งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคุณธรรมนำความรู้ เป้าหมายของโครงการ นักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคุณธรรมนำความรู้ เป้าหมายของโครงการ นักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคุณธรรมนำความรู้ เป้าหมายของโครงการ นักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์ 2. เพื่อปลูกฝังและเสริมเสร้าง ความรับผิดชอบ 3. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างการ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3 กิจกรรม : การปลูกฝังและ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ วิธีการ 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนให้นักเรียน เสนอปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ ในโรงเรียน 2. นักเรียนกำหนดวิธีการ แก้ปัญหาแต่ละอย่างและครู คอยให้คำแนะนำ

4 ตัวอย่าง การปลูกฝังและเสริมร้าง ความซื่อสัตย์ 1. ตรวจการเข้าเรียน - มาเรียนของ นักเรียน 2. ตรวจสอบการไม่คัดลอก การบ้านผู้อื่น 3. เล่าข่าวผู้ทำความดีซื่อสัตย์ สุจริต 4. บันทึกการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม

5 ผลลัพธ์ 1. นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา เข้า - ออก ชั้นเรียนตรงเวลา 2. นักเรียนไม่มีพฤติกรรมคัดลอก งานออกผู้อื่น 3. ทรัพย์สินของนักเรียนและของ โรงเรียนไม่สูญหายและไม่ถูก ทำลาย 4. นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็น นักเรียนตัวอย่างด้านความ ซื่อสัตย์


ดาวน์โหลด ppt โครงการคุณธรรมนำความรู้ เป้าหมายของโครงการ นักเรียนของโรงเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google