งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัดสำนักงาน กรุงเทพมหานคร. วัตถุประสงค์ชิ่อกิจกรรมวิธีการผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมระหว่างครูผู้ปกครอง 2. เพือสร้างความผิดชอบ ให้กับนักเรียนในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัดสำนักงาน กรุงเทพมหานคร. วัตถุประสงค์ชิ่อกิจกรรมวิธีการผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมระหว่างครูผู้ปกครอง 2. เพือสร้างความผิดชอบ ให้กับนักเรียนในการทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัดสำนักงาน กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์ชิ่อกิจกรรมวิธีการผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมระหว่างครูผู้ปกครอง 2. เพือสร้างความผิดชอบ ให้กับนักเรียนในการทำ ความดี กิจกรรมสมุดบันทึกความ ดี 1. ประชุมชี้แจงครู และ ผู้ปกครองในการร่วมในการ ออกแบบบันทึกสมุดความ ดี 2. สร้างความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การบันทึกความ ดีและการประเมินผลโดย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 3. ให้รางวัลกับนักเรียนที ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ประจำเดือน 1. เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างครูกับ ผู้ปกครอง 2. เกิดการสร้างแรง บันดาลใจให้เกิดการ ทำความดี 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการสร้างฐานการ เรียนรู้ 2. เพื่อให้เกิดฐานการ เรียนรู้ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง กิจกรรม 5 ฐานเพื่อชิวิต พอเพียง ประชุมชี้แจงครู เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการจัดทำ ฐานเรียนรู้ 5 ฐาน 1. ส่งเสริมการมีวินัย 2 การมีสติ 3 การสวดมนต์ 4 การเสริมพลังบวก 5 จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนและชุมชน 1. นักเรียนมีระเบียบ วินัยและความ รับผิดชอบต่อตนเอง 2. เกิดศีล สมาธิ ปัญญา และมีจิตอาสา 3. นักเรียนได้ ประสบการณ์ตรงจาก การเรียนรู้ในแต่ละฐาน

3 วัตถุประสงค์ชิ่อกิจกรรมวิธีการผลลัพธ์ เพื่อให้กิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียนเป็นศูนย์ การเรียนรู้ ฝึกคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ และ ความรับผิด และความ พอเพียง กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน 1. สร้างความเข้าใจใครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจ ในระบบของสหกรณ์ โรงเรียน 2 แต่งตั้งคณะครู และ นักเรียนเพื่อปฏิบัติแต่ละ ฝ่ายของ สหกรณ์ 3 มีระบบการตรวจสอบ การดำเนินกิจกรรมของ สหกรณ์และมีการรายงาน 4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน การจัดทำบันทึกรายรับ รายจ่าย 1. นักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของ โรงเรียนและได้รับ การพัฒนาคุณธรรม 2. เกิดศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นรูปธรรม


ดาวน์โหลด ppt สังกัดสำนักงาน กรุงเทพมหานคร. วัตถุประสงค์ชิ่อกิจกรรมวิธีการผลลัพธ์ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมระหว่างครูผู้ปกครอง 2. เพือสร้างความผิดชอบ ให้กับนักเรียนในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google