งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 1 – 2 ครั้ง/เดือน รวม 15 ครั้ง จัดเวทีชุมชน จำนวน 6 ครั้ง จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์ทุกเดือน (ทำปฏิทินการปฏิบัติงาน)

3 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร สถานที่ตั้ง กลุ่มหม่อนไหม หมู่ที่ 3 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายพรมมา จันทร์พรม นายสุข เขตนอก นางบัวไข ชวดสูงเนิน

4 การให้บริการความรู้การเกษตร
ด้านการเกษตร ได้แก่ ด้านการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงดิน ประมง ด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการใช้สารเคมี ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี การเตือนภัยธรรมชาติ

5


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google