งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนภัทรญาณวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒

2 วิสัยทัศน์ พัฒนาทุกด้าน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย

4 มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นไทย

5 ลักษณะ ด้านกายภาพ

6 การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข
การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข

7 “ พระพุทธภัทรนิรันตราย ” พระพุทธรูปประจำโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

8 ศาลารวมใจ

9 มุมพักผ่อนหลังอาคารเรียน

10 ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่สงบส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

11 ห้องน้ำนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

12 และมีต้นไม้ที่ร่มรื่น
ห้องเรียนที่สะอาด และมีต้นไม้ที่ร่มรื่น

13 สนามกีฬาเป็นสนามหญ้า ส่งเสริมบรรยากาศด้านกีฬา นันทนาการ

14 ป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรมตามบอร์ดและอาคารต่างๆ

15 เพื่อรายได้ระหว่างเรียน
อาคารฝึกงาน เพื่อรายได้ระหว่างเรียน

16 ห้องไขแสงธรรม

17 หอประชุม

18 ลานไทยลานธรรม

19 ลานไทยลานธรรม

20 ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม

21 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การออมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ใกล้ชิดธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

22 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
๑. ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตของนักเรียน ๒. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

23 ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตของนักเรียน

24 กิจกรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี

25 ไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

26 กิจกรรมทำสมาธิก่อนเรียน

27 กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์

28 ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน

29 กิจกรรมตักบาตรวันพระ

30 กิจกรรมสอบธรรมะศึกษาสนามหลวง

31 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

32 กิจกรรมค่ายพุทธธรรม

33 กิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

34 โครงงานส่งเสริมปัญญา พัฒนาการอ่าน สืบสานพระราชดำริ “หนังสือของพ่อ”
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โครงงานส่งเสริมปัญญา พัฒนาการอ่าน สืบสานพระราชดำริ “หนังสือของพ่อ”

35 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “โครงงานใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อชาติและในหลวง”

36 กิจกรรมปิดทองพระ-ปิดทองใจ

37 กิจกรรมบันทึกแบบปฏิบัติธรรม ๙ ประการ
นักเรียนประหยัดและอดออม นักเรียนสวดมนต์ก่อนนอน นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้านอน นักเรียนไม่ฆ่าสัตว์และเบียดเบียนผู้อื่น นักเรียนไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น นักเรียนม่พูดเท็จและคำหยาบคาย นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร และช่วยเหลืองานบ้าน

38 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

39 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินและการนิเทศภายใน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40 การบันทึกแบบปฏิบัติธรรม
จุดประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน คือ “ มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นไทย ” โดยมี จุดประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในศีล และมีคุณธรรม 2) เพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิ ส่งเสริมสติปัญญาเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว 4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดและอดออม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

41 PLAN : P Do : D Cheek : C ลงคะแนนใน ปพ.4 Action : A
ประชุมวางแผน ทำข้อตกลงร่วมกับ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน Do : D นักเรียนบันทึกแบบปฏิบัติธรรม การรับรองการปฏิบัติธรรมจากเพื่อน การรับรองการปฏิบัติธรรมจากผู้ปกครอง Cheek : C การรับรองการปฏิบัติธรรมจากครูประจำชั้น ลงคะแนนใน ปพ.4 ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน แก้ไขตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งหัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ Action : A ผ่าน ยกย่องชมเชย มอบรางวัล

42 วิทยากร พระสงฆ์ ผู้รู้ศาสนา มาบรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ
บุคลากรท้องถิ่น วิทยากร พระสงฆ์ ผู้รู้ศาสนา มาบรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

43 กิจกรรมตักบาตรวันพระ - สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

44 กิจกรรมค่าย พุทธบุตร-พุทธธรรม กิจกรรมบันทึก แบบปฏิบัติธรรม 9 ข้อ

45 การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือ
สอดแทรกในชีวิตของนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

46 ผลงานที่ ประสบความสำเร็จ

47

48

49

50

51

52

53

54

55 ธรรมะสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google