งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ออกร้านแสดงกิจกรรมศูนย์ฯ ในงาน กาชาดจังหวัดแพร่ ปี 2550 ( วันที่ 7-15 มกราคม 2550) ออกร้านแสดงกิจกรรมศูนย์ฯ ในงาน กาชาดจังหวัดแพร่ ปี 2550 ( วันที่ 7-15 มกราคม 2550) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนคณะกรรมการจะนำ ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอมา ปรึกษาหารือในที่ประชุม ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนคณะกรรมการจะนำ ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอมา ปรึกษาหารือในที่ประชุม ศูนย์บริการฯ มีเงินกองทุนศูนย์ฯ โดย การบริหารจัดการของคณะกรรมการ มีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์บริการฯ มีเงินกองทุนศูนย์ฯ โดย การบริหารจัดการของคณะกรรมการ มีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีข้อตกลงร่วมให้คณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติตามกฎกติกา มีข้อตกลงร่วมให้คณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติตามกฎกติกา

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) มีการให้ขวัญกำลังใจต่อคณะกรรมการ โดยจัดทำเสื้อทีมให้ปีละ 1 ชุด มีการให้ขวัญกำลังใจต่อคณะกรรมการ โดยจัดทำเสื้อทีมให้ปีละ 1 ชุด คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วย เคลื่อนที่กับเทศบาลตำบล แม่หล่ายทุก ครั้ง โดยให้บริการความรู้ด้านการเกษตร ตามฤดูกาล คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วย เคลื่อนที่กับเทศบาลตำบล แม่หล่ายทุก ครั้ง โดยให้บริการความรู้ด้านการเกษตร ตามฤดูกาล คณะกรรมการศูนย์ฯ จะร่วมเป็น คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่หล่ายทุกปี คณะกรรมการศูนย์ฯ จะร่วมเป็น คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่หล่ายทุกปี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ศูนย์ โดย ดำเนินการที่หมู่ 2,3,4 และ หมู่ 7 เพื่อให้ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในแต่ ละหมู่บ้านที่ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงในปี 2550 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ศูนย์ โดย ดำเนินการที่หมู่ 2,3,4 และ หมู่ 7 เพื่อให้ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในแต่ ละหมู่บ้านที่ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงในปี 2550

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การทำการเกษตรแบบพอเพียง ชื่อกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอแพร่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปลาดุกชีวภาพ, การปลูกผักปลอดสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ - การเลี้ยงปลาดุกชีวภาพ ในบ่อ พลาสติก ขุดบ่อลึก 60 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร จะปล่อยปลาได้ ประมาณ 800 – 1,000 ตัว โดยไม่ต้อง เปลี่ยนน้ำ ซึ่งบำบัดน้ำโดยน้ำหมักชีวภาพ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน 3 – 4 เดือน ปลาจะ เจริญเติบโตได้ดี

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ไม่ค่อยจะมีโรคมาเบียดเบียน และไม่มี ปัญหาด้านการขาย เพราะจะมีพ่อค้ามารับ ซื้อถึงที่บ้านในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผลผลิตจะขายได้ประมาณ 4,200 บาท ซึ่ง จะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 3,150 บาท คาดว่าจะมีกำไรประมาณ 1,050 บาท - การปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผัก จำพวกผักบุ้งจีน, ผักสลัด, ผักกาดฮ่องเต้, ผักกวางตุ้ง, คะน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี โดยจะมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพและ ป้องกันกำจัดโรคและแมลง โดยฉีดพ่นด้วย น้ำส้มควันไม้ ซึ่งสามารถจำหน่ายผักได้ ราคาสูงกว่าท้องตลาด และจะมีลูกค้าประจำ มารับซื้อ คาดว่าจะมีรายได้เฉลี่ยวันละ ประมาณ 80 – 10 บาท

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำการเกษตรแบบ พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต. แม่หล่าย อ. เมืองแพร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายมนูญ วงค์อรินทร์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ทำการเกษตรแบบผสมผสาน อย่างพอเพียงได้เป็นอย่างดี และ สามารถใช้เป็นจุดศึกษาดูงานของ คนในหมู่บ้าน, ตำบลใกล้เคียง อำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ และ จังหวัดใกล้เคียง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน อย่างพอเพียงได้เป็นอย่างดี และ สามารถใช้เป็นจุดศึกษาดูงานของ คนในหมู่บ้าน, ตำบลใกล้เคียง อำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ และ จังหวัดใกล้เคียง

7 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกบ การทำน้ำหมักชีวภาพน้ำ การทำน้ำหมักชีวภาพน้ำ การผลิตปุ๋ยชีวภาพแห้ง การผลิตปุ๋ยชีวภาพแห้ง การเลี้ยงมดแดง การเลี้ยงมดแดง

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ย ชีวภาพ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ย ชีวภาพ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร รูปข้าวแต๋น, หมูสวรรค์ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร รูปข้าวแต๋น, หมูสวรรค์ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรียน ชาวนา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรียน ชาวนา ( การผลิตข้าวอินทรีย์ ) ( การผลิตข้าวอินทรีย์ ) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชุมชน ( ศูนย์เครือข่าย จำนวน 6 จุด ) ( ศูนย์เครือข่าย จำนวน 6 จุด )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google