งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับยา อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับยา อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับยา อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการศูนย์ที่แสดง ให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และการมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการ ( มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี แผนการปฏิบัติงาน และมีแผนการถ่ายทอดความรู้ที่ ตอบสนองความต้องการของ เกษตรกร ) ได้แก่

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) มติให้ประชุมประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน ( หากตรงวันหยุดให้เลื่อน เป็นวันที่เปิดทำการในวันแรก ) โดยไม่ ต้องออกหนังสือเชิญ ยกเว้นเป็นกรณี พิเศษประธานจะออกหนังสือแจ้งให้ ทราบทุกครั้ง และจะมีการพิจารณา แนวทางพัฒนาการเกษตร แก้ปัญหา การเกษตรทุกครั้งที่มีการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ ด้วยตนเอง ถึงแม้ตัวแทนราชการจะ ไปราชการหรือเข้าอบรม

4 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถนำ แนวนโยบาย หรือรับงานด้าน การเกษตรไปประสานงานกับเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุก โครงการ ทำงานเป็นทีมเมื่อมีโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร คณะกรรมการทุกคนจะมาร่วม ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล รับรอง ข้อมูล ทุกครั้งที่มีการประชุม อบรม ฝึกอบรม และ / หรืองานด้านเกษตร ต่างๆ ที่จัดในพื้นที่ตำบลทับยา และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) จัดตั้งกองทุนศูนย์บริการฯ ปัจจุบันมี เงินกองทุนฝากธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 124,000 บาท และเมื่อสิ้นสุด โครงการจะมีเงินกองทุนทั้งสิ้น ประมาณ 300,000 บาท

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจาก สารพิษ ชื่อกิจกรรม การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และ สมุนไพร เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้าน ดอนแฝกทับยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับยา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ขั้นตอนและวิธีการ นำวัสดุ เศษพืช สัตว์ พืชสมุนไพรมาหมักเป็นสูตรต่างๆ ตามหลัก วิชาการเฉพาะของกลุ่มฯ ที่ส่ามารถใช้ ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ใช้ และ มีการสั่งซื้อซ้ำใหม่ในทุกฤดูกาลผลิต

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และสมุนไพร เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้าน ดอนแฝกทับยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับ ยา เลขที่ 13/1 หมู่ 12 ตำบลทับ ยา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางมะยม จันทร์ อินทร์, นายสุรชัย จุ้ยกง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งการสาธิต บรรยายในการประชุม อบรม ฝึกอบรม รองรับการศึกษาดูงานได้ สามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งการสาธิต บรรยายในการประชุม อบรม ฝึกอบรม รองรับการศึกษาดูงานได้

8 การให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตและการใช้ปุ๋ย น้ำอินทรีย์ การผลิตและการใช้ สมุนไพรเพื่อป้องกัน กำจัดศัตรูพืช การใช้สาหร่ายสีน้ำเงิน แกมเขียว ( อัลจินัว ) การผลิตข้าวปลอดภัย จากสารพิษ การปลูกแตงกวาน้ำหยด

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝกทับ ยา ผลิตขนมไทยต่างๆ กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอน แฝก มีเงินกองทุน 70,000 บาท การเพาะเห็ดนางฟ้า ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มี เงินกองทุน 150,000 บาท การปลูกถั่วเหลืองฝักสด ( ถั่วแระ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับยา อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google