งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย สพฐ. ปี 2550-2551 1 2 3 4 5 6. นำหลักการคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย สพฐ. ปี 2550-2551 1 2 3 4 5 6. นำหลักการคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย สพฐ. ปี 2550-2551 1 2 3 4 5 6

2 นำหลักการคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็น กลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสู่การ บริหารงานทุกระดับและบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุก หลักสูตร เสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียน

3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อ ปลูกฝังคุณธรรม การสนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผล การสนับสนุนระบบจัดการความรู้ให้เรียนรู้จากโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น การเผยแพร่แบบอย่างที่ดีด้วยการจัดตลาดนัดคุณธรรม นำเสนอหลักสูตร แนวทางจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการ สอน 1.1

4 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ เป็นกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและความมีน้ำใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการอบรมผู้บริหารทุกคน ให้ผ่านหลักสูตรผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เพื่อเสริมความเข้มแข็งกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร นารี การปลูกฝังคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ด้วยการพัฒนากรรมการและสภา นักเรียน 1.2

5 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสู่การ บริหารงานทุกระดับ บูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตร 1.3

6 เสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียน การพัฒนาครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว การพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เครือข่ายผู้ปกครอง การพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อสร้าง ภูมิต้านทานให้แก่เยาวชน 1.4

7 การขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง กว้างขวางและทั่วถึง 2 เร่งศึกษาสภาวะการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนา นวัตกรรม การจัดโอกาสทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและระบบให้ ความ ช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการศึกษา รณรงค์การเรียนต่อ 12 ปี

8 เร่งศึกษาสภาวะการศึกษาในพื้นที่ การใช้ School mapping วางระบบการให้บริการ ทางการศึกษา ปรับปรุงระบบสถิติการศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อแสวงหาพื้นที่ จุดบอดขาดบริการทางการศึกษา กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อย โอกาสที่ตกหล่นไม่มีโอกาสเข้าเรียน ย้ายถิ่น ขาดเรียน ออก กลางคัน และไม่เรียนต่อ 2.1

9 สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนา นวัตกรรมการจัดโอกาสทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มด้อย โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ วางแผนกลยุทธ์จัดบริการให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มภายใน 3 ปี 2.2

10 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง และ ระบบให้ความช่วยเหลือนักเรียน ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อดูแล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรียนต่อ 12 ปี จัดทุนการศึกษา และทุนประเภทอื่นๆ ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน การให้บริการอื่นๆ 2.3

11 การขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง กว้างขวางและทั่วถึง เสริมความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับจังหวัด ขยายโรงเรียนเรียนร่วมที่เน้นช่วงชั้นที่ 3 และ 4 2.4

12 รณรงค์การเรียนต่อ 12 ปี ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ด้านอาชีพ ความร่วมมือกับสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนจัด การศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และ นอกระบบโรงเรียน 2.5

13 การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน แสวงหาแนวทางยกระดับคุณภาพของนักเรียน ต่อยอดและขยายผลหลักการพัฒนาสมอง พัฒนาความเท่าเทียมทางการศึกษากลุ่มเฉพาะทาง ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอน ยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร 3

14 พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน การเสริมสร้างสภาวะผู้นำ การพัฒนาทีมงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน การจัดระบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง การสร้างเครือข่ายพัฒนาและการระดมพลังความ สนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.1

15 แสวงหาแนวทางยกระดับคุณภาพของนักเรียน การช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อ่านออกเขียนได้ทั่วถึง การส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การนำระบบ E-Leaning มาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.2

16 ต่อยอดและขยายผลหลักการพัฒนาสมอง สานต่อการนำหลักการเรียนรู้บนพื้นฐานความ เข้าใจเรื่องสมองจากศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 3.3

17 พัฒนาความเท่าเทียมทางการศึกษากลุ่มเฉพาะทาง สำรวจและวางระบบจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ความสามารถพิเศษ สำรวจและวางระบบ จัดการศึกษา สำหรับ เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 3.4

18 ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอน จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกคนในระดับ ป.2 ป.5 ม.3 และ ม.5 สุ่มผู้เรียนในชั้น ป.6 และ ม.6 3.5

19 ยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร การบรรจุเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมการปฎิรูปการเรียนการสอน การ ประเมินผลในชั้นเรียนและจัดให้มีการ ประเมินผลหลังการอบรม การพัฒนาต่อเนื่องควบคู่กับการปฏิบัติจริง การจัดทำแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูลรายบุคคล 3.6

20 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้ สำ นังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 4 ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางบริหารทั่วไป งบประมาณ วิชาการ และบุคคล ไปยังสถานศึกษา ปรับศักยภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการจัดกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการ กระจายอำนาจ

21 ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ทางบริหารทั่วไป งบประมาณ วิชาการ และบุคคลไปยังสถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา ภาพรวมในระดับดี และมีนักเรียน 500 คนขึ้นไป จำนวน 600 โรง เพื่อให้บริหารโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน การออกกฎกระทรวงและประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4.1

22 ปรับศักยภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดจัดกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา การพัฒนาหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรหลัก การพัฒนาประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการ พัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมสภาพพื้นที่ 4.2

23 ส่งเสริมการจัดกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แบบโรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อม รองรับการกระจายอำนาจ 4.3

24 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 เสริมความเข้มแข็งให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นกลไก การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พัฒนาองค์กรนักเรียนและส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือดูแล นักเรียน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย

25 การสร้างกลไกการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เสริมความเข้มแข็งให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา เสริมความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เสริมความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลอื่นๆ 5.1

26 พัฒนาองค์กรนักเรียนและส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครอง พัฒนาองค์กรนักเรียนและส่งเสริมเครือข่าย ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และช่วยเหลือดูแลนักเรียน 5.2

27 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย การจัดตั้งและขยายสถานศึกษา การร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา การถ่ายโอนสถานศึกษาตามเกณฑ์ความพร้อม และสมัครใจในจำนวนและช่วงชั้นที่เหมาะสม 5.3

28 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 1 ปรับการเรียนการสอนในสถานศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทาง วัฒนธรรม จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 แห่ง เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ด้อย โอกาส ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และวางมาตรการพิเศษเร่งรัด พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่อุดมศึกษา และมีทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่จะมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ดูแลการศึกษาเอกชน การคัดเลือกผู้บริหาร ดูแลความปลอดภัย สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเป็นไทย

29 ปรับการเรียนการสอนในสถานศึกษา บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสนับสนุนการขยายรูปแบบการสอนสองภาษา การปรับหลักสูตรอิสลามศึกษา การจับคู่โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ การส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศาสนสัมพันธ์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุลักษณ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 6.1

30 สนับสนุนการช่วยเหลือรองรับเด็กเยาวชน ที่ ด้อยโอกาส จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 แห่ง เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 6.2

31 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน วางมาตรการพิเศษเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่อุดมศึกษา และมี ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่จะมีบทบาทใน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 6.3

32 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ การเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 แห่ง การมี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลการศึกษาเอกชน การคัดเลือกผู้บริหาร ดูแล ความปลอดภัย สร้างขวัญกำลังใจ 6.4

33 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง สายสัมพันธ์แห่งความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามเขต พื้นที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสาย สัมพันธ์แห่งความเป็นไทย 6.5

34 สวัสดี... สวัสดี... 23 เมษายน 25ถจ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย สพฐ. ปี 2550-2551 1 2 3 4 5 6. นำหลักการคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google