งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขบวนการ ของโรงเรียนเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขบวนการ ของโรงเรียนเกษตรกร แผนปฏิบัติงานของคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการฯ แผนปฏิบัติงานของคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการฯ แผนถ่ายทอดความรู้ด้าน การเกษตร พืช ปศุสัตว์ ประมง เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชน ทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยใต้ และ นอกเขตบริการตำบลห้วยใต้ แผนถ่ายทอดความรู้ด้าน การเกษตร พืช ปศุสัตว์ ประมง เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชน ทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยใต้ และ นอกเขตบริการตำบลห้วยใต้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และไร่นาสวน ผสม ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง อบต. ห้วยใต้ หมู่ 1 ต. ห้วย ใต้ อ. ขุขันธ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ ขั้นตอนและวิธีการ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจใน ทุกหมู่บ้าน, ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยระบบ ของโรงเรียนเกษตรกร, ฝึกปฏิบัติจริงใน จุดถ่ายทอดไร่นาสวนผสมขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยใต้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ไร่นาสวนผสม และเศรษฐกิจ พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 1 อบต. ห้วยใต้ บ้าน แดง ต. ห้วยใต้ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายบุญธรรม ปรือปรง, นายประสิทธิ์ ศรีลาชัย, จ่าสิบตำรวจจำปา คัมภิรา และนายประดิษฐ์ วรรณวงศ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เศรษฐกิจ พอเพียง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, การขยายพันธุ์พืช, การขยายพันธุ์ปลา, การผสมเทียมโค กระบือ สุกร

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ปลา การขยายพันธุ์ปลา เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กิจกรรมไร่นาสวนผสม กิจกรรมไร่นาสวนผสม ตัวอย่างแนวทางด้านการ ปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างแนวทางด้านการ ปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google