งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ (ผู้อำนวยการ) แถลงต่อประชาคมของสถาบันฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

2 ธรรมมาภิบาล สามัคคีธรรม ซื่อสัตย์โปร่งใส คุณธรรม ทุ่มเท ขยัน
หมั่นเพียร เมตตาธรรม ยุติธรรม

3 พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ
“คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วน น้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง...”

4 หลักการทั่วไปในการบริหารสถาบันฯ
พัฒนาสถาบันฯ โดยเน้นความเข็มแข็งจากภายใน ไม่แข่งขันกับใคร แต่จะมุ่งมั่นแข่งขันกับตัวเอง ไม่สร้างศัตรู มุ่งเน้นการสร้างมิตร สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนางานใหม่ๆ ที่มีคุณค่า เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ(วิจัย อบรมสัมมนา) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง

5 นโยบายด้านพัฒนาด้านภาพ
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสัมมนา (ประสิทธิภาพการใช้ห้อง) ปรับปรุงสวนภายในและรอบๆสถาบันฯ ปรับปรุงห้องพักและการให้บริการ เร่งเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟของสถาบันฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงความสะอาดทั้งหมดของสถาบันฯ

6 นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ(1)
ส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับทุนวิจัย จัดทำทะเบียนนักวิจัย และโครงการวิจัยอย่างมีระบบ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆทั่งในและต่างประเทศ รับนักวิจัย อาสาสมัครรุ่นใหม่และอาวุโสทั้งในและต่างประเทศ จัดพิมพ์วารสารวิชาการ เอกสารวิชาการต่างๆ

7 นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ(2)
กำหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของนักวิจัยอย่างชัดเจน ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัย จัดอบรมสัมมนาระดับชาติ นานาชาติ อบรมสัมมนาความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไป

8 นโยบายด้านพัฒนาความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือเดิม รับนักวิชาการ อาสาสมัครจากต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการศึกษาดูงาน หาประสบการณ์ในต่างประเทศ ค่ายภาษา วัฒนธรรม

9 นโยบายด้านพัฒนาโครงการสอนภาษา
ขยายจำนวนชั้นเรียน เพิ่มจำนวนครูและนักเรียน มีผู้รับผิดชอบการสอนภาษาแต่ละภาษาเต็มเวลา ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการสอน การสอบ พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการสอนภาษาเต็มเวลา สอนนอกสถานที่ จัดกิจกรรมเสริม(วัฒนธรรม ประเพณี พิธีเริ่ม-จบการเรียน)

10 นโยบายด้านพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร
จัดอบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ โครงการบุคคลากรดีเด่น สนับสนุนการปรับระดับ ตามความรู้ความสามารถ สนับสนุนและส่งเสริมการดูงานในต่างประเทศ จัดกิจกรรมสันทนาการทั้งในและนอกสถานที่ สลับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสม

11 นโยบายด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ผู้อำนวยการเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตนเอง แต่งตั้งคณะทำงานแต่ละมาตรฐาน มีระบบติดตามงานประกันคุณภาพ ประเมินคะแนนตามความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการบริหารจัดการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google