งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การบริหารจัดการศูนย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ (มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแผนการปฏิบัติงาน และมีแผนการถ่ายทอดความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร) ได้แก่

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
มติให้ประชุมประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน (หากตรงวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันที่เปิดทำการในวันแรก) โดยไม่ต้องออกหนังสือเชิญ ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษประธานจะออกหนังสือแจ้งให้ทราบทุกครั้ง และจะมีการพิจารณาแนวทางพัฒนาการเกษตร แก้ปัญหาการเกษตรทุกครั้งที่มีการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ด้วยตนเอง ถึงแม้ตัวแทนราชการจะไปราชการหรือเข้าอบรม

4 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถนำแนวนโยบาย หรือรับงานด้านการเกษตรไปประสานงานกับเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ ทำงานเป็นทีมเมื่อมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร คณะกรรมการทุกคนจะมาร่วมลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล รับรองข้อมูล ทุกครั้งที่มีการประชุม อบรม ฝึกอบรม และ/หรืองานด้านเกษตรต่างๆ ที่จัดในพื้นที่ตำบลทับยา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
จัดตั้งกองทุนศูนย์บริการฯ ปัจจุบันมีเงินกองทุนฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 124,000 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีเงินกองทุนทั้งสิ้น ประมาณ 300,000 บาท

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ชื่อกิจกรรม การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และสมุนไพร เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนแฝกทับยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับยา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ขั้นตอนและวิธีการ นำวัสดุ เศษพืช สัตว์ พืชสมุนไพรมาหมักเป็นสูตรต่างๆ ตามหลักวิชาการเฉพาะของกลุ่มฯ ที่ส่ามารถใช้ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ใช้ และมีการสั่งซื้อซ้ำใหม่ในทุกฤดูกาลผลิต

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนแฝกทับยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับยา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางมะยม จันทร์อินทร์, นายสุรชัย จุ้ยกง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งการสาธิต บรรยายในการประชุม อบรม ฝึกอบรม รองรับการศึกษาดูงานได้

8 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตและการใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ การผลิตและการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (อัลจินัว) การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกแตงกวาน้ำหยด

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝกทับยา ผลิตขนมไทยต่างๆ กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนแฝก มีเงินกองทุน 70,000 บาท การเพาะเห็ดนางฟ้า ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีเงินกองทุน 150,000 บาท การปลูกถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระ)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google