งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน และท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดยการผนวกจัดทำเวทีชุมชนร่วมกับตำบล โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดเวที ทำให้ได้แผนพัฒนาการเกษตรมีความครอบคลุมสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในทุกกิจกรรมของตำบล

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ลดต้นทุนการผลิต ชื่อกิจกรรม การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ การผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบำรุงดิน โดยศูนย์บริการฯ ได้จัดทำโครงการเสนอความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากงบ CEO วงเงิน 2,000,000 บาท การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม จัดหาวัสดุและจำหน่ายปุ๋ยเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายโสภณ สมบุญพัฒนกุล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การจัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ได้รับการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกตำบล มีคณะศึกษาดูงาน คณะวิจัย และผู้สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google