งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง
ภาพความคาดหวัง ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

2 เจตนารมณ์ ของ เลขาธิการ สพฐ
ชม VTR ปรับสื่อให้สอดคล้อง กับการนำไปใช้ สำหรับครูได้

3 Training of Trainer

4 การเปลี่ยนแปลง สู่ห้องเรียนคุณภาพ
ประเมินผล ติดตาม Coaching เชิงปฏิบัติการ SBM A2 รายโรงเรียน TOT วิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียน สร้างความตระหนักทั่วถึง

5 กรอบแนวคิด & กระตุ้นการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง
แผนงานสู่ TOT ปฏิบัติการ 3 วัน เพื่อ T O ฐานสำคัญ เพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบแนวคิด & กระตุ้นการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง

6 บทเรียนที่ลำบากกว่ายังพัฒนาได้ดี

7 วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล
พัฒนาครู : ตัวแปรต้น วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล CAR กิจกรรมหลากหลาย มาตรฐานครู ปรับแก้ไขการสอน ICT วัดประเมินรอบด้าน เพื่อนักเรียน : ตัวแปรตาม

8 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน (Based-Line)
หลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน Positive Discipline องค์ประกอบสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ ICT โรงเรียน ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT ห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ห้องเรียน คุณภาพ CAR Inside out Outside in การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ยกระดับคุณภาพการศึกษา

9 หลักสูตร และ การจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน
ปัจจัย เริ่มต้นของ การสร้างคุณภาพ การเรียนรู้ คือ เพื่อ

10 รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต
คนดี (คนคุณภาพ) รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต จุดมุ่งหมาย คนเก่ง (สมรรถนะสูง) มีความสุข (สุขภาพดี) ครูสร้างลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ ด้วย ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

11 ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
เป็นกระบวนการของปัญญาพัฒนาเด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน บูรณาการสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

12 ปัจจัย สนับสนุน ภายนอก
ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน ปัจจัยสนับสนุนภายใน

13 ผู้บริการ ผู้บริการ สนับสนุน เครือข่าย ICT ผู้ใช้สนใจ ผู้เชี่ยวชาญ

14 เครือข่าย ICT เข้มแข็ง
ครู ICT นักเรียน Software เหมาะสม เครือข่าย ICT เข้มแข็ง ศักยภาพ Hardware พอเพียง

15 ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
P D วินัยเชิงบวก ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ศักยภาพ นักเรียน สัมผัสรู้ ตอบสนองโอกาส ที่แตกต่าง

16 CAR Classroom Action Research
รู้สภาพ บริบทห้องเรียน ครูรู้ตัวตน (การจัดการเรียนรู้) CAR Classroom Action Research ปรับ ทบทวน ให้สอดคล้อง รู้นักเรียน ผู้ที่ครูดูแลรับผิดชอบ

17 การวิเคราะห์ผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรม การประเมิน กรณีศึกษานักเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน

18 ประเมิน KPI ปลายทางเพื่อรู้ และเป็นแบบอย่าง (ในวันสุดท้าย)

19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Learning on the Job
การติดตาม ต่อเนื่อง บทบาทร่วมของ  โรงเรียน  TOT  สพท.  สพฐ Coaching แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Learning on the Job

20 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่คุณภาพที่ดี
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทุกคนมีโอกาสแสดงออก เร้าความสนใจ เป็นไปตามวัย ทำให้มองกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งทำงาน ชาญชีวิต

21 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่คุณภาพที่ดี

22 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไปของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เสริมคุณค่าความรู้ ซึมซับสู่คุณธรรม

23 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไปของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ

24 การนำพาต่อสังคมรอบข้างของโรงเรียน ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและคุณภาพ (Inside Out)
มีส่วนร่วมกับสังคม เห็นโอกาสในทุกปัญหา ใช้ปัญญาเลือกสรรกิจกรรมสู่เป้าหมาย รักถิ่นและรับผิดชอบต่อสังคม

25 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุนคุณภาพได้มาก (Outside In)

26 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุนคุณภาพได้มาก (Outside In)
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ธรรมชาติ

27 ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง
ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง บรรยากาศ ทางกายภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ใจที่เข้าถึง

28 บรรยากาศทางกายภาพ

29 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

30 จิตใจครูรู้และเข้าใจจิตใจนักเรียน
สร้างสุข สร้างเสริม 3 สร้าง สร้างสรรค์ คน งาน อุดมการณ์ ปัญญา วิชาการ ใส่ใจใน รายละเอียด สัมผัส รู้ ตน ธรรมดา ธรรมชาติ นคร ตังคะพิภพ


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google