งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน คุณภาพ 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิง มาตรฐาน 3. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) 4. การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน คุณภาพ 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิง มาตรฐาน 3. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) 4. การใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน คุณภาพ 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิง มาตรฐาน 3. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) 4. การใช้ ICT เพื่อการสอนและ สนับสนุนการสอน 5. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน คุณภาพ  รูปแบบในการบริหารจัดการรายวิชา ของอาจารย์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอน  จัดบรรยากาศ

5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) จากหน่วยการเรียนรู้ ที่กำหนด  ออกแบบการประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง

6 การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)  เป็นการศึกษาค้นคว้าของครู เพื่อ แก้ปัญหาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน หรือพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  เป็นการวิจัยที่ดำเนินการควบคู่ไปกับ การปฏิบัติงานของครูและครูเป็นผู้นำ ผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์

7 ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมี 3 ประเด็น คือ 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. จิตพิสัย (Affective Domain) - พฤติกรรม 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) - ความชำนาญ รวดเร็ว

8 สรุปหลักการสำคัญของการวิจัยใน ชั้นเรียน ( อริยสัจ 4) + ( การประเมิน ) ทุกข์ : ปัญหา ( ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ) สมุทัย : สาเหตุของปัญหา ( เหตุให้ ทุกข์เกิด ) นิโรธ : วิธีการที่ใช้แก้ปัญหา ( ความ ดับทุกข์ ) มรรค : วิธีการที่เหมาะสมที่ใช้ แก้ปัญหา ( ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ) การประเมิน : ดูผลการแก้ปัญหาที่ทำไป แล้วว่าได้รับความสำเร็จ มากน้อยเพียงใด

9 กิจกรรมที่ 1 ขอให้ท่านอาจารย์ทุกท่าน พิจารณาย้อนหลังดู ว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านภาคภูมิใจกับผลสำเร็จในการแก้ปัญหาจาก นักเรียนในชั้นเรียนของท่าน มีอะไรบ้าง เสนอมา 3 รายการ 1……………………………………… 2……………..……….………………. 3.……………………………………... ในจำนวน 3 ข้อนี้ ข้อที่ท่านภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ข้อ …….....

10 กิจกรรมที่ 2 จากผลการแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียนของ ท่าน ข้อที่ท่านภาคภูมิใจมากที่สุด ใน กิจกรรมที่ 1 ให้ท่านเขียนรายละเอียดตาม หัวข้อ ดังนี้ 1. สภาพปัญหา ( ปัญหาที่ท่านพบในห้องเรียน ของท่าน ก่อนมี การ แก้ปัญหา )…………………………………………… ………….. 2. วิธีการที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ( ท่านทำอย่างไรจึงสามารถแก้ปัญหานั้นได้ สำเร็จ )…………………………………………….. 3. รู้ได้อย่างไรว่าวิธีการที่ท่านนำมาใช้สามารถ แก้ปัญหาได้สำเร็จ ( มีคะแนน หรือตัวบ่งชี้อะไรที่สามารถบอกได้ ชัดเจน )….................

11 ให้ท่านนำความสำเร็จจากกิจกรรมที่ 2 มาเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1. หัวข้องานที่ท่านทำได้ประสบความสำเร็จ................................ 2. สภาพปัญหาก่อนการแก้ปัญหา................................................ 3. จุดมุ่งหมายที่ต้องการแก้ปัญหา................................................ 4. วิธีการที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา..................................... 5. กลุ่ม ( นักเรียน ) เป้าหมายที่ท่านต้องการ แก้ปัญหา.................... 6. วิธีการที่ใช้วัดผลสำเร็จในการแก้ปัญหา................................. 7. สรุปผลการแก้ปัญหา............................................................. กิจกรรมที่ 3

12 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อ การสอน และสนับสนุนการสอน  การใช้สื่อสารสนเทศที่กว้างขวางเพื่อการสืบค้น และการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนสากล (Global Classroom)  ครูสามารถเรียนรู้แนวทางได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น การสอนที่ใช้พลังของเด็ก (Power Teaching)  เด็กก็สามารถเรียนรู้และเลียนแบบจากต้นแบบใน อินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี ประเภทต่าง  ทำให้สื่อใกล้ตัวครูและนักเรียนมากขึ้น ชุมชนการ เรียนรู้กว้างออกจากห้องเรียนไปสู่สากลด้วย e-mail การใช้บล็อก (Blog) ที่มีบริการแก่สมาชิก เช่น www.gotoknow.org/ ; http://www.blogger.com/ เป็นต้น www.gotoknow.org/http://www.blogger.com/

13 การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) การสร้างฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อ ศึกษา เช่น แฟ้มประวัติและผลงานนักเรียน มี ข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายระบบดูแล นักเรียนอย่างทั่วถึง การส่งเสริมวินัยให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เช่น การสร้างและปฏิบัติตามกฎห้องเรียน (House Rules) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ การแก้ปัญหาและตอบ ปัญหาเชิงบวก ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 ห้องเรียนคุณภาพ กับ 4 ก้าวคุณภาพครู ก้าวที่ 1 กำหนดหน่วยการเรียนรู้สาระ รายวิชา (Course Syllabus) “ บอกการเป็นนักวางแผนชั้นครู ” ก้าวที่ 2 วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) “ บอกความเป็นนักออกแบบชั้นครู ” ก้าวที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ “ บอกความเป็นนักบริหารจัดการชั้นครู ” ก้าวที่ 4 การประเมินการสอนรายวิชา “ บอกความเป็นนักวิจัยชั้นครู ”

15


ดาวน์โหลด ppt 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน คุณภาพ 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิง มาตรฐาน 3. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) 4. การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google