งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์ขยาย ในปี 2544 ของอำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี และเป็นศูนย์ต้นแบบใน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และสามารถ ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จาก กระบวนการในการเตรียมความ พร้อมของชุมชน ที่มีการขยายผล การดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นอีก 20 ตำบลในอำเภอเมือง ในปี 2547 มีการประชุมต่อเนื่องและ ชัดเจนเป็นเครือข่ายดำเนินงาน ภายใต้ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์ขยาย ในปี 2544 ของอำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี และเป็นศูนย์ต้นแบบใน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และสามารถ ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จาก กระบวนการในการเตรียมความ พร้อมของชุมชน ที่มีการขยายผล การดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นอีก 20 ตำบลในอำเภอเมือง ในปี 2547 มีการประชุมต่อเนื่องและ ชัดเจนเป็นเครือข่ายดำเนินงาน ภายใต้ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) ความสามารถในการบริหารและจัดการ สถาบัน แบ่งออกเป็น ความสามารถในการบริหารและจัดการ สถาบัน แบ่งออกเป็น - การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ศูนย์ ที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ ของตำบล จำนวน 20 คน - การคัดเลือกเกษตรกรอาสาที่เหมาะสม และครอบคลุมอาชีพด้านการเกษตร - ความสามารถในการจัดการเพื่อการ บริการด้านวิชาการและข้อมูลต่างๆ มีคำสั่ง ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ และมีคำสั่งการรับผิดชอบงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน - การจัดการบริหารกองทุนศูนย์ฯ ได้รับ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรใน ปีงบประมาณ 2547 เป็นจำนวน 50,000 บาท ขณะนี้มีเงินกองทุนอยู่ 53,000 บาท

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ โครงการ ศูนย์ส่งเสริมและ ผลิตภัณฑ์ข้าวดีเด่น ในปี 2548 ได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ โดย ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้าน ตาด ประเภทพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2548 ส่ง ประกวดศูนย์ข้าวประเภทข้าวอื่นๆ จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ในปี 2548/49

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 373 หมู่ที่ 14 ต. บ้านตาด อ. เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายรณฤทธิ์ อุปฮาด ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร จัดทำแปลงศึกษาทดสอบการ เรียนรู้, ศึกษาพิสูจน์ทราบเรื่องการ เจริญเติบโตของข้าว, ถ่ายทอด ความรู้ในกลุ่มเป็นประจำ

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การจัดทำโครงการต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2548 – 2550 ซึ่งโครงการ ในปี 2550 มีดังนี้ การจัดทำโครงการต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2548 – 2550 ซึ่งโครงการ ในปี 2550 มีดังนี้ - โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การบริการข้อมูลการเกษตร การบริการข้อมูลการเกษตร - ศูนย์ฯ ได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ เกษตรกรผู้สนใจสืบค้นข้อมูล, ข่าวสาร ทั้งข้อมูลการเกษตรทั้งภายในตำบลบ้าน ตาด และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการสืบค้น - บริการเปิดแผ่น CD เกี่ยวกับข้อมูล ด้านการเกษตร แผนพัฒนาการเกษตร และข้อมูลอื่นๆ การบริการด้านวิชาการการเกษตร การบริการด้านวิชาการการเกษตร - บริการให้เปิดแผ่น CD เกี่ยวกับ วิชาการเกษตรในเรื่องต่างๆ - บริการเอกสารวิชาการพร้อมแผ่นพับ ความรู้ทางวิชาการเกษตร

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) จุดสาธิตเพื่อให้เกษตรกรศึกษาดู งาน จุดสาธิตเพื่อให้เกษตรกรศึกษาดู งาน - จุดสาธิตเพิ่มผลผลิตอ้อย - จุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน - จุดสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง - หมู่บ้านตัวอย่างขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - หมู่บ้านสายใยรักแห่ง ครอบครัว

9

10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google