งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน จุดสาธิตและถ่ายทอดตามโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม จุดสาธิตและถ่ายทอดตามโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม จัดเวทีประชาคมตำบล จัดเวทีประชาคมตำบล ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ปลา ฯลฯ

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ การจัดการพื้นที่ ดิน และปุ๋ยอย่าง เหมาะสม คือ การปรับปรุงความ เป็นกรดเป็นด่างของดินให้ เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก การ เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทุกปี การปฏิบัติและการจัดการอื่นๆ เพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการพื้นที่ ดิน และปุ๋ยอย่าง เหมาะสม คือ การปรับปรุงความ เป็นกรดเป็นด่างของดินให้ เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก การ เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทุกปี การปฏิบัติและการจัดการอื่นๆ เพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตร คือ การอนุรักษ์ ศัตรูธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตร คือ การอนุรักษ์ ศัตรูธรรมชาติ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ( ไร่นาสวนผสม ) สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ 20 ตำบลสระขวัญ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายโสพล สุขโขทัย ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ได้รับการยกย่องให้เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการยกย่องให้เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การดำเนินงานการผลิตพืชผัก ปลอดภัย การดำเนินงานการผลิตพืชผัก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มไร่นาสวนผสมและ เกษตรผสมผสาน กลุ่มไร่นาสวนผสมและ เกษตรผสมผสาน

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google