งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในวันที่ 9 ของทุก เดือน ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อน ลงมา ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหา ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ในวันที่ 9 ของทุก เดือน ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อน ลงมา ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหา ร่วมกันในการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ที่ชัดเจนเป็นประจำทุกเดือน แผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ที่ชัดเจนเป็นประจำทุกเดือน แผนการถ่ายทอดความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของเกษตรกรเป็นราย เดือนทุกเดือน ( เน้นตามความ ต้องการของชุมชนเป็นหลัก ) แผนการถ่ายทอดความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของเกษตรกรเป็นราย เดือนทุกเดือน ( เน้นตามความ ต้องการของชุมชนเป็นหลัก )

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกร ชื่อกิจกรรม โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรตำบลดงมะไฟ ปี 2550 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การผลิตและการ ใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการ เพิ่มผลผลิต ขั้นตอนและวิธีการ อบรม / ฝึกปฏิบัติ / มอบ ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เกษตรอินทรีย์ จำนวน 400 ครัวเรือน ในเรื่อง การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต โดยได้รับ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดง มะไฟ จำนวน 300,000 บาท

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง เลขที่ 49 บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 7 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชุม พล ไตรธิเลน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน กับความรู้ด้านวิชาการ โดย การใช้น้ำหมักชีวภาพราด รด ในแปลงนาขณะที่ไถ คราด เพื่อปักดำข้าว การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน กับความรู้ด้านวิชาการ โดย การใช้น้ำหมักชีวภาพราด รด ในแปลงนาขณะที่ไถ คราด เพื่อปักดำข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงที่เน้นให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพใช้เองในการเพิ่มผลผลิต มี การจำหน่ายน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกรใน ราคาถูก และมีบริการเครื่องพ่นน้ำ หมักชีวภาพชนิดเครื่องยนต์สะพาย หลัง 4 เครื่อง เครื่องพ่นแรงดันสูง 2 เครื่อง ให้เกษตรกรเช่า ทำให้ หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงที่เน้นให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพใช้เองในการเพิ่มผลผลิต มี การจำหน่ายน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกรใน ราคาถูก และมีบริการเครื่องพ่นน้ำ หมักชีวภาพชนิดเครื่องยนต์สะพาย หลัง 4 เครื่อง เครื่องพ่นแรงดันสูง 2 เครื่อง ให้เกษตรกรเช่า ทำให้ หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google