งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายบุญสวย เชื้อสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายบุญสวย เชื้อสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายบุญสวย เชื้อสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิโรจน์ สิทธิสัน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเดือนภายใต้ข้อสรุปของคณะกรรมการศูนย์ ฯ ตามช่วงกิจกรรมการผลิต แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิ

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง โครงการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ จัดทำแปลงเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายอินเปลี่ยน คำแสน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความชำนาญในการทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำนาและสามารถถ่ายทอดได้

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย (ไร่) และการป้องกันกำจัดโรคแมลง

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
การเอาผลงานของการปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจำเดือน นำมาให้คณะกรรมการศูนย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนต่อไป เพื่อทราบถึงข้อเท็จจริงของการปฏิบัติ และขยายผลสู่เกษตรกร

7 ผลงานอื่นๆ การประชุมประจำเดือน และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารและหรือตัวแทนของ องค์การบริหารส่วนตำบล

8 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายบุญสวย เชื้อสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google