งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนธัญญ สิทธิศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนธัญญ สิทธิศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนธัญญ สิทธิศิลป์

2 โครงการผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โครงการผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

3 ความหมายของเครือข่าย การเข้ามามีบทบาทในฐานะการ สร้างความร่วมมือ แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือใน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและ โรงเรียน  เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสาร กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5 คุณสมบัติของกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง 1. ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็น หลักแหล่งแน่นอน 2. บรรลุนิติภาวะ และมีสถานภาพเป็น ผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันใน สถานศึกษา โดยชอบธรรมตาม กฎหมาย 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่ สังคมรังเกียจ

6 การพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการเครือข่าย 1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติที่มีสถานภาพ

7 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง • มีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ คัดเลือก สิ้นสุดในวันที่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก

8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ สถานศึกษา โดยผ่านความ เห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ครูและผู้ปกครอง  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ สอนของสถานศึกษา  ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อ สถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์แก่นักเรียนและ สถานศึกษา

9 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง  จัดประชุมคณะกรรมการและ ผู้ปกครองในห้องเรียนตามความ เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  จัดทำทำเนียบนักเรียนและ ผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบ สำเนาให้เลขานุการกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้น เรียนระดับโรงเรียน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวม ข้อมูลและกิจกรรมแต่ละระดับ นำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการ ต่อไป

10 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง  ให้คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการ ประชุมใหญ่คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตาม ความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

11 ผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการผู้ปกครอง เครือข่าย ร่วมกับโรงเรียน

12 • ระดมทุนทอดผ้าป่า การศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน • เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้ปกครอง เครือข่าย ร่วมกับโรงเรียน

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนธัญญ สิทธิศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google