งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลของตำบล การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การบริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่น การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ การวางแผนการปฏิบัติงาน แผนการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านการผลิต ในระบบโรงเรียนเกษตรกร การจัดการการแปรรูป การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาด การขอมาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารแปรรูป

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม การผลิตเกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 76 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ การถ่ายทอดความรู้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า เชื่อมโยงการตลาด จำนวน 25 ราย และสร้างเครือข่าย การขยายผลกับเกษตรกรรายอื่นๆ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำการเกษตรแบบพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเสนอ นราพล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ด้านการปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบพอเพียง การขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การทำการเกษตรแบบพอเพียง เกษตรอินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การแปรรูปผลผลิตจากเนื้อสัตว์ (การทำหม่ำ) ของนางรัศมี อาจสามารถ ต.บ้านบัว การทำการเกษตรอินทรีย์ ของนายจันดี พลธรรม 76 หมู่ 1 ต.บ้านบัว การทำไร่นาสวนผสม ของนายเฟื่อง คงโนนกอก 46 หมู่ 6 ต.บ้านบัว การผลิตข้าวกล้อง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านบัว หมู่ 1 ต.บ้านบัว

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google