งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย บุญสวย เชื้อสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย บุญสวย เชื้อสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย บุญสวย เชื้อสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิโรจน์ สิทธิสัน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนภายใต้ข้อสรุปของ คณะกรรมการศูนย์ ฯ ตามช่วง กิจกรรมการผลิต แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนภายใต้ข้อสรุปของ คณะกรรมการศูนย์ ฯ ตามช่วง กิจกรรมการผลิต แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนา ข้าวหอมมะลิ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนา ข้าวหอมมะลิ

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง โครงการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เรื่อง โครงการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยอินทรีย์ ( ปุ๋ยหมัก ) ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยอินทรีย์ ( ปุ๋ยหมัก ) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ จัดทำแปลงเปรียบเทียบการ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการ ผลิต จัดทำแปลงเปรียบเทียบการ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการ ผลิต

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การลดต้นทุนการ ผลิตข้าวนาปีโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จุดถ่ายทอดเรื่อง การลดต้นทุนการ ผลิตข้าวนาปีโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย อินเปลี่ยน คำแสน ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย อินเปลี่ยน คำแสน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร มีความชำนาญในการทำปุ๋ย อินทรีย์ การทำนาและสามารถ ถ่ายทอดได้ มีความชำนาญในการทำปุ๋ย อินทรีย์ การทำนาและสามารถ ถ่ายทอดได้

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การเพิ่มผลผลิตต่อ หน่วย ( ไร่ ) และ การป้องกันกำจัด โรคแมลง การเพิ่มผลผลิตต่อ หน่วย ( ไร่ ) และ การป้องกันกำจัด โรคแมลง

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การเอาผลงานของการปฏิบัติ จริงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจำเดือน นำมาให้ คณะกรรมการศูนย์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเดือนต่อไป เพื่อทราบ ถึงข้อเท็จจริงของการปฏิบัติ และขยายผลสู่เกษตรกร การเอาผลงานของการปฏิบัติ จริงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจำเดือน นำมาให้ คณะกรรมการศูนย์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเดือนต่อไป เพื่อทราบ ถึงข้อเท็จจริงของการปฏิบัติ และขยายผลสู่เกษตรกร

7 ผลงานอื่นๆ การประชุมประจำเดือน และ การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการตลอดจน ผู้บริหารและหรือตัวแทน ของ องค์การบริหารส่วน ตำบล การประชุมประจำเดือน และ การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการตลอดจน ผู้บริหารและหรือตัวแทน ของ องค์การบริหารส่วน ตำบล

8 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย บุญสวย เชื้อสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google