งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 1 – 2 ครั้ง / เดือน รวม 15 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 1 – 2 ครั้ง / เดือน รวม 15 ครั้ง จัดเวทีชุมชน จำนวน 6 ครั้ง จัดเวทีชุมชน จำนวน 6 ครั้ง จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์ทุก เดือน จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์ทุก เดือน ( ทำปฏิทินการปฏิบัติงาน )

3 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แบบครบวงจร สถานที่ตั้ง กลุ่มหม่อนไหม หมู่ ที่ 3 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายพรม มา จันทร์พรม นายสุข เขตนอก นายสุข เขตนอก นางบัว ไข ชวดสูงเนิน นางบัว ไข ชวดสูงเนิน

4 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ด้านการเกษตร ได้แก่ ด้าน การผลิตพืช การ เลี้ยงสัตว์ การบำรุงดิน ประมง ด้านการเกษตร ได้แก่ ด้าน การผลิตพืช การ เลี้ยงสัตว์ การบำรุงดิน ประมง ด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการใช้สารเคมี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการใช้สารเคมี ขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ทะเบียนผู้ ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ทะเบียนผู้ ปลูกข้าวนาปี การเตือนภัยธรรมชาติ การเตือนภัยธรรมชาติ

5


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google