งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553

2 โครงการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

3 ความหมายของเครือข่าย
การเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสาร กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5 คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
1. ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน 2. บรรลุนิติภาวะ และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษา โดยชอบธรรมตามกฎหมาย 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

6 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเครือข่าย
1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติที่มีสถานภาพ

7 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
มีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับคัดเลือก สิ้นสุดในวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก

8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูและผู้ปกครอง สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา

9 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนระดับโรงเรียน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมแต่ละระดับ นำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

10 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

11 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกับโรงเรียน

12 ระดมทุนทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ปกครอง เครือข่าย ร่วมกับโรงเรียน ระดมทุนทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google