งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการสรุปผลงาน ศกม. ศน.ม. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการสรุปผลงาน ศกม. ศน.ม. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการสรุปผลงาน ศกม. ศน.ม. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 คำถามเพื่อต้องการคำตอบ  การเตรียมความพร้อมเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษารูปแบบใดที่ทำให้เกิดการ ประสานการบริหารการจัดการการศึกษาขั้น พื้นฐานในจังหวัด ส่งผลต่อคุณภาพ การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ

3 ข้อกำหนด  ศกม.มีหน้าที่ ประสานการดำเนินงานการจัดการ มัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเชื่อมประสาน ความร่วมมือการจัดการศึกษากับ สพท. สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ศน.ม.มีหน้าที่ ขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและ ประสานให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมี ความเป็นเลิศสู่สากล

4 กรอบการนำเสนอ  รูปแบบโครงสร้าง ศกม.ที่ประสานการดำเนินงาน การจัดการมัธยมศึกษาที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมาย ตามข้อตกลง 9 ข้อ กับ รมว.ศธ  รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย ศน.ม.ที่ทำการ นิเทศ และพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ส่งผลไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น และมีความเป็นเลิศสู่สากล

5 ผลงานเชิงประจักษ์ต่อเป้าหมาย 9 ข้อ  บอกจำนวนโรงเรียน หรือจำนวนครู จำนวน นักเรียน และคิดเป็นร้อยละใน สมป.จังหวัด และ สรุปรวมเป็น ศกม.  คัดเลือกชื่อผลงานที่ดีเด่น พร้อมบอกกระบวนการ ที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

6  เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปริมาณโรงเรียนที่ยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน แต่ละกลุ่มสาระหลักของภาคเรียนที่ 1/2552 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าระดับผลการเรียนเดิม ร้อยละ 3 (หลักสูตร 2544 ให้เทียบเป็นระดับผลการเรียน, ให้แจกแจงที่ละกลุ่มสาระ)

7  เรื่องประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปริมาณโรงเรียนที่จัดทำแผนอิงระบบประกัน คุณภาพรายมารฐาน และสามารถรายงานผล ความก้าวหน้า หรือผลงาน เพื่อการปรับปรุง ผดุง และพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นช่วงระยะเวลา สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี

8  เรื่องการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ปริมาณโรงเรียนที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ภาคการลงทุน/สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ สถานศึกษา นำไปสู่การมีข้อตกลงการร่วมมือกัน พัฒนาครู สื่อการเรียนรู้ และการระดมทรัพยากร  รูปแบบการจัดโครงสร้างหลักสูตรไปสู่ความเป็น เลิศด้านความสามารถ และคุณลักษณะที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ

9  เรื่องการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ปริมาณครูที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้สามารถ วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมมาเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ องค์ความรู้และสอบวัดประเมินผลอิงพัฒนาการ ผู้เรียน สามารถนำผลมาปรับปรุงการเรียนรู้ และมี การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

10  เรื่องการจัดระบบดูแลนักเรียน  ปริมาณโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถดำเนินการได้ตามนโยบาย 3D โดยมี ผลงานนำเสนอยกตัวอย่างได้โดดเด่น  ปริมาณโรงเรียนที่สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มี ผลการเรียน 0 ร. และ มส. เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ามา

11  เรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพโรงเรียนให้เป็น ที่ยอมรับของสังคม  ปริมาณโรงเรียนที่ผู้ปกครองและนักเรียนนิยม สมัครเข้าเรียนมากกว่าแผนการรับนักเรียน  ปริมาณโรงเรียนที่จัดกิจกรรมผู้เรียนโดยใช้ เครือข่าย แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือใช้ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนมาจัด หรือร่วมจัดกิจกรรม ผู้เรียนเป็นไปตามนโยบาย 3D และห้องสมุด 3ดี

12  เรื่องความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี  ปริมาณโรงเรียนที่ได้รับงบลงทุน SP2 ไป ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร บริเวณ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ครุภัณฑ์ สามารถจัดเตรียมการประมาณราคา และนำไป วางแผนช่วยสร้างสถานการณ์การออกแบบการ เรียนรู้ในแผนการเรียนรู้รายวิชา และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

13  เรื่องครูเพียงพอและการจัดประสิทธิภาพครู  ปริมาณโรงเรียนที่ครูเป็นไปตามเกณฑ์นักเรียน ต่อครู ไม่ขาด ไม่เกิน กว่าร้อยละ 3  ปริมาณโรงเรียนที่ครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

14  เรื่องคอมพิวเตอร์และระบบ ICT  ปริมาณโรงเรียนที่ได้รับงบลงทุน SP2 เป็นค่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อ ครุภัณฑ์ ICT สามารถเตรียมความพร้อมนำไปใช้ เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้รายวิชา และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้หลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2554 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 3 ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผลประเมิน ระดับชาติเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง น้อย และอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 3 ของระดับผลการ เรียนเฉลี่ยรายภาคเรียนแต่ละ กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าระดับผลการเรียนเดิม อย่างต่อเนื่อง มาตรการ ลดจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการ เรียนต่ำกว่าระดับ 2 และเพิ่ม จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปในทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการ เรียน GPA กับ ผลการ ประเมิน O-NET มี ความสัมพันธ์กัน พัฒนาค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของสถานศึกษากลุ่ม ต่ำกว่าค่ากลางของกลุ่มต่ำ 1

16 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอก และ มีผลการประเมินระดับดี/ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีอยู่ในระดับดีขึ้นไป มาตรการ เชื่อมโยงภารกิจสถานศึกษากับ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ตรวจสอบผลดำเนินงานกับเกณฑ์ ความสำเร็จรายตัวบ่งชี้ ทำแผนพัฒนาจุดเด่น และปรับปรุง จุดอ่อน ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และ มอบหมายงานให้บุคลากร จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม โครงสร้างงาน และบุคคล ออกแบบกิจกรรมเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปี เน้นการรายงานผลดำเนินงาน ระหว่างและเสร็จโครงการ/งาน จัดทำรายงานของสถานศึกษา (SAR) 2

17 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีและใช้หลักสูตรอิงมาตรฐาน สอดแทรกสาระการเรียนรู้ ท้องถิ่นในกลุ่มสาระจังหวัด และจังหวัด ร้อยละ 50 ของสถานศึกษา สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย อื่นๆ ในการจัดหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ รองรับ ความต้องการของผู้เรียนและ ท้องถิ่น มาตรการ ประเมินการใช้หลักสูตร เครือข่ายจัดทำหลักสูตร จัดทำโปรแกรมการเรียน แผนการเรียนรู้ที่มีสาระสำคัญ ของประเด็นกลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น ตัวป้อนระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และรับตัวป้อน จากประถมศึกษา 3

18 สถานศึกษา ทุกแห่งมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10 : ครูมีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี / ดีมาก ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่ สถานศึกษามีการพัฒนาครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ 10 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี ผลประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 10 ในระดับ ดีขึ้นไป มาตรการ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัด การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ความสามารถออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีการเรียนรู้ได้ เหมาะสมและมีทักษะการใช้ ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ เรียนรู้ที่จัด และอิงพัฒนาการผู้เรียน นำผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน การสอน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4

19 สถานศึกษาจัดระบบดูแลนักเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 95 ของนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยของสถานศึกษา ร้อยละ 25 ของนักเรียนมี ผลการเรียน 0 ร. และ มส. ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นอย่างน้อย มาตรการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู : นักเรียน ในอัตรา 1 : 20 ติดตามนิเทศให้ครบ 5 องค์ประกอบ –ศึกษานักเรียนรายบุคคล –คัดกรองนักเรียน –แก้ไขปัญหานักเรียน –พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ นักเรียน –ส่งต่อ ระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูล พฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 5

20 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 40 ของสถานศึกษา มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับความนิยมที่เป็นที่ ยอมรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ที่เพิ่มขึ้นของ สถานศึกษามีนักเรียนมาสมัคร เข้าเรียนตามแผนการรับ นักเรียนได้เต็มตามจำนวน แผนจัดชั้นเรียน มาตรการ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับความ นิยมของสังคม จัดเครือข่ายความร่วมมือจาด สถาบันอุดมศึกษา และนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ และสิ่ง อำนวยความสะดวกเทียบเคียงระดับ สากล วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มี มาตรฐาน จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความ ต้องการท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 6

21 สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 80 เป็นอย่างน้อยของ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง พิเศษ ห้องบริการ สิ่งก่อสร้าง ประกอบ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน มาตรการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้าน ห้องเรียน ห้องพิเศษ ฯ เสนอขอรับงบประมาณตาม ความจำเป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานสถานศึกษา มัธยมศึกษา การมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร จากท้องถิ่น บริหารจัดการการใช้อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ฯ อย่างมี ประสิทธิภาพ และประหยัด 7

22 สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราส่วนครู:นักเรียนเป็นไปตาม เกณฑ์ มีครูครบทุกกลุ่มสาระและ เพียงพอตามแผนการจัด ชั้นเรียน ซึ่งกำหนดให้มีนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 40 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดชั้นเรียนโดยบรรจุ นักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40 คน ร้อยละ 20 ของสถานศึกษา มีครู ขาด/เกิน ในอัตราส่วนครู ต่อนักเรียนตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 ของสถานศึกษา มีครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจำนวน และวุฒิประสบการณ์ ตรงตามเกณฑ์ มาตรการ จัดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40 คน เพื่อเสริมมาตรฐาน 10 ใช้กรรมการสถานศึกษาหาครู เพิ่มที่ตรงวุฒิ และพิเศษกว่า ปกติ พัฒนาครูเดิมให้มีความรู้ ทักษะตามเกณฑ์ที่จะสอน 8

23 สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน :คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่า 20:1 และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษาเป็น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 75 ของสถานศึกษา มีอัตราส่วน นักเรียน ต่อ คอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 20 : 1 ร้อยละ 70 ของสถานศึกษา มีครูที่ใช้เทคโนโลยีทาง การศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการ จัดการเรียนรู้ มาตรการ ระดมทรัพยากรตามเกณฑ์ที่ กำหนด ทำแผนขอรับงบประมาณ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการ เรียนการสอน ตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยีทาง การศึกษา 9


ดาวน์โหลด ppt กรอบการสรุปผลงาน ศกม. ศน.ม. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google