งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ม. ร. ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร การประชุมมอบนโยบายด้าน คุณภาพของนักเรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ๘ กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ม. ร. ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร การประชุมมอบนโยบายด้าน คุณภาพของนักเรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ๘ กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ม. ร. ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร การประชุมมอบนโยบายด้าน คุณภาพของนักเรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ๘ กันยายน ๒๕๕๒

2 ความปลอดภัยของนักเรียน สุขภาพกาย - สุขภาพจิต ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

3 ความปลอดภัย ปัญหา 1 อาคารสถานที่มีหลายจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 2 ไม่มีรั้วรอบขอบชิดทำให้บุคคลภายนอก เข้าไปในโรงเรียนได้ง่าย

4 แนวทางแก้ไข 1 สร้างรั้วรอบโรงเรียนเพื่อป้องกัน บุคคลภายนอกเข้า โรงเรียน 2 ให้ภารโรงตรวจสอบอาคารเรียน ห้องน้ำ อย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยแจ้งให้ ผู้บริหารโรงเรียน รับทราบและซ่อมแซมให้เรียบร้อย 3 จ้างยามครบทั้ง 435 โรงเรียนใช้ งบประมาณ 150 ล้านบาท

5 4 ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครบทุก โรงเรียน 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน โรงเรียนรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัย 6 ให้ครูสำรวจอุปกรณ์ รั้ว หลังคา รวมถึงตัวอาคารที่อยู่ ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย แจ้ง สำนักการศึกษาทันที

6 สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหา 1 เด็กหนีเรียน 2 เด็กติดเกม 3 เล่นการพนัน 4 สิ่งเสพติดที่เป็นที่แพร่ระบาดขณะนี้ คือ ยาไอซ์ เหล้าปั่น 5 การทะเลาะวิวาท 6 การให้เด็กลงโทษกันเอง

7 แนวทางแก้ไข 1 ครูที่ปรึกษาต้องดูแลเอาใจใส่ นักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรม ของเด็กเพื่อป้องกันแก้ไขได้ ทันท่วงที 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยประสานกับเครือข่าย ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 3 ให้ครูเวรดูแลเด็กที่มาโรงเรียนใน ตอนเช้าโดยตรวจตราและ ตรวจสอบความผิดปกติของ นักเรียนหากพบปัญหาให้ ประสานงานกับครูประจำชั้นเพื่อทำ การแก้ไขต่อไป

8 4 ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานองค์กร ภาครัฐ และ เอกชน ในการป้องกัน คุ้มครองดูแลให้ความรู้ ในเรื่องสารเสพติด อบายมุข การ ทะเลาะวิวาท 5 ใช้ระบบสารวัตรนักเรียนติดตามดูแล นักเรียนอย่างเข้มงวด 6 ควรให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดภาค เรียนละ 1 ครั้ง

9 7 เมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องแจ้ง ผู้อำนวยการเขต สำนัก การศึกษา และผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ทราบทันที 8 โครงการห้องเรียนพ่อแม่ เพื่ออบรม การดูแลลูกในวัยต่าง ๆ 9 ห้ามมิให้มีการลงโทษกันเอง ระหว่างนักเรียน

10 10 การลงโทษเด็กต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 11 เปิดโรงเรียน พระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ ครบ 50 เขต 12 จ้างบัณฑิตจิตอาสา 500 คน ประจำ 435 โรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึก บำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ

11 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปัญหา คะแนน O-NET ในวิชาหลัก ยังอยู่ในระดับต่ำ ( สูงกว่า ระดับประเทศ )

12 แนวทางแก้ไข 1 จัดอบรมครูในวิชาหลักทั้ง 8 กลุ่ม สาระ 2 จัดอบรมครูปฐมวัย 3 ครูประจำวิชาต้องดูแลเอาใจใส่ การเรียนของเด็กอย่าง ใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กที่มีผลการ เรียนต่ำ ต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ 4 กรณีครูสอนไม่ตรงวิชาเอกจะนำ การเรียนทางไกล ผ่านดาวเทียมเข้ามาเสริม 5 มีการจัดสอนกวดวิชาให้นักเรียน ระดับชั้น ม. 3 ม. 5 และม.6


ดาวน์โหลด ppt โดย ม. ร. ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร การประชุมมอบนโยบายด้าน คุณภาพของนักเรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ๘ กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google