งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาทม อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาทม อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาทม อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยมา จากปัญหาความต้องการของ เกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยมา จากปัญหาความต้องการของ เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง / น้ำหมัก จำนวน 10 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง / น้ำหมัก จำนวน 10 หมู่บ้าน ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 2,859 ไร่ ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 2,859 ไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 16 หมู่บ้าน ( งบ อบต. เงิน 200,000 บาท ) ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 16 หมู่บ้าน ( งบ อบต. เงิน 200,000 บาท )

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 16 หมู่บ้าน ( งบ อบต. เงิน 300,000 บาท ) ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 16 หมู่บ้าน ( งบ อบต. เงิน 300,000 บาท ) ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 3,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 3,000 ไร่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบเลี้ยง ปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 100 ครัวเรือน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบเลี้ยง ปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 100 ครัวเรือน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต. นาทม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อ ซีเมนต์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต. นาทม อ. นา ทม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางรัตนา ภรณ์ บุญเมือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ด้านการผลิตพันธุ์กบจำหน่าย การเลี้ยงปลาดุก

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การให้ความรู้ในการป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์ เนื่องจากว่าคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ และเลขานุการ ศูนย์เป็นบุคคลในท้องที่ ซึ่ง เกษตรกรสามารถติดต่อ ประสานงานได้ทุกเวลา การให้ความรู้ในการป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์ เนื่องจากว่าคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ และเลขานุการ ศูนย์เป็นบุคคลในท้องที่ ซึ่ง เกษตรกรสามารถติดต่อ ประสานงานได้ทุกเวลา

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่ายใน ครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่ายใน ครัวเรือน จุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง จุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง จุดสาธิตการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ดุกในบ่อซีเมนต์ จุดสาธิตการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ดุกในบ่อซีเมนต์ จุดสาธิตการเพาะเห็ด จุดสาธิตการเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน การทอ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ การ ทำหมอนฟักทอง และการทำ หมวกจากกก วิสาหกิจชุมชน การทอ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ การ ทำหมอนฟักทอง และการทำ หมวกจากกก

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาทม อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google