งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจตนารมณ์ ของ เลขาธิการ สพฐ ชม VTR ปรับสื่อให้ สอดคล้อง กับการ นำไปใช้ สำหรับครูได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจตนารมณ์ ของ เลขาธิการ สพฐ ชม VTR ปรับสื่อให้ สอดคล้อง กับการ นำไปใช้ สำหรับครูได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เจตนารมณ์ ของ เลขาธิการ สพฐ ชม VTR ปรับสื่อให้ สอดคล้อง กับการ นำไปใช้ สำหรับครูได้

4 Training of Trainer

5 การ เปลี่ยนแปลง สู่ห้องเรียน คุณภาพ สร้างความตระหนักทั่วถึง TOT วิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียน A2 รายโรงเรียน เชิงปฏิบัติการ SBM ติดตาม Coaching ประเมินผล

6 แผนงานสู่ TOT ปฏิบัติการ ฐานสำคัญ เพื่อ อบรมเชิง ปฏิบัติการ กรอบแนวคิด & กระตุ้นการ ขับเคลื่อน การ เปลี่ยนแปลง    3 วัน เพื่อ T O T

7 บทเรียนที่ลำบากกว่ายัง พัฒนาได้ดี

8 มาตรฐา นครู วิเคราะห์ หลักสูตร วัดประเมิน รอบด้าน วิเคราะห์ ผู้เรียน รายบุคคล กิจกรรม หลากหลา ย ICT ปรับแก้ไข การสอน CAR พัฒนาครู : ตัวแปรต้น เพื่อนักเรียน : ตัวแปรตาม

9 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ ละโรงเรียน (Based-Line) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตร ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน Positive Discipline CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ Inside outOutside in ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10 หลักสูตร และ การ จัดการ เรียนรู้ อิง มาตรฐา น ปัจจัย เริ่มต้นของ การสร้างคุณภาพ การเรียนรู้ คือ เพื่อ

11 คนเก่ง ( สมรรถนะ สูง ) จุดมุ่งหม าย คนดี ( คน คุณภาพ ) มีความสุข ( สุขภาพดี ) ด้วย ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ ที่พึงประสงค์ ครูสร้างลักษณะผู้เรียน ที่พึงประสงค์ รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต

12 ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ เป็นกระบวนการของปัญญา พัฒนาเด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียน บูรณาการสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้

13 ICT โรงเรียน ICT ห้องเรีย น ปัจจัยสนับสนุนภายนอก ปัจจัยสนับสนุนภายใน

14 เครือข่าย ICT ผู้ใช้สนใจ ผู้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริการ สนับสนุน

15 เครือข่าย ICT เข้มแข็ง ศักยภาพ Hardware พอเพียง ICT ครู นักเรียน Software เหมาะสม

16 ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน P D สัมผัสรู้ ศักยภาพ นักเรียน ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ตอบสนองโอกาส ที่แตกต่าง วินัยเชิงบวก

17 CAR Classroom Action Research รู้สภาพ บริบทห้องเรียน ครูรู้ตัวตน ( การจัดการเรียนรู้ ) ปรับ ทบทวน ให้สอดคล้อง รู้นักเรียน ผู้ที่ครูดูแลรับผิดชอบ

18 การ วิเคราะห์ ผู้เรียน การ ประเมิน กรณีศึกษา นักเรียน การพัฒนา นวัตกรรม

19 ประเมิน KPI ปลายทางเพื่อ รู้ และเป็น แบบอย่าง ( ในวัน สุดท้าย )

20 การ ติดตา ม ต่อเนื่อ ง บทบาทร่วมของ  โรงเรียน  TOT  สพท.  สพฐ Coac hing แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Learning on the Job

21 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่ คุณภาพที่ดี นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทุกคนมีโอกาสแสดงออก เร้าความสนใจ เป็นไปตามวัย ทำให้มองกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งทำงาน ชาญชีวิต

22 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่ คุณภาพที่ดี

23 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไป ของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เสริมคุณค่า ความรู้ ซึมซับสู่ คุณธรรม

24 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไป ของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ

25 การนำพาต่อสังคมรอบข้างของ โรงเรียน ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและ คุณภาพ (Inside Out) มีส่วนร่วมกับสังคม เห็นโอกาสในทุกปัญหา ใช้ปัญญาเลือกสรรกิจกรรมสู่เป้าหมาย รักถิ่นและรับผิดชอบต่อสังคม

26 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุน คุณภาพได้มาก (Outside In)

27 เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ธรรมชาติ

28 ห้องเรียนคุณภาพ ภาพความสำเร็จที่ คาดหวัง บรรยากาศ ทาง กายภาพ กิจกรรมการ เรียนรู้ที่ สอดคล้อง ห้องเรียนแห่งการ เปลี่ยนแปลง ใจที่ เข้าถึง

29 บรรยากาศทาง กายภาพ

30 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ สอดคล้อง

31 จิตใจครูรู้และเข้าใจจิตใจ นักเรียน อุดมกา รณ์ ปัญญาวิชาการ 3 สร้าง สร้างสรรค์ สร้างเสริม สร้างสุข สัมผั ส สัมผั ส รู้ ใส่ใจ ใน ใส่ใจ ใน รายละเ อียด รายละเ อียด งาน คน ตน นคร ตังคะพิภพ ธรรมชาติธรรมดา


ดาวน์โหลด ppt เจตนารมณ์ ของ เลขาธิการ สพฐ ชม VTR ปรับสื่อให้ สอดคล้อง กับการ นำไปใช้ สำหรับครูได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google