งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ทำปุ๋ยหมัก การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ทำปุ๋ยหมัก การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ดูแลสวนทุเรียนตั้งแต่ การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ดูแลสวนทุเรียนตั้งแต่ ปลูกถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปลูกถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต การนำข้อมูลพื้นฐานด้าน การเกษตรมาประยุกต์ใช้ใน การนำข้อมูลพื้นฐานด้าน การเกษตรมาประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาการเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การจัดทำปุ๋ยหมัก ชื่อกิจกรรม สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สถานที่ตั้ง - ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขั้นตอนและวิธีการ รวมกลุ่มสมาชิก เกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำ ปุ๋ยหมักและวิธีการใช้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ทุเรียน ( ชมรมอนุรักษ์ ทุเรียนนนท์ ) สถานที่ตั้ง 28 หมู่ 1 ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี จ. นนทบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายศิริ ศาสตร์มูล ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร -

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลด ต้นทุนการผลิต และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวน ทุเรียนประวัติศาสตร์ นายบุญเลิศ ศักดิ์ดี สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตร สวนสมุนไพร นางพรทิพย์ ฉิม แป้น สถานที่ตั้ง เลขที่ 57/7 หมู่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google