งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีมตินำเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตัดชุดกรรมการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสามัคคี เลขานุการศูนย์ฯ ถ่ายภาพกิจกรรมและบันทึกไว้ในแผ่น CD เพื่อเก็บไว้เป็นผลงานของศูนย์บริการฯ จัดทำโครงการต่างๆ และประสานของบประมาณจากอบต.ตบหู และให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละโครงการ จัดเวทีเรียนรู้และจำทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากรังไหม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
ศูนย์บริการฯ ได้ดำเนินการบริการความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและชุมชน เช่น การอบรมผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด 22 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน รวม 80 คน จำนวน 7 รุ่น ดำเนินการร่วมกับ อบต.ตบหู โดยศูนย์บริการฯเป็นผู้จัดทำเอกสารประกอบการอบรม และคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร งบประมาณ 100,000 บาท การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว บ้านโนนสนาม หมู่ 15 ต.ตบหู สมาชิก 61 ราย จัดการถ่ายทอดจำนวน 5 ครั้ง ได้รับงบประมาณ 3 ครั้งๆ ละ 2,440 บาท เป็นค่าอาหารสมาชิก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 9 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายปิ่น ประวรรณโก ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกไผ่เลี้ยง กล้วยน้ำว้า แตงร้าน เลี้ยงปลา ไม้ดอก พืชผักอื่นๆ ตลอดปี

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การปลูกไผ่เลี้ยง การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว การปลูก มันสำปะหลังพันธุ์ดี

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
เป็นศูนย์กลางประสานงานแจ้งข่าวให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้งและโรคแมลงศัตรูพืชระบาด เพื่อลดความสูญเสียและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google