งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเฉด อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเฉด อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเฉด อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ ทำให้ได้รับการยอมรับ จากชุมชน และท้องถิ่นได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ ทำให้ได้รับการยอมรับ จากชุมชน และท้องถิ่นได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดย การผนวกจัดทำเวทีชุมชนร่วมกับตำบล โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดเวที ทำ ให้ได้แผนพัฒนาการเกษตรมีความ ครอบคลุมสอดคล้องกับแผนพัฒนา ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดย การผนวกจัดทำเวทีชุมชนร่วมกับตำบล โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดเวที ทำ ให้ได้แผนพัฒนาการเกษตรมีความ ครอบคลุมสอดคล้องกับแผนพัฒนา ตำบล การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในทุกกิจกรรมของตำบล การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในทุกกิจกรรมของตำบล

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง ลดต้นทุนการผลิต ชื่อกิจกรรม การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต. กะเฉด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ การผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็น โครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ ต้องการลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบำรุงดิน โดยศูนย์บริการฯ ได้จัดทำโครงการเสนอความ ต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากงบ CEO วงเงิน 2,000,000 บาท การบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่ม จัดหาวัสดุและจำหน่ายปุ๋ยเพื่อเป็นกองทุน หมุนเวียน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ต. กะเฉด อ. เมือง ระยอง จ. ระยอง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายโสภณ สม บุญพัฒนกุล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การจัดทำแปลงสาธิต เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ได้รับการ ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกตำบล มีคณะศึกษาดูงาน คณะวิจัย และ ผู้สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การจัดทำแปลงสาธิต เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ได้รับการ ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกตำบล มีคณะศึกษาดูงาน คณะวิจัย และ ผู้สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้ กฤษณา กลุ่มเกษตรผลิตไม้ กฤษณา

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเฉด อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google