งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขบวนการของโรงเรียนเกษตรกร แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ แผนถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร พืช ปศุสัตว์ ประมง เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยใต้ และนอกเขตบริการตำบลห้วยใต้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และไร่นาสวนผสม ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง อบต.ห้วยใต้ หมู่ 1 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ ขั้นตอนและวิธีการ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในทุกหมู่บ้าน , ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยระบบของโรงเรียนเกษตรกร, ฝึกปฏิบัติจริงในจุดถ่ายทอดไร่นาสวนผสมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ไร่นาสวนผสม และเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 1 อบต.ห้วยใต้ บ้านแดง ต.ห้วยใต้ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายบุญธรรม ปรือปรง, นายประสิทธิ์ ศรีลาชัย, จ่าสิบตำรวจจำปา คัมภิรา และนายประดิษฐ์ วรรณวงศ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เศรษฐกิจพอเพียง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, การขยายพันธุ์พืช, การขยายพันธุ์ปลา, การผสมเทียมโค กระบือ สุกร

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การทำน้ำหมักชีวภาพ การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ปลา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กิจกรรมไร่นาสวนผสม ตัวอย่างแนวทางด้านการปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google