งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ขยาย ในปี ของอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรชุมชนแบบมีส่วนร่วม และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จากกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของชุมชน ที่มีการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นอีก 20 ตำบลในอำเภอเมือง ในปี มีการประชุมต่อเนื่องและชัดเจนเป็นเครือข่ายดำเนินงานภายใต้ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน แบ่งออกเป็น - การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ ที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ของตำบล จำนวน 20 คน - การคัดเลือกเกษตรกรอาสาที่เหมาะสมและครอบคลุมอาชีพด้านการเกษตร - ความสามารถในการจัดการเพื่อการบริการด้านวิชาการและข้อมูลต่างๆ มีคำสั่งให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ และมีคำสั่งการรับผิดชอบงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน - การจัดการบริหารกองทุนศูนย์ฯ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ เป็นจำนวน 50,000 บาท ขณะนี้มีเงินกองทุนอยู่ 53,000 บาท

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
โครงการ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวดีเด่น ในปี ได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ โดยได้ดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านตาด ประเภทพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี จนถึงปัจจุบัน ในปี ส่งประกวดศูนย์ข้าวประเภทข้าวอื่นๆ จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ในปี 2548/49

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 373 หมู่ที่ 14 ต.บ้านตาด อ.เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายรณฤทธิ์ อุปฮาด ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร จัดทำแปลงศึกษาทดสอบการเรียนรู้, ศึกษาพิสูจน์ทราบเรื่องการเจริญเติบโตของข้าว, ถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มเป็นประจำ

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การจัดทำโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี – ซึ่งโครงการในปี มีดังนี้ - โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การบริการข้อมูลการเกษตร - ศูนย์ฯ ได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจสืบค้นข้อมูล, ข่าวสาร ทั้งข้อมูลการเกษตรทั้งภายในตำบลบ้านตาด และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการสืบค้น - บริการเปิดแผ่น CD เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตร แผนพัฒนาการเกษตรและข้อมูลอื่นๆ การบริการด้านวิชาการการเกษตร - บริการให้เปิดแผ่น CD เกี่ยวกับวิชาการเกษตรในเรื่องต่างๆ - บริการเอกสารวิชาการพร้อมแผ่นพับความรู้ทางวิชาการเกษตร

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ (ต่อ)
จุดสาธิตเพื่อให้เกษตรกรศึกษาดูงาน - จุดสาธิตเพิ่มผลผลิตอ้อย - จุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน - จุดสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง - หมู่บ้านตัวอย่างขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว

9

10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google