งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จุดสาธิตและถ่ายทอดตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม จัดเวทีประชาคมตำบล ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ปลา ฯลฯ

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ การจัดการพื้นที่ ดิน และปุ๋ยอย่างเหมาะสม คือ การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทุกปี การปฏิบัติและการจัดการอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตร คือ การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ไร่นาสวนผสม) สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ ตำบลสระขวัญ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายโสพล สุขโขทัย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การดำเนินงานการผลิตพืชผักปลอดภัย และได้มาตรฐาน

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google