งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนภัทรญาณ วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนภัทรญาณ วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนภัทรญาณ วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒

2 วิสัยทัศน์

3 เป้าประสงค์

4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียน

5 ลักษณะ ด้าน กายภาพ

6 การจัด สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ด้านการจัด กิจกรรม การเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม

21 ปลูกฝังคุณลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน และความรู้ที่เท่า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลก ใกล้ชิดธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเรียน การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบบูรณาการ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การออมและหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนภัทรญาณ วิทยา ๑. ด้านกิจกรรมพื้นฐาน ชีวิตของนักเรียน ๒. ด้านกิจกรรมการ เรียนการสอน

23 ด้านกิจกรรม พื้นฐานชีวิต ของนักเรียน

24

25

26

27

28 ด้านกิจกรรม การเรียนการ สอน

29

30

31

32

33

34 โครงงานส่งเสริมปัญญา พัฒนาการอ่าน สืบสาน พระราชดำริ “ หนังสือ ของพ่อ ”

35 “ โครงงานใช้เวลาให้คุ้มค่า เพื่อชาติและในหลวง ”

36

37 • นักเรียนประหยัดและอด ออม • นักเรียนสวดมนต์ก่อน นอน • นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้า นอน • นักเรียนไม่ฆ่าสัตว์และ เบียดเบียนผู้อื่น • นักเรียนไม่ลักทรัพย์ของ ผู้อื่น • นักเรียนม่พูดเท็จและคำ หยาบคาย • นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย • นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด • นักเรียนมีความ ขยันหมั่นเพียร และช่วยเหลืองานบ้าน

38

39 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การประเมินและการนิเทศภายใน

40 การบันทึกแบบปฏิบัติ ธรรม จุดประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักเรียน คือ “ มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี ความเป็นไทย ” โดยมี จุดประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในศีล และมี คุณธรรม 2) เพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิ ส่งเสริม สติปัญญาเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และครอบครัว 4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัด และอดออม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

41 ประชุมวางแผน ทำ ข้อตกลงร่วมกับ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ประชุมวางแผน ทำ ข้อตกลงร่วมกับ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักเรียนบันทึกแบบปฏิบัติ ธรรม การรับรองการปฏิบัติธรรม จากเพื่อน การรับรองการปฏิบัติธรรม จากผู้ปกครอง การรับรองการปฏิบัติธรรม จากครูประจำชั้น ส่งหัวหน้างานพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ยกย่องชมเชย มอบ รางวัล ส่งฝ่ายกิจการ นักเรียน แก้ไขตาม ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน ส่งฝ่ายกิจการ นักเรียน แก้ไขตาม ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่าน ลงคะแนนใน ปพ.4 ผ่านเกณฑ์ Action : A Cheek : C Do : D PLAN : P

42 บุคลากรท้องถิ่น วิทยากร พระสงฆ์ ผู้รู้ ศาสนา มาบรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

43

44

45 การบูรณาการ หลักธรรมทางศาสนา ที่ครู นักเรียนนับถือ สอดแทรกในชีวิตของนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

46 ผลงานที่ ประสบ ความสำเร็จ

47

48

49

50

51

52

53

54

55 ธรรมะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนภัทรญาณ วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google