งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตบหู อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตบหู อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตบหู อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการฯ จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีมตินำเบี้ยประชุม คณะกรรมการศูนย์ฯ ตัดชุดกรรมการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ สามัคคี คณะกรรมการศูนย์ฯ มีมตินำเบี้ยประชุม คณะกรรมการศูนย์ฯ ตัดชุดกรรมการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ สามัคคี เลขานุการศูนย์ฯ ถ่ายภาพกิจกรรมและ บันทึกไว้ในแผ่น CD เพื่อเก็บไว้เป็น ผลงานของศูนย์บริการฯ เลขานุการศูนย์ฯ ถ่ายภาพกิจกรรมและ บันทึกไว้ในแผ่น CD เพื่อเก็บไว้เป็น ผลงานของศูนย์บริการฯ จัดทำโครงการต่างๆ และประสานขอ งบประมาณจากอบต. ตบหู และให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละโครงการ จัดทำโครงการต่างๆ และประสานขอ งบประมาณจากอบต. ตบหู และให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละโครงการ จัดเวทีเรียนรู้และจำทำแผนพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และ ผลิตภัณฑ์จากรังไหม จัดเวทีเรียนรู้และจำทำแผนพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และ ผลิตภัณฑ์จากรังไหม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ ศูนย์บริการฯ ได้ดำเนินการบริการ ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ ชุมชน เช่น การอบรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปั้นเม็ด 22 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน รวม 80 คน จำนวน 7 รุ่น ดำเนินการร่วมกับ อบต. ตบหู โดยศูนย์บริการฯเป็นผู้จัดทำ เอกสารประกอบการอบรม และ คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร งบประมาณ 100,000 บาท การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรข้าว บ้านโนนสนาม หมู่ 15 ต. ตบหู สมาชิก 61 ราย จัดการ ถ่ายทอดจำนวน 5 ครั้ง ได้รับ งบประมาณ 3 ครั้งๆ ละ 2,440 บาท เป็นค่าอาหารสมาชิก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 9 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายปิ่น ประวรรณโก ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การปลูกไผ่เลี้ยง กล้วยน้ำว้า แตงร้าน เลี้ยงปลา ไม้ดอก พืชผักอื่นๆ ตลอดปี

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปลูกไผ่เลี้ยง การเลี้ยง ปลาในบ่อซีเมนต์ การปลูก พืชหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว การปลูก มันสำปะหลังพันธุ์ ดี การปลูกไผ่เลี้ยง การเลี้ยง ปลาในบ่อซีเมนต์ การปลูก พืชหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว การปลูก มันสำปะหลังพันธุ์ ดี

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์กลางประสานงานแจ้ง ข่าวให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด เพื่อลดความสูญเสียและ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางประสานงานแจ้ง ข่าวให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด เพื่อลดความสูญเสียและ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตบหู อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google