งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลของ ตำบล การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การบริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลของ ตำบล การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การบริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่น การ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ การ วางแผนการปฏิบัติงาน แผนการ ถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น การ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ การ วางแผนการปฏิบัติงาน แผนการ ถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้าน การผลิต ในระบบโรงเรียนเกษตรกร การจัดการการแปรรูป การเชื่อมโยง เครือข่ายและการตลาด การขอ มาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารแปร รูป ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้าน การผลิต ในระบบโรงเรียนเกษตรกร การจัดการการแปรรูป การเชื่อมโยง เครือข่ายและการตลาด การขอ มาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารแปร รูป

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม การผลิตเกษตร อินทรีย์ สถานที่ตั้ง 76 หมู่ที่ 1 ต. บ้านบัว อ. เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว อินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ การถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ขอ ใบรับรองมาตรฐานสินค้า เชื่อมโยง การตลาด จำนวน 25 ราย และ สร้างเครือข่าย การขยายผลกับ เกษตรกรรายอื่นๆ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำการเกษตรแบบ พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต. บ้านบัว อ. เกษตรสมบูรณ์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเสนอ นราพล ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ด้านการปฏิบัติและถ่ายทอด ความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบ พอเพียง การขยายผลสู่เกษตรกร รายอื่น

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การทำการเกษตรแบบ พอเพียง เกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรแบบ พอเพียง เกษตรอินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การแปรรูปผลผลิตจากเนื้อสัตว์ ( การ ทำหม่ำ ) การแปรรูปผลผลิตจากเนื้อสัตว์ ( การ ทำหม่ำ ) ของนางรัศมี อาจสามารถ ต. บ้าน บัว การทำการเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรอินทรีย์ ของนายจันดี พลธรรม 76 หมู่ 1 ต. บ้านบัว การทำไร่นาสวนผสม การทำไร่นาสวนผสม ของนายเฟื่อง คงโนนกอก 46 หมู่ 6 ต. บ้านบัว การผลิตข้าวกล้อง การผลิตข้าวกล้อง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้าน บัว หมู่ 1 ต. บ้านบัว

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google