั่วไปในการบริหารสถาบันฯ พัฒนาสถาบันฯ โดยเน้นความเข็มแข็งจากภายใน ไม่แข่งขันกับใคร แต่จะมุ่งมั่นแข่งขันกับตัวเอง ไม่สร้างศัตรู มุ่งเน้นการสร้างมิตร สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนางานใหม่ๆ ที่มีคุณค่า เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ ( วิจัย อบรมสัมมนา ) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง

5 นโยบายด้านพัฒนาด้านภาพ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสัมมนา ( ประสิทธิภาพการใช้ห้อง ) ปรับปรุงสวนภายในและรอบๆสถาบันฯ ปรับปรุงห้องพักและการให้บริการ เร่งเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟของสถาบันฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงความสะอาดทั้งหมดของสถาบันฯ

6 นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ (1) ส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับทุนวิจัย จัดทำทะเบียนนักวิจัย และโครงการวิจัยอย่างมีระบบ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆทั่งในและต่างประเทศ รับนักวิจัย อาสาสมัครรุ่นใหม่และอาวุโสทั้งในและต่างประเทศ จัดพิมพ์วารสารวิชาการ เอกสารวิชาการต่างๆ

7 นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ (2) ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัย จัดอบรมสัมมนาระดับชาติ นานาชาติ อบรมสัมมนาความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไป กำหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของนักวิจัยอย่างชัดเจน

8 นโยบายด้านพัฒนาความสัมพันธ์ต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือเดิม รับนักวิชาการ อาสาสมัครจากต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการศึกษาดูงาน หาประสบการณ์ในต่างประเทศ ค่ายภาษา วัฒนธรรม

9 นโยบายด้านพัฒนาโครงการสอนภาษา ขยายจำนวนชั้นเรียน เพิ่มจำนวนครูและนักเรียน มีผู้รับผิดชอบการสอนภาษาแต่ละภาษาเต็มเวลา ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการสอน การสอบ พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการสอนภาษาเต็มเวลา สอนนอกสถานที่ จัดกิจกรรมเสริม ( วัฒนธรรม ประเพณี พิธีเริ่ม - จบการเรียน )

10 นโยบายด้านพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร จัดอบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ โครงการบุคคลากรดีเด่น สนับสนุนการปรับระดับ ตามความรู้ความสามารถ สนับสนุนและส่งเสริมการดูงานในต่างประเทศ จัดกิจกรรมสันทนาการทั้งในและนอกสถานที่ สลับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสม

11 นโยบายด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตนเอง แต่งตั้งคณะทำงานแต่ละมาตรฐาน มีระบบติดตามงานประกันคุณภาพ ประเมินคะแนนตามความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ( ผู้อำนวยการ ) แถลงต่อประชาคมของสถาบันฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google